14 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29948

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim-öğretim süresi tıp fakültesinde altı yıl, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde beş yıl, diğer fakülteler, yüksekokullar ve devlet konservatuvarında dört yıldır. Bu birimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Seviye tespit sınavına Üniversiteye merkezi yerleştirme ve özel yetenek sınav sonucu yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler katılabilir. Bu sınavlar YDYO tarafından eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde yapılır. Bu sınavda en az CC başarı notu alan öğrenci mesleki olmayan yabancı dilden başarılı sayılır. İlgili öğrencilerin almış oldukları başarı notları transkriptlerinde gösterilir. Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavı usulleri ve hazırlık sınıfının açılması, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(4) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler önceki diploma programından eş değer kabul edilen derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması ve en az CC harf notu almış olması şartıyla derslerden başarılı sayılırlar. Öğrenciler CC harf notu altındaki DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu derslere ilişkin daha önce alınan başarı notları 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine işlenir. Bu öğrenciler eğitim-öğretim yılı dönemlerinde 40 AKTS kredi miktarı kadar ders alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç yedi iş günü içinde, ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler ise kesin kayıt tarihinin bitiminden sonraki ilk beş iş günü içerisinde bölüm-program başkanlığına başvurmaları halinde daha önceki mezun olduğu veya ilişik kestiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve en az CC harf notuna sahip olması şartıyla muafiyete başvurabilirler. Ayrıca muafiyet için başvuruda bulunacağı derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması gerekir. Öğrenci, CC harf notu altında DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen süreler dışındaki başvurular dikkate alınmaz ve sonraki dönemlerde yeniden intibak talebinde bulunulamaz.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin derslerini saydırma talepleri bölüm-program kurullarında ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin AKTS toplamı üzerinden intibak ettirileceği sınıf belirlenir. AKTS toplamı 15 ila 60 olması durumunda 2. sınıfa, 61 ila 120 olması durumunda 3. sınıfa, 121 ve üzeri olması durumunda 4. sınıfa öğrencinin intibakı yapılır. Derslerden başarılı sayılma talepleri en geç eğitim-öğretim döneminin başlangıcını takip eden üçüncü haftanın sonuna kadar karara bağlanır. Bu sürede öğrenci alacağı derslere devam eder. İlgili öğrenci intibakının yapıldığı eğitim-öğretim yılında önceki ve bulunduğu yarıyıllarında en fazla 40 AKTS toplamı kadar ders alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Her yarıyılda 30 AKTS kredisi alınması zorunluluğu nedeniyle, bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında toplam 120 AKTS, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında toplam 240 AKTS, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarda 300 AKTS, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarda 360 AKTS kredisini başarı ile tamamlaması gerekmektedir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS toplamı kadar ders alır. Ancak öğrenci başarısız olduğu, hiç alamadığı veya devamsız olduğu dersler için en fazla 40 AKTS toplamı kadar ders alabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mazeret ara sınavı, 30 uncu maddede belirtilen nedenlerle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret ara sınavı her yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili birim tarafından belirlenen tarihte yapılır. Öğrenciler, mazeretinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek ilgili akademik birime başvuruda bulunur. İlgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.”

“(4) Ara sınav ve yarıyıl içinde performansa dayalı yapılan, arazi, atölye ve laboratuvar çalışmaları, uygulama, ödev, sunum ve seminerlerin yarıyıl içi ders notuna katkısı %50’lik dilim üzerinden değerlendirilir. Akademik takvimde belirtilen ara sınavın yarıyıl içi notuna katkısı %25’ten az olamaz.”

“(7) İkinci öğretim; öğretim süreleri, ön lisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin esasları, devam, ara sınav ve yarıyıl içi performansa dayalı yapılan çalışmaların, başarı notuna katkısı, uygulama şartları ve eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda birinci öğretimden hiçbir farklılık taşımaz. Birinci ve ikinci öğretimin dersleri ve uygulamaları her birinin kendi öğretim saatleri içerisinde yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) Her ders için bir ara sınav yapılır. Ancak ders niteliğindeki bitirme tezi, bitirme araştırması, proje ve benzeri çalışmalar için ara sınav yapılması şartı aranmaz.

 (2) Öğrenciler ara sınav ve ayrıca arazi, atölye ve laboratuvar çalışmaları,  uygulama, ödev, sunum ve seminer gibi performans ve becerilerine dayanan uygulamalara tabi tutulurlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Öğretim elemanları, ara sınav ve yarıyıl içi performansa dayalı çalışmaların sonucunu akademik takvimde belirtilen sürelerde öğrenci işleri otomasyon programı üzerinden ilan etmek zorundadır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Ara sınav ve yarıyıl içi performansa dayalı çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları notu, genel not ortalaması olan yarıyıl içi ders notunun %50’si ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %50’sinin toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirilmesi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıda katsayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu başarı notu olarak, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın takdir olunur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Ayrıca bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Not                 Harf Karşılığı Başarı Notu           Katsayı           Başarı Durumu

90-100                             AA                               4,00              Pekiyi

80-89                               BA                               3,50              Pekiyi

70-79                               BB                               3,00              İyi

65-69                               CB                               2,50              İyi

60-64                               CC                               2,00              Orta

55-59                               DC                               1,50              Şartlı Başarılı

50-54                               DD                               1,00              Şartlı Başarılı

30-49                               FD                               0,50              Başarısız

0-29                                  FF                                0,00              Başarısız   ”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu ile başarmış olması gerekir. Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu (FF, FD, DS) dersleri tekrar alarak en az DD ile başarmak zorundadır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin; 6 ncı maddesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2014

29073

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/11/2014

29184

2-

5/1/2016

29584