10 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29944

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ VE VERİ DEĞERLENDİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2010 tarihli ve 27545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez (KAVDEM): Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

“g) Kalite Komisyonu (KK): Üniversitenin Kalite Komisyonunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) KK’nin faaliyet alanına giren akademik değerlendirme, stratejik planlama, iç ve dış değerlendirme, kalite geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ile mezun izleme, insan kaynakları, iç kontrol süreçleri ve ilgili bilgi işlem çalışmalarını kapsayan toplam kalite yönetimi ilkelerinin yaygınlaşmasını sağlamak, ilgili alan çalışmalarının koordinasyonunu yapıp KK ile paylaşmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulunun üç üyesi; KK’nin önerisiyle, Üniversitenin farklı birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üniversitenin Rektör tarafından görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı, Strateji Geliştirme ve Bilgi İşlem Daire Başkanları Kurulun doğal üyeleridir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2010

27545

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2010

27685