15 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29949

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları, faaliyetleri, çalışma şekli ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: Merkezin faaliyetleri kapsamında birlikte etkinlik yapılması planlanan yedi yaşından gün almış ve onsekiz yaşını tamamlamamış kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Program: Merkez tarafından veya merkez adına yürütülen bilim, kültür, sanat ve spor eğitim-öğretim programlarını,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Program Yürütücüsü: Merkezde veya merkez adına sorumluluğunu üstlendiği programın konusu ile ilgili bilim alanında akademik eğitim almış Anadolu Üniversitesi öğretim elemanını,

f) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmek, çocukların üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini arttırmak; çocuklara yaparak, yaşayarak ve eğlenerek bilimsel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, merak duyma gibi becerileri kazandırmak; çocukların sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif anlamda gelişmelerini sağlamak; çocukların yeteneklerine uygun ortamlar oluşturmak ve meslek seçimlerinde kendi yeteneklerine yönelik destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede farklı bilim ve sanat ortamları ile çocukları buluşturmak.

b) Çocukların bilim ve sanat alanlarını çocukluk döneminden başlayarak tanımalarını sağlayacak farklı düzeylerde programlar planlamak ve uygulamak.

c) Bilimsel, sanatsal ve kültürel nitelikli ulusal/uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Etkinlik alanları ile ilgili kitap, dergi, CD, elektronik yayın ve benzeri yayınlamak.

d) Alan uzmanlarının bilgi ve deneyimlerini çocuklarla paylaşmasına ortam hazırlamak.

e) Çocukların gelişimi konusunda ebeveynleri bilgilendirmek ve bu konuda ebeveynlere eğitim etkinlikleri düzenlemek.

f) Engeli olan veya çeşitli nedenlerle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma olanağına sahip olamayan çocukları, Merkezin olanaklarından yararlandırmak.

g) Farklı programların çocukların gelişimine olumlu etkileri konusunda eğitim faaliyetleri düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Süresi dolmadan boşalan müdür yardımcılığı için Müdür tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin faaliyet alanlarına ve gelişimine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve Merkez personelini denetlemek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve toplantının gündemini belirlemek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını her yıl ocak ayı sonuna kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin diğer görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisiyle Rektörün görevlendireceği dört üye ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur.

(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için aynı usulle başka bir öğretim elemanı görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Eğitim programlarının açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu/özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek alana özgü çalışmalara ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

d) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını onaylamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Merkezin faaliyetleri alanlarıyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi olan Üniversitenin öğretim elemanları veya kamu/özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler geliştirmek,

b) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu/özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmalara ilişkin önerilerde bulunmak,

c) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmaktır.

Program yürütücüsü

MADDE 13 – (1) Program yürütücüsü Müdür tarafından görevlendirilir. Program sona erdiğinde program yürütücüsünün görevi sona erer.

Program yürütücüsünün görevleri

MADDE 14 – (1) Program yürütücüsünün görevleri şunlardır:

a) Programın içeriği, aşamaları ve görev alacak ekip konusunda Merkeze öneride bulunmak.

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde sorumlu olduğu programı yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 31/3/2011 tarihli ve 27891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.