10 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29944

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüler bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanlıklarını,

d) Enstitü: Hitit Üniversitesine bağlı ve lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

e) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen, üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

j) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

k) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, ilgili yüksek lisans programının başvuru koşullarını yerine getirmiş olmak şartıyla; öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Geçişler ile ilgili diğer hususlar Senatoca belirlenir.

(2) Üniversite bünyesinde; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler, ulusal kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Üniversitede yürütülecek yüksek lisans programlarının adları, öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya bu diploma yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edilmiş olması,

b) Yüzlük sistemde en az elli beş veya muadili bir lisans mezuniyet not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları,

c) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az elli beş puana sahip olmaları,

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları veya eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmaları,

gerekir.

(3) Öğrenci kabul dönemlerinde ilgili anabilim/anasanat dalının önerisiyle yabancı dil puanı belirlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans ve eşdeğer programlara başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya bu diploma yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edilmiş olması,

b) Yüzlük sistemde en az elli beş veya muadili lisans mezuniyet not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları,

gerekir.

(5) Anabilim/Anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarında asgari koşulların altına inmemek şartıyla değişiklik yapılabilir.

(6) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde değerlendirme esasları şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünün değerlendirilmesinde;

1) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.

2) Adayların ALES puanlarının %50’si, lisans mezuniyet notunun %25’i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar sıralanır.

3) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %20’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından elli puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın yüz üzerinden en az elli olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

4) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünün değerlendirilmesinde;

1) Başvuran adaylardan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.

2) Adaylar, lisans mezuniyet not ortalamalarına göre sıralanır.

3) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %50’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından elli puandan az alan aday başarısız sayılır. Adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

4) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı altmış AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az yüz yirmi AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senato tarafından belirlenen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından öğrenciler en az üç yarıyılda mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, ilgili enstitü yönergesinde yer alan niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenmiş ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal kontrol programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, ilgili enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve doksan AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senatonun belirlediği esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktoralı bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler Senato tarafından belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı altmış AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az iki yüz kırk AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az üç yüz AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Üniversitede yürütülecek doktora programlarının adları, öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların; tezli yüksek lisans diplomasına, yüz puan üzerinden en az yetmiş veya muadili bir mezuniyet not ortalamasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde elli beş puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde elli beş puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans diplomasına, lisans mezuniyet not ortalamalarının yüz puan üzerinden en az seksen beş veya muadili mezuniyet not ortalamasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde seksen puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları,

gerekir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan aynı yolla belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az elli beş puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve elli puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde elli beş puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönergesinde belirlenen ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde elli beş puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönergesinde belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az elli beş puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(7) Doktora programlarına öğrenci kabulünde değerlendirme esasları şunlardır:

a) Başvuran adaylardan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.

b) Adayların ALES/TUS puanlarının %50’si, yüksek lisans diploma notunun veya lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans diploma notunun %25’i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların % 25’inin toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır.

c) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES/TUS puanının %50’si, yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %20’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından elli puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az altmış beş olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

ç) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz.

(8) Başvuru süresinde mezun olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senato tarafından belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya  on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.  Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde düzenlenir. Yazılı sınavlarda öğrenciye doktora yapacağı bilim dalıyla ilgili sorular sorulur. Yazılı sınavda başarılı olmak için, öğrencinin yüz puan üzerinden en az yetmişbeş puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin sözlü sınavındaki başarı durumunu da değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, ders yükünü tamamlamış olsa bile yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. İlgili yüksek lisans programına ders ve diğer yükümlülüklerle ilgili intibakı, anabilim/anasanat dalının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal kontrol programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin Senatoca belirlenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Senatoca belirlenen sayıda doktora tezinin ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı altmış AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az iki yüz kırk AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az üç yüz AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 25 – (1) Üniversitede yürütülecek sanatta yeterlik programlarının adları, öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların;

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları veya bu diplomalar yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edilmiş olması,

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, yüzlük sistemde en az seksen beş veya muadili mezuniyet not ortalaması, tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuracak olanların ise yüzlük sistemde en az yetmiş beş veya muadili tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları,

c) Lisans diplomasıyla başvuracak adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az seksen puan, tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuracak adayların ise ALES’in sözel kısmından en az elli beş puan almış olmaları

gerekir.

(3) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olan öğrencilerin kabulünde ALES puanı aranmaz.

(4) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az elli beş puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(6) Anabilim dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarında, asgari koşulların altına inmemek şartıyla değişiklik yapılabilir.

(7) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde değerlendirme esasları şunlardır:

a) Başvuran adaylardan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.

b) Adayların ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans diploma notunun veya lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans diploma notunun %25’i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Ancak güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olan öğrencilerin kabulünde lisans diploma notunun %50’si ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %50’sinin toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır.

c) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanının %50’si, yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %20’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

ç) ALES puanı aranmaması durumunda, yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet notunun %25’i, yabancı dil puanının %25’i, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %50’si alınır. Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından elli puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az altmış beş olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

d) Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz.

Süre

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senato tarafından belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışmanı ve danışman ile öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak; tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal kontrol programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi veya sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ilgili enstitünün Senatoca belirlenen sayıda sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Doktorada öğrenci, bilimsel hazırlığı tamamlamadan doktora programından ders alamaz. Ancak yüksek lisans programlarında, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, dönemlik kredisi uygunsa bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Lisans programlarından alınacak dersler için bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda 25/8/2014 tarihli ve 29099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, lisansüstü programlardan alınacak dersler içinse bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programlarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim değildir. ALES ve yabancı dil şartları hariç lisansüstü programlara başvuru şartlarını taşıyanlar özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisans öğrencisi olanların özel öğrenci olarak ders alabilmesi için son sınıfta olması, alttan dersi bulunmaması ve genel not ortalamasının en az 85 (seksen beş) veya muadili olması gerekir. Yüksek lisans öğrencisi olanların özel öğrenci olarak ders alabilmesi için tez aşamasında bulunması ve genel not ortalamasının en az seksen beş veya muadili olması gerekir.

(3) Not ortalaması esas alınarak kontenjan ölçüsünde özel öğrenci kabulü yapılır. Not ortalamasında eşitlik olması durumunda, sırasıyla, varsa ALES puanı ve yabancı dil puanı dikkate alınarak bir sıralama yapılır ve alınacak özel öğrenciler belirlenir. Özel öğrenci olarak kabul edilenler, her dönem en çok dokuz kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılmış derslere kaydolabilirler.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün kurallarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.

(5) Özel öğrencinin, iki yılı geçirmemek kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir lisansüstü programa kabul edilmesi hâlinde; özel öğrenci olarak almış olduğu ve kabul edildiği programla ilgili dersleri, yazılı başvurusu üzerine ve katıldığı programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşuluyla, enstitü yönetim kurulunun onayıyla kazandığı programında yer alan dersler yerine sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını enstitüye bildirir. Kontenjanlar, enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve ilgili koşullar, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin kabul edilme koşulları şunlardır:

a) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.

c) Genel not ortalamasının yüz puan üzerinden yüksek lisans için en az yetmiş beş puan ve doktora/sanatta yeterlik için en az seksen beş puan veya muadili olması gerekir.

ç) Tezli lisansüstü programlara yatay geçişlerde tez dönemine başlamamış olmak gerekir.

(4) Adaylar, yatay geçişle ilgili müracaatlarını, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yaparlar.

(5) Enstitü, kabul edilecek adayları; yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik başarı notlarını, aldıkları lisansüstü ders sayılarını ve kredilerini değerlendirerek sıralar. Bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.

(6) Ders intibaklarına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 33 – (1) Hazırlık programları ve uygulamaları dâhil yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik giriş sınavlarını kazanan adayların listesi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Programlara girmeye hak kazanan adayların kayıtları, Üniversitenin akademik takviminde belirtilen günlerde, Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Sınavı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca belirtilen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler. Kesin kayıt hakkını kazanmış adayların kayıtlarının yapılabilmesi için, özel öğrenci olanlar hariç, adayın başka bir üniversitede/yüksek teknoloji enstitüsünde açılmış lisansüstü programlarda kayıtlı olmaması gerekir. Aykırı bir durumun ortaya çıkması hâlinde, ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Öğrenciler her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, enstitü kurulunca açılan dersler arasından danışmanı ile birlikte seçim yaparlar.  Katkı payı yükümlülüğü olanlar, ilgili döneme ait katkı payını ödedikten sonra ders seçim işlemlerini yaparlar. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda, zorunlu dersler öğrencinin alması gereken toplam kredi miktarının yarısını aşamaz. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

(5) Ders sorumlularının doktora programı için en az dört yarıyıl bir lisans ya da  iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(6) Yatay geçişler hariç, öğrencinin enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son iki yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından alıp başardığı dersler, danışmanın görüşü ve anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı olduğu programa aktarılabilir. Ancak aktarılacak derslerin toplamı, katıldığı programdaki kredi toplamının yarısını geçemez.

(7) Başarı notunun hesaplanması, her bir ders için ilgili ders sorumlusu tarafından enstitüye verilmiş olan AKTS formlarına göre yapılır. Ders sorumlusu gerekli gördüğü hallerde ara sınavlar, dönem sonu sınavı, ödev, laboratuvar, proje, arazi çalışması ve diğer uygulamalardan oluşan ve AKTS formunda belirteceği değerlendirme oranlarına göre ders geçme puanlamasını belirleyebilir.

(8) Ders geçme notu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(9) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar; kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(10) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az %70’ine; uygulamalı ders ve uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır. Başarısızlık durumunda devam durumunun aranıp aranmayacağı Senato tarafından belirlenen ilkelere göre düzenlenir.

(11) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda yeniden kayıt yaptırır. Öğrenci, seçmeli dersten başarısız olursa, danışmanın görüşü doğrultusunda başarısız olunan dersin yerine başka bir ders alabilir. Öğrenci, bir yarıyıl ders kaydı yaptıktan sonra almadığı ya da alıp da başarısız olduğu seçmeli dersleri yerine danışmanının onayı ile farklı dönemlerden seçmeli dersler alarak zorunlu toplam seçmeli ders kredisini tamamlayabilir.

(12) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, bir yarıyıl içerisinde en fazla on beş kredilik ders alınabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında bir yarıyıl içerisinde en fazla yirmi bir kredilik ders alınabilir.

(13) Sınav sonuçları, ders sorumlusu tarafından, sınav tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde Üniversite bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Sınav kâğıt ve evrakları, sonuçların sisteme girme işlemlerinin bitimini takip eden on beş gün içerisinde ilgili birimin öğrenci işlerine tutanak karşılığı teslim edilir.

(14) Öğrencinin sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazda bulunması halinde, söz konusu itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak ilgili enstitünün öğrenci işleri birimine yapılır. Enstitü müdürü, öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, sınav kâğıtlarını inceleyerek herhangi bir maddi hata bulunup bulunmadığını araştırır ve kesin kararını verir. Verilen karar, on beş gün içinde öğrenciye bildirilir. Maddi hata dışındaki itirazlara ilişkin hususlar ise Senato tarafından belirlenir.

(15) Bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı not ortalamaları toplamının toplam kredi sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edildiği tarihten itibaren almış ve/veya intibakının yapılmış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Tekrar edilen derslerde, alınan en son not hesaplamada dikkate alınır.

(16) Danışman, tez konusunun enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak, yasal süresi dâhilinde kayıtlı olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(17) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

(18) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(19) İlgili enstitü yönergelerince, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Diğer hükümler

MADDE 35 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenmekle birlikte, gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite, öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Lisansüstü programlara başvuruda, mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemde karşılığının bulunmaması halinde Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosu esas alınır.

(5) Enstitüler, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(6) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(8) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35 inci maddenin yedinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.