9 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29943

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA İPEKYOLU ÜNİVERSİTELERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına; bu organların seçimleri, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma, eğitim-öğretim, yönetim ve her türlü faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik: Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Birliğini,

b) Danışma Kurulu: Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri ile resmi ve sivil toplum kurumlarının temsilcilerinin görevlendirilmesi ile en fazla on beş üyeden oluşan kurulu,

c) Merkez: Atatürk Üniversitesi Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Üniversite Rektörünü,

e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Birliğe üye üniversiteler ile işbirliği içerisinde araştırmalar yapmak, konu ile ilgili eğitim-öğretim programları, kongreler ve uygulama faaliyetleri düzenlemek ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Birliğe üye üniversitelerle işbirliği halinde bilimsel araştırmalar yapmak ve bu konuda ilke, strateji, model ve çözüm önerileri geliştirmek,

b) Birliğe üye üniversitelerle birlikte çeşitli bilimsel konularda farklı disiplinlerin katılımının sağlandığı alternatif çözüm öneri paketleri hazırlamak ve bilimsel çözümler üretmek,

c) Birlik içerisinde uzmanlar yetiştirmek amacıyla yüksek lisans ve doktora bursları ve diğer kaynaklar için bütçe oluşturmak,

ç) Birliğe ait yayınlar hazırlamak, yayın çalışmalarını desteklemek ve yayınların etkisini artıracak bilgi bankaları oluşturmak, envanter dökümü gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak,

d) Birliğin geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içinde ortak çalışmalar yapmak,

e) Birlik üyelerinin katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, söyleşi, kurs ve sergi gibi bilimsel toplantı ve faaliyetler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Müdürün görevi başında olmayacağı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer. Bu durumda yerine yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

ç) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

d) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programını onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programını izlemek,

g) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,

ğ) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek,

h) Oluşturulan koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

ı) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

i) Merkez birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

j) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak,

k) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

l) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Merkeze altı aya kadar vekâlet edebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilecek en az ikisi Birlik Yönetim Kurulundan dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az altı ayda bir kez olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 5 nci maddede tanımlanan amaçlar çerçevesinde 6 ncı maddede belirtilen konulara ilişkin kararlar almak,

b) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

c) Müdürün önerilerini değerlendirmek,

ç) Merkezin her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

d) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak,

e) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemleri ile ilgili esasları belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Danışma Kurulu üye sayısı beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme işlemleri Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, üyelerin görevli olduğu birimden olmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden üye seçilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, 5 inci maddede tanımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler ve koordinatörlükler

MADDE 16 – (1) Merkez; bünyesinde 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere idari birimler, program koordinatörlükleri veya program danışmanlıkları şeklinde farklı alt birimler oluşturabilir.

(2) Merkez birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkeze tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanunun ilgili diğer hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.