12 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29946

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Atılım Üniversitesinde yapılan yabancı dil hazırlık, zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimi ile seçimlik yabancı dil eğitimi-öğretiminde uygulanacak yöntem ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atılım Üniversitesinde yapılan yabancı dil hazırlık, zorunlu yabancı dil eğitim öğretimi ile seçimlik yabancı dil eğitim öğretiminde uygulanacak yöntem ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi ve 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Destekleme Programı: D, C, B, A kurlarını başarı ile tamamlayan, ancak yapılacak olan yeterlik sınavlarına hazırlanan öğrencilere veya yeterlik sınavından başarısız olan öğrencilere verilen eğitimi,

b) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce isteğe bağlı olarak alacağı yabancı dil eğitimini,

c) Kısmen Yabancı Dilde Eğitim: Öğrencilerin kayıtlı olduğu programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

ç) Kur: D, C, B, A olmak üzere dört ayrı seviyede İngilizce eğitimini,

d) Modern Diller Bölümü: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümünü,

e) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

f) Seçimlik Yabancı Dil Dersi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders programında bulunması halinde ders programı ve ders yükü dâhilinde alabileceği seçimlik yabancı dil dersini,

g) Senato: Üniversite Senatosunu,

ğ) Seviye Belirleme Sınavı: Yeni kayıtlı öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programında alacakları İngilizce eğitimin seviyesini belirlemek için yapılan sınavı,

h) Temel İngilizce Bölümü: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünü,

ı) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

i) Yabancı Dil Hazırlık Programı: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü bünyesindeki Yabancı Dil Hazırlık Programını,

j) Yabancı Dilde Eğitim: Program öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,

k) Yabancı Diller Yüksekokulu: Atılım Üniversitesi Yabacı Diller Yüksekokulunu,

l) Yeterlik Sınavı: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil hazırlık programından muaf olup olmadığının, muaf olmayan öğrencilerden seviye belirleme sınavı sonucuna göre alması gereken tüm kurları alıp en son A kurunu da başarı ile tamamlayan öğrencilerin kayıt olduğu ön lisans, lisans veya lisansüstü program için istenilen yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığının belirlenmesi amacı ile yapılan sınavı,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

n) Zorunlu İngilizce Dersi: Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince alması zorunlu olan yabancı dil dersini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İngilizce Bölümünün Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık programının amacı tamamen veya kısmen İngilizce dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce bilgilerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek seviyeye getirmek ve programdan mezun olduklarında alanlarına ilişkin yabancı dil yeterliklerini kazanmış olmalarını sağlamaktır.

(2) Tamamen veya kısmen İngilizce dilinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin, seviye belirleme ve/veya yeterlik sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf tutulanlar hariç olmak üzere yabancı dil hazırlık programına katılmaları ve başarılı olarak tamamlamaları zorunludur. Tüm derslerin Türkçe yürütüldüğü programlara yerleşen öğrenciler isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programına devam edebilirler.

(3) Yabancı dil hazırlık programı haftalık ders saati 20-30 saat arasında değişen en düşüğü D (1. Kur), en yükseği A (4. Kur) kuru olmak üzere düşükten yükseğe sırası ile D, C, B ve A olan 4 farklı kurdan oluşur.

(4) Yabancı dil hazırlık programında her akademik yıl başlangıcında İngilizce seviye belirleme sınavı yapılır. Seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre İngilizce seviyesi D, C ve B kurlarında olduğu belirlenen öğrenciler ile A kurunda olduğu belirlenmekle birlikte girdikleri yeterlik sınavından başarısız olan İngilizce seviyesi A olan öğrenciler, belirlenen kur seviyelerine göre yabancı dil hazırlık programına başlarlar. Her bir yarıyıl eğitim süresi Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için kur seviyelerine göre almaları gereken tüm kurları ve en son A kurunu başarıyla tamamlamaları zorunludur.

(5) Yabancı dil hazırlık programında öğrenim görmekte iken A kurunu öğrenim gördükleri yarıyıl sona ermeden başarıyla tamamlayan öğrenciler, kurun bitimini takip eden ilk yeterlik sınavına girerler. Ancak bu halde A kurunun tamamlandığı tarihten yeterlik sınavına kadar geçecek sürede destekleme programına katılırlar. Bu öğrencilerin destekleme programına katılım ve devamları zorunludur. Bu durumdaki öğrenciler için yabancı dil hazırlık programı geçme notu değerlendirmesinde destekleme programında elde ettikleri genel başarı notunun %30’u ve yeterlik sınavından aldıkları notun %70'i esas alınır.

(6) Bu Yönetmelik hükümleri, yabancı dille yapılan ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Seviye belirleme sınavı

MADDE 6 – (1) Tamamen veya kısmen İngilizce dilinde yürütülen programlara yerleşen öğrenciler, Üniversiteye ilk defa kayıtlarında, seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda A seviyesinde oldukları belirlenen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen yeterlik sınavına girerler. Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler girmeye hak kazandıkları ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam edebilirler. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık programında seviye belirleme sınavı ile belirlenen İngilizce seviyelerindeki kurda eğitime başlarlar.

İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır ve bu sınavlara giriş ile ilgili koşullar Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık bölümleri için 100 tam not üzerinden 65 ve diğer tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programları için 60’tır.

(2) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavından muaftır:

a) Kayıt olduğu tarihten en fazla dört yıl önce, eğitim dili olan İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği puanla başarılı olanlar,

c) Kayıt olduğu tarihten en fazla dört yıl önce, eğitim-öğretim dilinin tüm dersler için veya kısmen İngilizce olduğu yükseköğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık programını başarıyla tamamlamış olanlar.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde emsal sınavların geçerlik süresi dikkate alınarak Senatoca belirlenen geçerlik süresi uygulanır.

Eğitim süresi

MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık programının normal öğrenim süresi bir akademik yıldır. Bir akademik yılı sonunda başarılı olamayan lisans ve ön lisans öğrencileri bir akademik yıl daha yabancı dil hazırlık eğitim programına devam eder. Bir akademik yılsonunda başarılı olamayan lisansüstü programı öğrencilerinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Kısmen veya tümüyle yabancı dilde eğitim veren ön lisans ve lisans programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık programına devam etmesine rağmen yabancı dil hazırlık programında iki yıl içinde, bahar dönemi veya yaz öğretimi sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programından ilişiği kesilir. Bu öğrenciler izleyen öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için verilen yeterlik sınavına girerler. Yeterlik sınavında başarılı olanlar öğretim ücretini ödeyerek bölümdeki eğitimlerine devam ederler. Yabancı dil hazırlık programında başarısız olarak ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(3) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on birinci fıkrası hükmü uyarınca, yabancı dil hazırlık programında birinci akademik yılsonunda yeterlik sınavına girmeye hak kazanıp bu sınavda başarısız olan öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim ücretlerini ödemek ve kayıtlarını yenilemek şartı ile ikinci akademik yılbaşında yabancı dil hazırlık programındaki İngilizce eğitimine devam edebilir veya Yüksekokul Müdürlüğüne bir dilekçe vererek yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek akademik tarihleri takvimde belirlenen yeterlik sınavına girebilir veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ya da eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği düzeyde puana sahip olduğunu belgelendirir ve kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans öğretim programına devam edebilir.

Devam durumu

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programı öğrencileri derslere %80 oranında devam etmek zorundadırlar. Birinci derece akrabalarının vefatında ölüm raporu getirmeleri halinde en fazla üç gün izinli sayılırlar. Disiplin cezası ile uzaklaştırma dâhil olmak üzere, hangi gerekçe ile olursa olsun devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ara sınavlara giremezler. Devamsızlık bakımından heyet raporu dâhil hiç bir sağlık raporu haklı ve geçerli mazeret olarak kabul edilmez, devamsızlık durumunu ve neticelerini ortadan kaldırmaz. Bu madde hükümleri, destekleme programına kayıtlı öğrenciler için de geçerlidir.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı durumları bulundukları kurda aldıkları kur başarı notu ile ölçülür. Kur başarı notu ara sınavların, ödevlerin, küçük sınavlar ve benzeri çalışmaların ağırlıklı puanlarının toplamından oluşur. Öğrencinin bulunduğu kurda başarılı sayılabilmesi için Kur Başarı Notunun 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

(2) Akademik takvimde belirtilen yeterlik sınavları tarihlerinde, bu sınavlara girme hakkını almış olan öğrencilerden, akademik yılı başından bu sınava kadar geçen süre içerisinde öğrenim gördüğü tüm kurların her birinden en az 70 not alanlar ve toplam başarı not ortalaması en az 75 olan öğrenciler, yeterlik sınavına girmeksizin genel başarı ortalaması ile ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam edebilirler. Bu hakkı kazandıkları halde yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencilere talepleri halinde yeterlik sınavına girme hakkı verilir ancak bu halde yeterlik sınavı sonucu geçerli kabul edilir.

Yabancı dil yaz öğretimi

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık programı akademik yıl sonu itibarı ile bulunduğu kurda veya yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler için 16/8/1999 tarihli ve 23788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri uyarınca altı-sekiz hafta süren yabancı dil yaz programı açılabilir. Bu programa katılmak öğrencilerin isteğine bağlıdır.

(2) Yabancı dil yaz programına katılan öğrencilerden bu programda tekrar ettikleri kurda başarılı olanlar izleyen akademik yılda açılacak olan kurlardan bir üst kura başlamaya hak kazanırlar. Yaz öğretimi programında A kurunu başarılı bir şekilde bitiren veya daha önceki yeterlik sınavında başarısız olup yaz öğretiminde destekleme programına devam etmiş öğrencilere bu program sonunda yeterlik sınavı hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam etmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin akademik yılı başında verilen yeterlik sınavına girme hakkı saklıdır.

(3) Yabancı dil yaz programına katılan öğrenciler bakımından bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Yabancı dil yaz programı ücretli olup bu programa katılacak öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından her yıl belirlenen ücreti öderler.

Mazeretler

MADDE 12 – (1) Hastalık veya Yüksekokul Yönetim Kurulunca geçerli sayılan bir mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belirten resmi sağlık kuruluşlarından veya özel hastanelerden aldıkları rapor veya diğer belgelerini, mazeretlerinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne vermeleri halinde, sadece ara sınavlar için açılan mazeret sınavlarına girerler. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı açılmaz. Öğrenciler mazeretli sayıldıkları rapor süresi içerisinde herhangi bir sınava girerlerse aldıkları notlar geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren üç iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurup maddi hata itirazında bulunabilirler. İtiraz üzerine, Yüksekokul Müdürlüğü, yapılacak inceleme sonucunda maddi hata belirlerse, düzeltme yapılır ve inceleme sonuçları öğrenciye bildirilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı

MADDE 14 – (1) Türkçe eğitim yapan programlara kayıtlı olan öğrenciler kayıtlı oldukları programın ilk yarıyılından önce isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programına devam edebilirler.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına devam eden burslu öğrencilerin hazırlık programı öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(3) İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık programına devam eden ve yapılan sınavlar sonucunda başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilmez. Bu durumdaki öğrenciler, yabancı dil hazırlık programı ikinci ya da dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavlarında başarısız olsalar dahi girmeye hak kazandıkları ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam edebilirler. Yabancı dil hazırlık programına devam eden ve yapılan sınavlar sonucunda başarısız olan öğrenciler akademik yılın birinci ve/veya üçüncü yarıyılı sonunda yabancı dil hazırlık programından ayrılarak girmeye hak kazandıkları ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam etmeyi talep edemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Modern Diller Bölümü

Zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri

MADDE 15 – (1) Üniversite fakülte ve yüksekokullarına kayıtlı öğrencilere devam etmekte oldukları programlarda ve mezuniyet sonrası profesyonel hayatlarında gereksinim duyacakları yabancı dil becerilerini kazandırmak ve geliştirmek için Modern Diller Bölümünce zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri açılır.

(2) Açılan derslere;

a) Üniversitede zorunlu hazırlık eğitimine tabi olmayan bölümlerin öğrencileri,

b) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğimini başarıyla tamamlayarak fakültelerine başlayan öğrenciler,

c) Üniversitede zorunlu hazırlık eğitimine tabi olan fakülte ya da yüksekokullara yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yabancı dilde yeterlik sınavında başarılı olan veya muaf tutulan öğrenciler,

katılır.

(3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında yer alan zorunlu yabancı dil dersleri uzaktan eğitim yolu ile verilebilir. Bu durumda YÖK tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurulu Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır.

(4) Fakülteler tarafından açılan zorunlu yabancı dil dersleri ile seçimlik yabancı dil derslerinin, ders programları, sınavları, sınav tarihleri Üniversitenin akademik takvimine göre Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Diller Bölümü tarafından hazırlanır ve uygulamaya konulur. Dini ve milli bayramlar dışında, Cumartesi ve Pazar günlerinde sınav yapılabilir.

(5) Ara sınav ve dönem içi çalışmalar derslere göre değişiklik göstererek değerlendirme notunun %50-65’ini, dönem sonu sınavı ise değerlendirme notunun %35-40’ını oluşturur.

(6) Muafiyetlere ilişkin ölçütler Senato kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Üniversite yönetmelikleri, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları, YÖK karar ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 17/1/2012 tarihli ve 28176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 17/1/2012 tarihli ve 28176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğine tabi olan öğrenciler, 2016-2017 akademik yılında, bulundukları seviyeye uygun seviyeleri belirlenerek eğitimlerine bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak devam ederler.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 akademik yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.