19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29953

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   28/12/2016

Karar No    :   2016/96

Konu           :   TP Petrol Dağıtım A.Ş.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 29/11/2016 tarihli ve 7875 sayılı yazısına istinaden;

TP Petrol Dağıtım A.Ş.nin sermayesinde bulunan %100 oranındaki İdare hissesinin  özelleştirilmesini teminen 20.10.2016 tarihinde yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1 – “TP Petrol Dağıtım A.Ş.nin sermayesinde bulunan %100 oranındaki hissenin özelleştirme ihalesinde 490.000.000- (dörtyüzdoksanmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zülfikarlar Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 487.000.000- (dörtyüzseksenyedimilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SBK Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SBK Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 382.000.000- (üçyüzseksenikimilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2 – Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.