14 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29948

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

EMEKLİ SUBAY VE ASTSUBAYLARIN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINDA

PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİN FAALİYETİNE YÖNELİK

HİZMETLERDE GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emekli subay ve astsubayların Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilmelerine ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 31/12/2020 tarihini geçmemek kaydıyla, Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerine yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylar ile bunları görevlendirecek birimleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

c) Bakanlık temsilcisi: Temin konusunda Bakanlık tarafından görevlendirilen Bakanlık personelini,

ç) Görevli: Temin sürecinde görev yapmak üzere görevlendirilen emekli subay veya astsubayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevlendirilecek Personelin Seçimi, Nitelikleri, Görev ve Yetkileri

Görevlendirilecek personelin seçimi

MADDE 5 – (1) Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubayların seçimi işlemi 6 ncı maddede belirtilen niteliklere uygun istekliler arasından Bakan tarafından yapılır. Seçilen emekli personel arasından yapılacak görevlendirmenin mahiyeti, süresi ve yerine ilişkin hususlar Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Bu şekilde yapılan görevlendirmeler, gerektiğinde görevlendirme süresine bakılmaksızın aynı usulle sonlandırılabilir.

Görevlendirilecek personelin nitelikleri

MADDE 6 – (1) Askeri öğrenci ve personel temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylarda aşağıdaki nitelikler aranır;

a) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından birisinden mahkum olmamak,

b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

c) Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmamak.

Görevlendirilecek personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara askeri öğrenci ve personel temin sürecinin safhalarında;

a) Temin maksatlı hazırlanacak kılavuz, emir ve talimat esaslarının belirlenmesi işlemlerinde,

b) Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığının ön incelemesi ve kayıt kabul aşamasında,

c) Fiziki Yetenek Testlerinin icra aşamasında,

ç) Sağlık muayenesi işlemlerinin koordinesinde,

d) Mülakat aşamasında mülakat faaliyetlerinin icrasında,

e) Temin sürecinde ihtiyaç duyulan diğer konularda,

görev verilebilir.

(2) Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, görevi esnasında vakıf olduğu her türlü bilgi ve belgeyi, görevinden ayrılsa dahi hiçbir şekilde açıklayamaz. Görevi sona erdiğinde elinde bulunan kuruma ait araç, gereç ve belgeleri kuruma iade eder.

(3) Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, temin faaliyetlerine yönelik süreçlerde kendilerine verilen görevlerin icrasından Bakanlığa karşı sorumludur. Bu sorumlulukları Bakanlık temsilcisi ve Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali ve Diğer Hususlar

Mali hususlar

MADDE 8 – (1) Görevlendirilecek subay ve astsubaylara;

a) Subaylar için 1500,

b) Astsubaylar için 1300,

gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar karşılığı, çalışılan her gün için ücret olarak ödenir. Verilecek ücretten, damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

(2) Emekli subay ve astsubayların ikamet ettiği yerin dışında başka bir yerde görevlendirilmesi durumunda, birinci fıkrada düzenlenen ücrete ilave olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre işlem yapılır.

Diğer hususlar

MADDE 9 – (1) Temin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı sağlanması maksadıyla, emekli subay ve astsubaylar bir plan dâhilinde eğitim ve bilgilendirmeye tabi tutulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik 6/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.