12 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29946

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentleri, dördüncü fıkrasının (c) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi, altıncı fıkrası ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES’ten alınan standart puanın % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile oluşturulan jürinin yapacağı yazılı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirmenin % 25’i dikkate alınarak hesaplanır. Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarların anasanat dallarının değerlendirmesinde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz; mülakat puanının (yazılı ve/veya sözlü) % 70’i ve lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u dikkate alınarak yapılır. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) belirlediği sisteme göre yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun yüz üzerinden en az 65 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.”

“(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi YÖK’ün belirlediği sisteme göre yapılır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların sıralamaları lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.”

“c) Tezli yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yüksek lisans not ortalaması, referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon da istenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan karşılığı bir puan alınması zorunludur.

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES’ten alınan standart puanın % 50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile oluşturulan jürinin yapacağı yazılı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirmenin % 25’i dikkate alınarak hesaplanır. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi YÖK’ün belirlediği sisteme göre yapılır. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun yüz üzerinden en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.”

“c) Tezli yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, lisans/yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö inceleme sonucu da değerlendirilir. Başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu ile neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon da istenir.  Adayların sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan karşılığı bir puan alınması zorunludur.”

“a) Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan en az 50 Temel Tıp Bilimleri Puanına (Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir) veya ALES sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) sahip olmaları, ALES sayısal kısmından en az 70 puana sahip olmaları gerekir. Adayların temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan karşılığı bir puan alınması zorunludur.”

“(6)  Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının % 50'si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının % 25’i ile ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile oluşturulan jürinin yapacağı yazılı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirmenin % 25’i dikkate alınarak hesaplanır. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi YÖK’ün belirlediği sisteme göre yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun yüz üzerinden en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.”

“(9) Enstitüler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, kontenjanlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Birinci derece şehit yakınlarına öğrenci alınan her program için en az bir kişi olmak üzere % 10 ek kontenjan açılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2013

28714

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2014

29074