15 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29949

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ GÖZLEMEVİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Fen Fakültesi: Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesini,

c) Merkez (UZAYBİMER): Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Astronomi ve uzay bilimleri alanlarında bilimsel araştırma ve uygulama çalışmaları için gerekli altyapı ve hizmeti sunmak, Üniversitenin ilgili öğretim programlarına destek vermek,

b) Bilim-toplum projeleri çerçevesinde eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ve özel günler düzenlemek ve bunun için ilgili alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Lisans ve lisansüstü düzeyde radyo astronomi, optik astronomi, teorik astrofizik, uzaktan algılama, uydu teknolojileri, elektrik-elektronik gibi astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve geliştirmek, gerekli olan gözlem verilerinin üretilmesi için gözlem ve deney aletlerini temin etmek, kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını sağlamak; gözlemevi ve gezegenevi gibi ihtiyaç duyulan veya kendisine tahsis edilen her türlü tesisi kurmak, yeniden yapılandırmak,

b) Etkinlik alanı için arşiv, veri tabanı ve kitaplık oluşturmak,

c) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile işbirliği yapmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin öğrenimine katkıda bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantıları düzenlemek veya katılmak,

d) Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, özel günler düzenlemek,

e) Bilimsel, teknik bulgu ve verileri açıklayan rapor, bülten, dergi ve benzeri yayınlar yapmak, kamuoyunu yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirmek ve görüş bildirmek, ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,

f) Kurs, yaz okulu, gözlem şenlikleri ve eğitim programları düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi vermek,

g) Yurt içinde ve yurt dışında araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, bu tür çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek,

ğ) Rektörlük tarafından önerilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından, üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olması amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı seçer.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda vekâlet görevini yürütür. Müdürün katılmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder.  Müdürün görevi sona erdiğinde, Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezin faaliyetlerinin düzenli yürütülmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur, bu amaçla her türlü tedbiri alır. Müdür aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

ç) Her yıl eylül ayında ve istendiğinde bir önceki yıla ilişkin olarak Merkezin işletme, bakım ve yenileme giderleri, çalışma ve faaliyetleri ile ilgili raporu Rektörlüğe sunmak üzere Yönetim Kuruluna vermek,

d) Merkezin kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri arasından üç, Fen Fakültesi veya Üniversitenin Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri arasından bir olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Karar oylamasında eşitlik olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, en üst karar alma organıdır ve aldığı kararlar bağlayıcıdır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma planı, araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenlemek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak,

b) Müdür tarafından hazırlanan eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma planlarını ve programlarını incelemek ve karara bağlamak,

c) Kuruluş amaçları doğrultusunda, proje başvurularını inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak,

ç) Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma planlarını ve programlarını hazırlamak,

d) Her yıl eylül ayında ve istendiğinde bir önceki yıla ilişkin olarak Merkezin işletme, bakım ve yenileme giderleri, çalışma ve faaliyetleri ile ilgili raporu Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen farklı bilim dallarına ait en az üç öğretim üyesi olmak üzere toplam dört üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde, Müdürün daveti ile toplanır. Danışma Kurulu gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmasıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,

c) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin çalışma yeri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma yeri Üniversitenin Radyo Astronomi Gözlemevi ile Üniversite yerleşkesi içerisinde ve dışarısında bulunan Merkeze ait optik teleskoplar ve diğer hizmet binalarıdır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 5/11/2009 tarihli ve 27397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.