16 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29950

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE

LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 46 ncı maddeleri ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun ek 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

c) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencinin ara ve yarıyıl sonu notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen sistemi,

ç) ÇAP: Çift anadal programını,

d) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

e) DNO: Dönem not ortalamasını,

f) İlgili kurul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki fakültelerde fakülte kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ğ) İntibak programı: Yatay geçiş veya çift anadal yapılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,

h) Mutlak değerlendirme sistemi: Bir öğrencinin başarısını, öğrencinin ait olduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarısına göre değil, her bir öğrencinin notunu bağımsız olarak, önceden belirlenmiş belirli mutlak standartlara göre değerlendiren sistemi,

ı) Müdür: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve uygulama ve araştırma merkezi müdürünü,

i) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) Mütevelli Heyeti Başkanı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

k) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

o) YAP: Yandal programını,

ö) Yaz öğretimi: İlgili kurulların önerisi ve Senatonun onayıyla güz ve bahar dönemlerine ek olarak yoğun eğitimi amaçlayan en az yedi haftalık eğitim ve öğretim süresini,

p) YNO: Yıllık not ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Esasları

Öğretim programları ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde açılacak her türlü bölüm/program ve her yıl Üniversite birimlerine kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi ile Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’e teklif edilir.

Ücretler ve burslar

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin ödeyeceği yıllık eğitim-öğretim ücretleri, bu ücretlerin ödeme süresi ve biçimi ile kontenjanların bursluluk oranı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilere sağlanacak burslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Belirlenen burs türleri ve koşulları ilgili burs yönergesinde ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü; ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavla yapılır. Program yapısına bağlı olarak yetenek sınavı da uygulanır.

Üniversiteye ilk kayıt işlemleri

MADDE 8 – (1) Üniversitenin programlarından birinde öğrenci olma hakkını kazanan aday, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde elektronik ortamda (e-devlet) veya şahsen başvuru yaparak kaydını yaptırabilir. Şahsen yapılacak başvurularda adayın kendisi veya belirlediği vekili aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kaydını kesinleştirmesi gerekmektedir.

(2) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için, ÖSYM tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir.

(3) Yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bölümlerde ilgili puan türünde taban puana sahip olmanın yanı sıra yetenek sınavından da başarılı olmak şarttır.

(4) Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek internet sayfasında ilan edilir.

(5) Kayıt sırasında belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kaydını yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu belgelere dayanılarak elde edilen tüm haklar da geçersiz sayılır.

(7) Süresi içinde kesin kayıt yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(8) Kaydını şahsen yaptıramayan adayların; mazeretlerini belgelemeleri halinde, 18 yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların noterden tayin ettikleri vekilleri aracılığı ile kayıtları yapılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretini her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ödedikten sonra danışmanlarının onayı ile derslerini seçerek dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Tam burslu öğrencilerin ise kayıt yenileme işlemleri için ders kaydı yapmaları yeterlidir.

(2) Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içinde kayıt yenilemeyen öğrencilerin başvuruları ilgili birimin yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. Mazeretli olarak kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin, tabii afet; anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü; sağlık problemi ya da trafik kazası durumunda sağlık raporu ve diğer belgeler ile durumu belgelendirmesi gerekir.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar kanunla belirlenen öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(5) Önlisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıl içerisinde mezun olamayan öğrencilerin öğrenim ücretleri alacakları derslerin AKTS kredisine göre belirlenir.

Uluslararası öğrencilerin kabulü

MADDE 10 – (1) Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

Yatay geçiş, çift anadal, yandal ve dikey geçiş yoluyla kabul

MADDE 11 – (1) Kurum içi ve kurumlararası yatay geçişler ile çift anadal ve yandal programlarına ilişkin işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı bölüm başkanlıklarınca oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Özel öğrencilerin kabulü

MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade eder. Programların kabul edeceği özel öğrenci kontenjanları Senatonun onayı ile belirlenir. Bu öğrencilerin seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(3) Özel öğrenciler, öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öderler.

(4) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

(6) Özel öğrenciler Üniversite öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak Üniversite öğrencisine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencinin kabul işlemleri, ders alması vb. konular, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili birim tarafından yürütülür.

(3) Değişim programları ile kabul edilen öğrencilere aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(4) Üniversitede öğrenim gören öğrenciler, değişim programına katılmaları halinde kayıtlı olduğu programın öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(5) Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Hazırlık okulu ve yabancı dil yeterlilik sınavı

MADDE 14 – (1) Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık programı eğitim ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar 2/8/2015 tarihli ve 29433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) İslami İlimler Fakültesi tarafından yürütülen Arapça hazırlık programı eğitim ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar, Üniversitece belirlenir.

(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim ve öğretim görecekleri Türkçe dışındaki dil bilgi seviyelerinin belirlenmesi amacıyla, yabancı dil hazırlık eğitiminden sorumlu birimler tarafından yapılan sınavlara alınırlar. Ulusal veya uluslararası yabancı dil sınav puanları Senato kararıyla yeterli görülenler de yabancı dil hazırlık programından muaf tutulurlar.

(4) İki yarıyıldan ibaret olan yabancı dil hazırlık sınıfında görülen haftalık ders yükü 20 saatten, bir yarıyılda alınması gereken ders yükü ise 260 saatten az olamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin önlisans ve lisans öğretim programında almakla yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

(5) Meslek yüksekokullarında ve eğitim dili % 100 Türkçe olan lisans programlarındaki zorunlu İngilizce I-II derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan temel İngilizce yeterlilik sınavına tâbi tutulurlar.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 15 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye eğitim-öğretim yılı başında, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci, öğrenci kimlik kartını iade etmek durumundadır.

(3) Kaybedilen kartların yerine öğrencinin başvurusu üzerine yenisi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim

MADDE 16 – (1) Akademik takvim; akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar. Akademik takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu takvime uymak zorundadırlar.

(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.

a) Akademik yıl, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar dönemleri olmak üzere yarıyıl ya da bir öğretim yılı olarak plânlanabilir.

b) Bir dönemde eğitim ve öğretim süresi en az on dört haftadır. Resmi tatil günlerinde ders ve sınav yapılmaz. Ancak, dersi veren birimin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile hafta sonları telafi dersleri ve sınavlar yapılabilir.

c) Kayıt dönemi ve dönem sonu sınavları eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.

ç) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak yaz dönemi veya yaz okulu açılabilir.

Öğrenim dili ve türü

MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe ve yabancı dildir.

(2) Üniversitede örgün birinci ve ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.

(3) Birimler, uygulayacağı eğitim-öğretim türünü belirleyerek üst akademik kurula önerirler.

(4) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılmaz. Ancak Senato tarafından belirlenen programlarda öğrencilerin talep etmeleri halinde hazırlık okulu eğitimi isteğe bağlı olarak uygulanabilir.

(6) İsteğe bağlı olarak hazırlık okulunda eğitim gören öğrenciler başarısız olmaları halinde kayıtlı oldukları programa devam ederler.

Öğretim plânı

MADDE 18 – (1) Üniversitede öğretim; YÖK tarafından belirlenen zorunlu ortak dersler ile yıllara ve yarıyıllara göre yer alacak teorik dersler ve uygulamalar, bunlara ilişkin AKTS kredi değerleri ve saat sayıları, dersin zorunlu veya seçmeli yahut ön koşullu olup olmadıkları gibi hususların yer aldığı, bölüm önerileri esas alınarak ilgili kurullarca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır. Öğretim planı, öğrencinin öğretim süresi boyunca alması gereken dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje, staj, bitirme çalışması ve benzeri çalışmaları kapsar. Öğretim planındaki dersler, zorunlu dersler ile belirli ders grupları içinden seçerek almaları gereken seçmeli derslerden oluşur. Programlara ait açılacak olan dersler ve grup sayıları her yarıyıl başında ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Staj, bitirme çalışması ve tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi değerleri de öğretim planında gösterilir.

(3) Önlisans ve lisans öğrencileri, öğrenimine; ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları derslere, çakışmamak kaydı ile dönem ayrımı olmaksızın, 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen kredi sınırlarına uymak ve 33 üncü maddenin birinci fıkrasındaki koşulları sağlamak şartıyla devam ederler.

Sınıf tanımlamaları

MADDE 19 – (1) Önlisans ve lisans öğrencilerinin AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notları ile başarılı ve muaf olduğu derslerin toplam AKTS’si;

a) Önlisans programında;

1) 35 AKTS’nin altındaysa 1. Sınıf,

2) 35 AKTS ve üzerindeyse 2. Sınıf,

b) Lisans programında;

1) 50 AKTS’nin altındaysa 1. Sınıf,

2) 50 ile 99 AKTS arasındaysa 2. Sınıf,

3) 100 ile 159 AKTS arasındaysa 3. Sınıf,

4) 160 AKTS ve üzerindeyse 4. Sınıf,

öğrencisi olarak tanımlanırlar.

(2) Öğrencinin sınıfının belirlenmesinde başarılı ve muaf olduğu derslerin toplam AKTS değeri dikkate alınır. Not ortalaması dikkate alınmaz.

Ders seçimlerinin belirlenmesi

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin her dönemde alacakları seçimlik dersler, kayıtlı bulundukları program başkanlığı ve danışmanı tarafından belirlenir. Programın öngördüğü seçmeli dersler, danışmanın onayı alınarak program ve Üniversite seçmeli derslerinden alınabilir.

(2) Bir ders için birden fazla grup oluşturulması hususu ilgili birimin teklifi üzerine fakülte ve yüksekokul kurullarınca belirlenir.

(3) Ders ekle-bırak süresi içerisinde öğrenciler, kayıt yaptırmış oldukları derslerde, danışmanların onayını alarak değişiklik yapabilir ya da bırakabilirler. Ders ekle-bırak süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, öğrencinin mazeretinin ilgili birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi ile gerçekleşir.

(4) Bir seçimlik dersten başarısız olunması durumunda aynı seçimlik ders grubundan olmak kaydıyla başka bir seçimlik ders alınıp başarısız olunan dersin yerine saydırılabilir.

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 21 – (1) Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayarak lisans programına başlayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince almak zorunda oldukları yabancı dil derslerini, İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II olarak alırlar.

(2) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda eğitim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince, zorunlu olan İngilizce I ve İngilizce II derslerini alırlar. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programını başarıyla bitiren ya da İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler ise İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerini alırlar.

Derslerin AKTS değerleri

MADDE 22 – (1) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. AKTS, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden bir değerdir. Derslerin AKTS kredisi, çalışma yüklerine göre belirlenir ve öğretim planında gösterilir. İlgili bölüm kurulunca AKTS kredi değeri üzerinden hazırlanan ders planı, Senatoca onaylanır.

(2) Bir eğitim ve öğretim yılında teorik ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi 60 olup lisans programları için dördüncü yılsonu itibariyle toplam AKTS kredisi en az 240, önlisans programları için ise ikinci yılsonu itibariyle toplam AKTS kredisi en az 120’dir.

Ders yükü

MADDE 23 – (1) Her öğrenci 18 inci maddenin birinci fıkrasında tanımlanan derslere aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalarak kayıt olur.

a) ÇAP öğrencileri hariç olmak üzere, herhangi bir yarıyılda gözetim listesinde bulunmayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 1,99 ve altında olan öğrenciler en çok 32 AKTS, 2,00 ile 2,49 arası olanlar en çok 35 AKTS, 2,50 ile 2,99 arası olanlar en çok 40 AKTS, 3,00 ve daha yüksek olanlar ise en çok 45 AKTS ders alabilirler.

b) Son sınıf öğrencilerinin kredi yükü, gözetim listesinde olmamak koşulu ile bu ortalamalara bakılmaksızın ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile 45 AKTS’ye kadar arttırılabilir.

c) Birinci sınıfa yeni başlayan ve intibak işlemi olmayan öğrenciler 32 AKTS’lik ders alma hakkına sahiptirler.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrencilerin, dersin tamamına devam etmesi esastır. 14 haftanın teorik derslerinde % 70, uygulamalı ve laboratuvar derslerinde % 80 devam etmek zorunludur.

(3) Sağlık sorunları nedeniyle alınan sağlık raporları, ayrıca dikkate alınır.

(4) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez ve o dersten başarısız sayılır.

(5) Hazırlık programlarında devam durumu, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(6) Devam şartı sağlanan ancak başarısız olunan derslerin tekrar edilmesi halinde, uygulamalı dersler için devam koşulu aranır, teorik dersler için devam koşulu aranmaz.

Muafiyet ve intibak işlemleri

MADDE 25 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, önceki kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, transkriptleri, onaylı ders içerikleri ve bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği, ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 31 inci maddedeki esaslar çerçevesinde başarı notuna çevrilir ve transkripte işlenir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır. Bu şekilde eşdeğerliliği kabul edilen AKTS kredisine göre, öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir.

(2) Yurt içinden veya yurt dışından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen ya da Üniversiteden diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş kriterleri Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversiteye yatay geçiş ya da değişim programları yoluyla gelen veya çift anadal programlarına kabul edilen öğrencilerin diploma programına uyum sağlamak amacıyla, program sorumlusu ve danışmanları yardımıyla ilave ders ve uygulamalar tespit edilebilir.

Öğrenim süreleri

MADDE 26 – (1) Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlayamayarak mezun olamayanlar, AKTS başına öğrenim ücretini ödeyerek ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda uygulanan zorunlu hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi iki yıldır.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında azami süre sonunda başarısız olan öğrencilerin öğrenim gördüğü programdan ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler ilgili kurul kararı ile Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer program bulunmaması durumunda, talep etmeleri halinde ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine yerleştirilebilirler.

(4) Öğrencilerin azami süreler içinde öğrenim ücretini ödememesi ve kayıt yenilememesi halinde Üniversiteden ilişikleri kesilmez, ancak ilgili birim kurullarının kararı ve YÖK onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ve kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Her öğrenci için ilgili dekanlık veya bölüm başkanlığı tarafından tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

(2) Öğrencinin ilgili bölüm başkanlığına yapacağı herhangi bir konuya ilişkin yazılı başvurusunda, danışman görüşü istenebilir. Fakülte yetkili kurullarında görüşülmek üzere bölüm başkanlığı tarafından gönderilen öğrenci dilekçelerinde de danışman ve bölüm başkanlığı görüşleri aranabilir.

(3) Akademik danışmanlık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere bölüm başkanınca, dekanlıkça ya da anabilim dalı başkanlığı veya müdürlükçe denetim yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 28  – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde ara sınavlar, kısa sınavlar, dönem sonu sınavları yapılır. Bütünleme sınavları Senatonun onay vermesi halinde yapılır. Bütünleme sınav notu final notu yerine geçer. Bütünleme sınav hakkı dersin yapısına bağlıdır.

(2) Her dersin öğretim elemanı dönem başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınav, kısa sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Dönem içi sınav ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlığı % 40’tan az, % 70’ten fazla olamaz.

(3) Kısa sınavların, öğrencilere önceden haber verilmesi zorunluluğu yoktur. Ara ve dönem sonu sınavları, normal eğitim ve öğretim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemleri içinde yapılan sınavlardır. Dönem sonu sınav programı akademik takvimde öngörülen tarihte ilân edilir. Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için dönem sonu sınavı yapılır. Zorunlu hallerde hafta sonlarında sınav yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili yönetim kurullarınca belirlenerek ilân edilir. Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmek, sınava girerken yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadır.

(4) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim üyesince belirlenecek bir tarihte kullanırlar. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Dönem sonu ve sürece bağlı derslerin sınavlarına katılamama durumunda mazeret kabul edilmez.

(5) Sınav dönemlerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu program ve yarıyıla ait derslerinden aynı gün içinde en fazla üç sınav yapılabilir.

(6) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, durum ve ihtiyaca göre ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınavlar, yazılı ve sözlü/uygulamalı olarak da yapılabilir.

(7) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği tespit edilen öğrenciler başarısız sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(8) Sınav evrakı en az iki yıl süreyle saklanır.

Notların kesinleşmesi

MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu başarı notları öğretim elemanları tarafından sınavları izleyen yedi iş günü içinde otomasyon bilgi sistemine girilir ve not listelerinin iki kopyası imzalanarak bölüm başkanlıkları vasıtasıyla dekanlıklara/müdürlüklere teslim edilir. Dekanlıklar/müdürlükler, her döneme ait bütün not listelerinin orijinal kopyalarını, dönem sonu sınavlarını izleyen on beş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırır.

(2) Notlar kesinleştikten sonra, ilgili kurul kararıyla yapılan bütün düzenlemeler de, aynı şekilde, dekanlıklar/müdürlükler tarafından yazıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç işgünü içerisinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim elemanı sınav kâğıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç beş iş günü içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir. Bu aşamadan sonra yapılacak itiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa/müdürlüğe dilekçe verilerek yapılır. Dekan/müdür, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyesi veya görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuçlandırılan notlarda değişiklik, ilgili yönetim kurulunun onayıyla yapılır. Final sınavları kesinleştikten sonra yapılan değişiklikler yönetim kurulu kararı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

Başarı notu

MADDE 31 – (1) Öğrencilere, aldıkları her dersin not karşılığı bağıl ve mutlak değerlendirme yapılarak takdir edilir. Bağıl değerlendirme uygulama esasları Senato tarafından belirlenerek onaylanır ve uygulanır. Mutlak değerlendirme başarı notunun, katsayısı ve not değeri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu                          Katsayısı                Not Değeri

AA                                            4,0                     90-100

BA                                            3,5                     85-89

BB                                            3,0                     75-84

CB                                            2,5                     65-74

CC                                            2,0                     60-64

DC- Koşullu başarılı                 1,5                     50-59

DD- Koşullu başarılı                 1,0                     45-49

FD- Başarısız                            0,5                     40-44

FF- Başarısız                            0,0                     00-39

(2) Başarı notu olarak kullanılan harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersten başarılı kabul edilir.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) ve (DD) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için mezuniyet aşamasında AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

c) Bir dersten (FD) ve (FF) harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır ve AGNO hesabına katılır.

ç) Bir dersten (DZ) harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır ve AGNO hesabına katılır. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür.

d) YT (Yeterli) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumunu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

e) YZ (Yetersiz) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız olma durumunu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

f) M (Muaf) notu, öğrencinin başka üniversitelerden daha önce almış olduğu ve denklikleri kabul edilen dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir. Muaf olunan dersler mezuniyet kredisine dâhil edilir.

Not ortalamalarının hesaplanması

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumları her yarıyıl ya da yılsonunda hesaplanan not ortalamaları ile belirlenir.

(2) Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı kredisi, o dersin AKTS kredi değerinin dönem sonu notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.

(3) Dönem not ortalaması (DNO), öğrencinin ilgili yarıyılda ya da yıllık sistemi uygulayan programlarda dönem sonunda aldığı derslerin başarı notlarının AKTS kredileriyle çarpımları toplamının, ilgili yarıyıldaki derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam beşten küçük ise aşağı, beş veya üstü ise yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.

(4) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin hazırlık sınıfı hariç öğrenimi süresince almış olduğu tüm derslerin başarı notlarının ders AKTS kredileriyle çarpımları toplamının aldığı tüm derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. AGNO’nun hesaplanmasında tekrar edilen dersten alınan en son not kullanılır.

Başarısızlık durumu/gözetim listesi

MADDE 33 – (1) Öğrenciler aşağıda belirtilen durumlarda gözetim listesine alınır:

a) Ön lisans programlarının birinci sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not ortalamaları 1,50’nin altında olan öğrenciler.

b) Lisans programlarının birinci ve ikinci sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not ortalamaları 1,80’in altında olan öğrenciler.

c) Lisans programlarının üçüncü sınıfını tamamladığında ağırlıklı genel not ortalamaları 2,00’nin altında olan öğrenciler.

(2) Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki AKTS kredi yükü en fazla 30 olabilir. Bu öğrenciler, açıldığı takdirde, daha önce başarısız oldukları dersleri yarıyıl gözetmeksizin alırlar. Gözetim listesinde olmayan öğrenciler FF/FD alarak başarısız olduğu dersleri mezun oluncaya kadar almak zorundadırlar. Gözetim listesinde iken ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine yükselten öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Ders tekrarı yapılan yarıyıllar, eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

Tek ders sınavı

MADDE 34 – (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan veya tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 ortalamayı sağlayabilecek öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, dersin AKTS kredisine göre ücretini ödeyerek dersi sonraki yarıyılda tekrar eder veya akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına girer.

(2) Durumları yukarıdaki fıkrada belirtilen esaslara uygun olan öğrencilerin, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokula başvurması gerekir.

(3) Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına giremez.

(4) Bitirme çalışması/projesi/tezi gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. İlgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenen proje ve uygulamalı dersler için de tek ders sınav hakkı verilmez.

Ek sınavlar ve ek süreler

MADDE 35 – (1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları derslerin her biri için iki adet ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 2,00 AGNO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Bitirme çalışması ve staj

MADDE 36 – (1) Bitirme çalışması öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır.

(2) Bitirme çalışmasının şekli ve esasları ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.

(3) Staj, öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve öğretmenlik programları dışındaki alanlarda tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır.

(4) İlgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato, hangi birimlerde staj yapılacağını ve esaslarını karara bağlar. Staj, her bölümün özelliğine göre, ilgili kurullarca belirlenen esaslara göre yapılır.

Yaz okulu

MADDE 37 – (1) Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu da açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç yedi haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için o dersin normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvimde belirlenir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, yaz okulunda açılmaması halinde, ilgili yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde diğer üniversitelerin yaz okullarından da ders alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.

Mezuniyet işlemleri

MADDE 39 – (1) Ön lisans/lisans eğitim-öğretimini tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için AGNO’nun en az 2,00 (CC) olması gerekir.

(2) Mezuniyet genel not ortalaması 4,00 üzerinden hesaplanır; bu ortalama hesaplanırken alınan tüm dersler hesaba katılır.

(3) Öğrenimini normal süresinde ve disiplin cezası almadan tamamlayan öğrencilerden ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ya da üstü olanlar yüksek onur, 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur listesine alınır. Bu listeler yarıyıl/yılsonunda ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan dikey veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrencinin onur ve yüksek onur listelerine alınabilmeleri için, disiplin cezası almamış olması ve Üniversitenin ön lisans programlarında en az 60 AKTS,  lisans programlarında en az 120 AKTS kredi eşdeğeri ders almış olması gerekir.

Diploma

MADDE 40 – (1) Üniversite bünyesindeki lisans programlarında bitirme çalışması ve staj dâhil bütün derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması, ön lisans programlarında bitirme çalışması ve staj dâhil bütün derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir. Diplomalarda yer alacak bilgiler, Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisans eğitim ve öğrenimi sonunda verilen diplomalarda dekan veya yüksekokul müdürü ile rektörün, ön lisans eğitim ve öğretimi sonunda verilen diplomalarda ise meslek yüksekokulu müdürü ile Rektörün imzası bulunur.

(3) Üniversiteden mezun olan öğrenciye, mezuniyet derecesini, AGNO’sunu, aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme çalışması ve stajını, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir not döküm belgesi verilir.

(4) Yüksek onur ve onur listesine alınan öğrencilere diploma ile birlikte bu durumunu gösteren özel bir belge verilir.

(5) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(6) Kayıtlı olduğu lisans programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile YÖK tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, AGNO’sunu en az 2,00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarında İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması verilir.

Diploma eki

MADDE 41 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart Diploma Eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

Diplomanın kaybı ve yeni diploma hazırlanması

MADDE 42 – (1) Diplomanın kaybı halinde, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine dair ibare konulur.

Çift anadal, yandal ve sertifika programları

MADDE 43 – (1) Çift anadal programına kayıt yaptırıp bu programın bütün derslerini başarmış olan öğrencilere bu program için de ayrı bir diploma verilir.

(2) Yandal programına kayıt yaptırıp bu program için belirlenmiş olan bütün dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) verilir.

(3) Senato, ilgili kurulların önerisi üzerine değişik alanlarda sertifika programları düzenlenmesine karar verebilir. Sertifika programlarına ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devamlı ve Geçici Ayrılma

Kayıt sildirme ve ayrılma

MADDE 44 – (1) Üniversiteden kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin ilgili dekanlık ya da yüksekokul müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekir. Bu istek ilgili yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır. Başvuru dilekçesi ile birlikte hangi belgelerin isteneceği ilgili yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Kayıt sildirme talebi kabul edilen öğrenciye öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. İstek halinde öğrenciye lise diplomasının aslı arkasına işlem yapılarak verilir; diplomanın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler geri verilmez.

(3) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Üniversiteden yatay geçiş yoluyla ayrılanların dosyasındaki evraklar, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Geçici ayrılma/kayıt dondurma

MADDE 45 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir yarıyıl ya da iki yarıyıl öğrenimine ara vermesine izin verilir:

a) Öğrencinin herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık sorunlarının bulunması,

b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının, yörenin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,

c) Eşinin veya birinci derecede yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi,

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere alınması,

d) Öğrencinin doğum izni talep etmesi hali,

e) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali,

f) Öğrencinin öğrenci değişim programları uyarınca, geçici olarak yurt dışında bir üniversiteye girmesi.

(2) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen benzeri nedenler ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek olağanüstü durumlar dışında öğrencinin bu haktan yararlanabilmesi için yukarıda belirtilen nedenlerin oluşumundan itibaren on beş gün içinde dekanlık veya müdürlüğe dilekçe ile başvurması gerekir.

(3) Öğrenci, birden fazla geçici ayrılma talebinde bulunabilir. Ancak, geçici ayrılma süresi toplam iki yıldan fazla olamaz. Bu süre öğrenim sürelerinin hesabına katılmaz.

(4) Öğrenci, birinci fıkrada belirtilen ve bunlara benzer nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok bir yarıyıl kayıt dondurma tercihini kullanabilir. Otuz gün şartı, ilgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği mücbir sebepler için geçerli değildir. Kayıt dondurulmuş yarıyılların ücreti Mütevelli Heyetinin belirlediği miktarda tahsil edilir.

(5) Geçici ayrılmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda normal dönem ya da yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Bir yarıyıldan daha uzun bir süre izin alıp daha önce dönmek isteyenler dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla normal dönem kayıtlarını yaptırıp öğrenimlerine dönebilir.

(6) Hastalık nedeniyle ayrılmalarına izin verilenler öğrenimlerine devam edebilecek durumda olduklarını sağlık raporuyla belgelemek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 46 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birim kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.