15 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29949

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MAHMUDİYE HİPPOTERAPİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) At yardımlı müdahaleler: Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere atlarla uygulanan tedavi, terapi, sportif, sosyal, eğlence ve kültürel amaçlı etkinliklerin tümünü,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Doğal atçılık yöntemleri: Günümüzde at eğitiminde temel alınan öğrenme teorisi gereği, atın doğduğu andan itibaren uygulanan, at ile insan arasında kurulması zorunlu olan güven ilişkisini oluşturacak doğru beden dili ve uygun uyaranlar kullanılarak gerçekleştirilen atın refahı ve binicinin güvenliğini esas alan at insan ilişkisini,

ç) Engelli birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bedensel, zihinsel, görme, işitme, dil ve konuşma kayıplarından bir ya da birden fazlasını taşıyan veya psikolojik rahatsızlığı olan bireyleri,

d) İhtiyaç sahibi birey: Kişisel nedenlerle atların iyi edici yönünden faydalanmak isteyen bireyleri,

e) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

g) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Tesis: Kamu veya özel, gerçek/tüzel kişiler tarafından engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylere hippoterapi, atlı terapi, at destekli her türlü faaliyet ve binicilik sporu yaptırmak amacı ile kurulan, uygunluğu Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından onaylanmış tesisleri,

h) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ülkemizde çeşitli nedenlerle bireysel gelişim özellikleri ile eğitim yeterlikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren, bedensel, zihinsel, görme, işitme, dil ve konuşma kayıpları bulunan veya psikolojik rahatsızlığı olan ya da kişisel nedenlerle atların iyileştirici yönünden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi bireylerin, doğal atçılık yöntemleri kullanarak, at üzerinde ya da yerde tedavisini ya da sadece atlarla kaliteli zaman geçirme sürecini planlamak, sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak aktiviteler arasında atlı faaliyetlerin yer alabilmesi için uygun şartları sağlamak, güvenli olarak etkinlik yapmak ve ihtiyaç duydukları konularda etkili süreçleri planlayabilmek, ilgili alanda uzmanların disiplinler arası bilimsel araştırma yapmalarına olanak sağlamak, engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin, Merkez personelinin ve etkinliklerde yer alacak atların güvenli olarak faaliyet yapabilmelerini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi olan bireylerin at yardımlı müdahale taleplerini karşılamak, bu tür bireylerin at üzerindeki gelişimlerine katkıda bulunmak için gerçekleştirilecek uygulamaların doğru, güvenli ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli usul, esas ve yöntemleri uygulamak, geliştirmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek, Merkez olarak ya da özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek.

c) Araştırmacıların ve öğrencilerin; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak.

ç) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.

d) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamunun veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantı ile benzeri faaliyetler düzenlemek.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.

f) At yardımlı müdahalelerde, birlikte çalışmak durumunda kalacak, sağlık lisansiyerleri olan, fizyoterapist, ergoterapist, dil konuşma terapisti, psikolog ve dünya genelinde kabul edilen ilgili alan terapisti uzmanları ile at ve atçılık konusunda yetkin tüm çalışanları, engelli birey ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin at yardımlı müdahalelerinde taşıyacakları nitelikleri ve sorumluluklarını tanımlayarak, ilgili alanda görev alacak personel ve gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin, yetkinlik belgelerinin ve belge kullanımlarının devamlılığının kurallarını oluşturmak ve geliştirmek.

g) At yardımlı müdahalelerde kullanılacak terapi atının özelliklerini ve refah koşullarını belirlemek, bu uygulamalarda kullanılacak atın uygunluğunun belgelenmesinin esaslarını ve belge kullanımının devamlılığının kurallarını oluşturmak.

ğ) At yardımlı müdahalelerde, kullanılacak tesisin sahip olması gereken azami özellikleri ve bu anlamda yeterliliğinin esaslarını belirlemek.

h) Engelli ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin atlı faaliyetlerinin gerçekleşeceği tesis, personel ve atlar ile ilgili olarak çalışma usul ve esasları hazırlamak, değişen ihtiyaç ve gelişmelere uygun olarak bunların güncellenmesini sağlamak.

ı) Akraba Topluluklar ve Türk Cumhuriyetleriyle Merkezin amacına uygun ortak projeler düzenlemek.

i) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

(2) Merkez faaliyetlerini Üniversitenin Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan tesislerde gerçekleştirir. Merkez çalışmaları için kullanılan alanlar ve yürütülecek faaliyetler Üniversitenin Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile birlikte koordine edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, Müdürün teklif edeceği üç aday arasından Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önereceği sekiz öğretim elemanı arasından Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanmak.

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

ç) Proje konularını tespit etmek.

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, Müdürün teklifine göre bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamudaki ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur. Her iki ayda bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına teklif ve önerileriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda teklif ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.