10 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29944

YÖNETMELİK

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN

ÖĞRENME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve sorumluluk şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık ve uzaktan öğrenme: Tüm kurum, kuruluş ve kişilere yönelik, bilişim araçları kullanılarak, zaman ve mekândan bağımsız öğrenme biçimini,

b) E-öğrenme: Elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğrenmeyi,

c) Merkez: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program, eşgüdüm ve uygulamaları yürütmek,

b) E-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek ve Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek,

c) Kamu ve özel sektör kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının gereksinim duyduğu ihtiyaçlara yönelik eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak, eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ç) Üniversite ile diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle uzaktan eğitim uygulamalarına dönük işbirliği içinde olmak, akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak,

d) Örgün öğretimin sınırlılığını gidererek yükseköğretimin daha geniş öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak, verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere ulaştırmak, teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ve bilgiye sınırsız olarak ulaşabilme özelliklerine dayanarak eğitimin etkinliğini artırmak,

e) Evrensel nitelikli bilgi ve teknolojileri üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş ve her kesime ulaşabilen bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları Senato kararları çerçevesinde belirlemek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan eğitim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları düzenlemek,

c) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak; kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek,

d) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak,

e) Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav vb. uzaktan eğitim uygulamalarında bulunmak,

f) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,

g) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili eğitimler vermek,

ğ) Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, ders geçme ve benzeri belgeleri vermek,

h) Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı, öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

ı) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek,

i) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak,

j) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

k) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür üç yıllık süre için Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Görev süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman Müdür Yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün onayına sunmak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurula başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları uygulamak,

e) İşbirliği yapılan akademik birimlerin ders vermek üzere tespit ettiği öğretim elemanlarını Yönetim Kurulunun da onayını alarak Rektörün onayına sunmak,

f) Ulusal ve uluslararası ortak sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak akademik personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak,

g) Üniversitenin uzaktan eğitim ile ilgili anlaşma yaptığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca açılan sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak yöneticiler ile teknik ve idari personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdür tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önerilen isimlerden Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az beş kez toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu çift sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak ve görüşmek,

c) Araştırma ve uygulama yapan öğretim elemanlarının, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılımları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gereksinim duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) Programda bulunan içeriklerle ilgili uluslararası standartları takip etmek ve gözden geçirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.