15 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29949

YÖNETMELİK

Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ VE AKILLI

SİSTEMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,  yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler alanında disiplinler arası araştırma ve teknoloji uygulamaları için ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak.

b) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, konuyla ilgili lisans ve lisansüstü dersler için laboratuvar ortamları sağlamak; eğitime, mezuniyet çalışmalarına ve lisansüstü tez çalışmalarına destek olmak.

c) Üniversite, sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında robot teknolojileri ve akıllı sistemler konularındaki işbirliğini teşvik etmek, düzenlemek ve uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle paylaşmak.

ç) Endüstriyel kuruluşlar başta olmak üzere, diğer özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak teknik problemlerin çözümüne dair çalışmalar yapmak, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek ortak projeler ve eğitim programları geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler konularında araştırmalar, incelemeler, geliştirmeler, uygulamalar yapmak.

b) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler konularında disiplinler arası yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının sonuçlarını ilgili sektörün yönetici ve profesyonellerinin bilgisine sunmak.

c) Merkezin çalıştığı konularda iletişim altyapısını geliştirerek veri tabanları oluşturmak.

ç) Merkezin amacına uygun olarak, teknoloji geliştirme ve teknoloji transferi, teknik sorunların çözümü, sanayide ve ilgili işletmelerde robot teknolojileri ve akıllı sistemlerin kullanımı ve uygulanması konularında inceleme ve araştırmalar yapmak.

d) Ar-Ge kültürünü oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik toplantılar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve kurslar düzenlemek.

e) Robot teknolojileri ve akıllı sistemlerin etkin tanıtımının sağlanması amacıyla paneller, söyleşiler ve yarışmalar organize etmek.

f) Üniversitede robot teknolojileri ve akıllı sistemler ile ilgili konularda çalışan araştırmacılara, ihtiyaç duydukları kaynak ve altyapıların sağlanması hususunda rehberlik etmek.

g) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ğ) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler ile ilgili konularda sanayi ile işbirliği yapmak ve sanayiye, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Üniversitede var olan teknik imkanlardan, robot teknolojileri ve akıllı sistemler konularında çalışan araştırmacıların faydalanabilmesi için Üniversite birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler üretmek ve çalışmalar yapmak.

i) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler araştırmaları konusunda gerçekleştirilen araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları rapor, bülten, kitap, dergi ve diğer ortamlarda yayın olarak sunmak.

j) Gerçekleştirilen başarılı işbirliği örneklerini iş dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak.

k) Merkezin çalışma amacına hizmet eden Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin laboratuvarlarından, laboratuvarlarındaki makine, donanım, yazılım ve mevcut diğer altyapı imkanlarından Merkezin araştırmacılarının faydalanmasını sağlamak, yapılan ortak çalışmalarla ilgili birimlerin gelişmesine katkıda bulunmak.

l) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulların geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.

(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda Müdüre Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Müdürün önereceği bilimsel çalışma grupları ve Merkez birimleri ile bunların sorumlularını görevlendirme konusunda karar almak, bu birimlerin çalışma esaslarını belirlemek,

ç) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek,

d) Yürütülen faaliyetler hakkında Rektörlüğe, Danışma Kuruluna, fakülte dekanlıklarına, enstitü ve yüksekokul müdürlüklerine ve Üniversitede faaliyet gösteren ilgili merkez müdürlüklerine bilgi sunmak,

e) Merkezin birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,

f) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek bilimsel çalışma gruplarına sonradan katılmak isteyen araştırmacıların başvurularını değerlendirmek,

g) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeleri, burs, kurs, eğitim ve benzeri önerileri, Danışma Kurulunun da katkıları ile değerlendirmek,

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini belirlemek,

h) Merkezin düzenlediği eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalar hakkındaki esasları Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak belirlemek,

ı) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından belirlenen diğer üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından seçilen altı üye ile Müdür dahil toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Yılda bir defadan az olmamak üzere sanayi, ticaret ve hizmet çevrelerinin temsilcileri ile toplanarak Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermek,

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak, ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Araştırma grupları

MADDE 16 – (1) Merkezin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin verimli yürütülebilmesi amacı ile belirlenmiş alt araştırma ve uygulama alanlarında bilimsel araştırma grupları oluşturulabilir. Araştırma grubu üyeleri, Müdür tarafından önerilir ve Yönetim Kurulunca belirlenir. Araştırma gruplarına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından bir koordinatör belirlenir ve grup faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir.

Merkez sekreteri

MADDE 17 – (1) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıllığına Merkez sekreteri görevlendirilir. Süresi dolan  merkez sekreteri yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarında raportörlük yapar. Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri, iş ve işlemleri yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.