14 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29948

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATINDA EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDA GÖREVLİ

KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Kesin başarı listesi, merkezi sınav ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Kesin başarı listesinin oluşturulmasında adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan aday, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday listesi belirlenir. Ayrıca, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Süresi içerisinde başvurmayan veya istenilen belgeleri ibraz etmeyen adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve kesin başarı listesi yayınlanmayan sınavlarda da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2012

28370