8 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29942

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Çift Anadal Programı (ÇAP): Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin İstanbul Teknik Üniversitesi içindeki iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,”

“f) Fakülte: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı fakülteleri,”

“r) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge alabilmesini sağlayan programı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin fakülte ve bölümlerinde kayıtlı lisans öğrencilerine;

a) Lisans öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yabancı diller yüksekokulunca düzenlenen İngilizce hazırlık öğretimindeki süre hariç, yedi yıldır.

b) Azami süre sonunda mezun olamayan 15 inci maddede tanımlanan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav, ek sınav 1 ve ek sınav 2 hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı bu derslerin sınavlarının açılacağı ilk iki yarıyıl sonu sınav döneminde kullandırılır. Daha önce hiç alınmamış veya alınıp da bir kez sınava girme hakkı elde edilememiş dersler için ek sınav hakları kullanılamaz. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını daha önce hiç alınmayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş veya en az iki derse indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse indirenlere dört yarıyıl verilir. Ek sınavlar sonunda daha önce alınmayan veya sınava girme hakkı kazanılmayan dersler varsa öğrencilerin, bu derslere bu Yönetmelik hükümlerine göre kayıt olmaları ve belirtilen süreler içinde sınavlara girmeleri zorunludur. Ek süreler sonunda başarısız ders sayısını tek derse indirenlere ise başarısız oldukları/FF aldıkları dersin açılacak sınavlarına, sınırsız girme hakkı tanınır.

c) Azami süre sonunda mezun olamayan 15 inci maddede tanımlanan son sınıf öğrencilerine uygulamalı dersler ve daha önce alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilememiş dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek başarı notu, devam şartı dışındaki yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucu göz önünde bulundurularak dersin öğretim üyesince değerlendirilir. Başarısız ders sayısını tek derse indiren öğrenci sınırsız sınav hakkından yararlanır. Tek dersin bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi olması halinde sınırsız sınav hakkından yararlanılamaz. Kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları ve öğretim planındaki mezun olmak için istenilen tüm şartları sağladıkları halde, mezun olabilmek için gerekli olan 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek ve mezun olmak için öğretim planında yer alan derslerin içinden seçtikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

ç) Yedi yıllık azami süresi dolmadan önce kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları ve öğretim planındaki mezun olmak için istenilen tüm şartları sağladıkları halde, mezun olabilmek için gerekli olan 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencileri de Fakültelerine yazılı olarak başvurmaları halinde sınırsız sınav hakkından yararlanabilirler.

d)Yedi yıllık azami süreden önce, bitirme tasarım projesinden/bitirme ödevinden başarılı olmak şartıyla mezun olmak için tek dersi kalan öğrenciler de, bu dersten daha önce bir kez sınava girme hakkı almış olmaları şartıyla, fakültelerine dilekçe ile başvurarak açılacak yarıyıl sonu sınavına sınırsız girme hakkından yararlanabilirler. Yukarıda belirtilen ek süreleri kullanan öğrenciler, öğrenci katkı payını yatırırlar ve öğrencilik haklarından yararlanırlar.

e) Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumu, eski yarıyıl içi çalışma sonuçlarına bakılmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan artık yararlanamaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2016

29767