8 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29942

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile Hekimliği: Altıncı dönemde klinik, poliklinik ve saha çalışmaları eğitiminin yapıldığı on iki aylık dönemi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Bütünleme sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan bütünleme sınavını,

ç) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Ders kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde doku, organ, sistem veya hekimlikle ilgili konuların birbirini tamamlayacak biçimde değişik disiplinler tarafından belirli bir sürede verildiği kuramsal dersler ve uygulamalar grubunu,

e) Ders kurulu sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulunun sonunda yapılan teorik ve pratik sınavlarını,

f) Ders yılı: Dönem olarak da adlandırılan bir eğitim-öğretim yılını,

g) Dönem: Bir ders yılını,

ğ) Dönem sonu başarı notu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulları notlarının ortalamasının %50’si ile final veya bütünleme sınavının %50’sinin toplamını; dördüncü ve beşinci dönemde ise staj notlarının ortalamasını,

h) Entegre sistem: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde derslerin, anabilim dalları tarafından, konulara göre bir arada verilmesini,

ı) Fakülte: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

k) Final Sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan sınavı,

l) Koordinatörler Kurulu: Dekanın atadığı baş koordinatör başkanlığında, iki baş koordinatör yardımcısı, her dönemin koordinatör ve koordinatör yardımcısı, her dönemin öğrenci temsilcisi ve bir sekreterden oluşan kurulu,

m) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) PDÖ: Probleme dayalı öğretimi,

ö) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,

r) Staj: Dördüncü ve beşinci dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik/uygulamalı ve teorik yapılan eğitim-öğretimi,

s) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Öğrenci kontenjanları

MADDE 5 – (1) Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve YÖK kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat başvururlar. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yalan beyan veya sahte belge durumunda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğrencinin kaydı silinir. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yenilemiş ve eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemiş olması gerekir. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler, kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diploma alamazlar.

Yabancı uyruklu öğrenci

MADDE 8 – (1) Fakültede yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci olmak amacıyla Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduklarını ve kayıtlı olduğu üniversitenin izin vermiş olduğunu belgelemek zorundadır.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, Fakülte Kurulu ve Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senatoca değerlendirilir.

Yatay geçiş

MADDE 10 – (1) Fakültede Üniversite içi ya da üniversiteler arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Özellikleri

Akademik takvim

MADDE 11 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve dönem koordinatörlerinin görüşleri alınarak, Rektörlükçe hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim planları, Fakülte tarafından düzenlenir ve Fakülte Kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim planlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri ile AKTS kredileri belirtilir.

Akademik kayıt süresi

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, akademik programa, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yaptırırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik danışmanlık

MADDE 14 – (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim elemanı, Fakülte Kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 15 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler, kayıt olacakları derslere ve sınavlara ilişkin eğitim-öğretim ücretini, derslerin kredisi göz önünde tutularak ödemek zorundadırlar.

(4) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konularda, Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.

Koordinatörler Kurulu

MADDE 16 – (1) Koordinatörler Kurulu eğitim-öğretimin düzenli olarak yürütülmesini sağlar. Bu amaçla Dekan başkanlığında her akademik yılda en az iki kez toplanır.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak Fakülte Kurulunun önerisi, Senato ve YÖK’ün onayı ile yabancı dilde öğretim yapılabilir.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 18 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan toplam altı dönemden oluşur. Bir eğitim-öğretim yılı en az otuz iki haftadan oluşan bir dönemdir. Fakülte Kurulu, gereken hallerde dönem sürelerinin uzatılması ve ders kurullarının sürelerinin değiştirmesi konularında Senatoya öneri sunabilir.

(2) Eğitim ve öğretimlerini altı dönem sonunda başaramayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam ederler.

Fakültede eğitim-öğretim düzeyleri

MADDE 19 – (1) Fakültede tıp doktorluğu eğitimi aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşur.

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Eğitimi (birinci ve ikinci dönemler): Her biri bir ders yılını kapsayan iki dönemden oluşur. Bu dönemleri başarı ile tamamlayanlar Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi kademesinde eğitim-öğrenimlerine devam edebilirler.

b) Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi (üçüncü, dördüncü, beşinci dönemler): Bazı temel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik ve benzeri uygulamaları, laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden oluşur.

c) Aile Hekimliği Eğitimi (altıncı dönem): Klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan on iki aylık süreyi kapsar.

Eğitim şekli

MADDE 20 – (1) Tıp eğitiminde öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulları, dördüncü ve beşinci dönemlerde staj, altıncı dönemde aile hekimliği şeklinde yürütülür. Ders kurullarında eğitim, teorik ve pratik dersler şeklinde yürütülür. Doku, organ, sistem veya hekimlikle ilgili konular birbirini tamamlayacak şekilde değişik disiplinler tarafından entegre biçimde verilir. Birinci ve ikinci dönemlerde ders kurullarında verilen derslere ek olarak öğrencinin değişik alanlarda bilgi ve becerisinin gelişmesine yardımcı olacak seçmeli dersler ve YÖK’ün zorunlu tuttuğu kurul dışı dersler verilir.

(2) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde yaptırılan stajlarda teorik dersler yanında, ağırlıklı olarak pratik uygulamalı eğitim yaptırılır.

Kurul dışı dersler

MADDE 21 – (1) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler kurul dışı dersler olarak adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili dersleri olup birinci veya ikinci dönemde okutulur. İngilizce dersleri ise birinci dönemde zorunludur. Seçmeli dersler Üniversitede açılmış olan seçmeli ders havuzundan seçilir.

(2) Bütün dönemlerde Fakülte Kurulu kararı ile kurul dışı ek ders/dersler konulabilir ve bunlar zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulabilir.

Ön-koşul ve dönem tekrarı

MADDE 22 – (1) Tıp eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle bir dönemi veya staj sınavlarını geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez ve başarısız olduğu dönemi veya stajı/stajları tekrar eder.

(2) Kurul dışı derslerde ise ders geçme sistemi uygulanır. Bu derslerde başarılı olamayan öğrenci bir üst döneme devam edebilir, ancak bu dersleri beşinci dönemin sonuna kadar başarmak zorundadır. Aksi halde altıncı döneme geçemez.

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Tıp Fakültesi öğrencileri kayıtlı olduğu öğretim yılının bütün derslerini almak, laboratuvar, tartışma, seminer, klinik çalışmalar, alan eğitimi ve benzeri pratik ve teorik derslere devam etmek zorundadır.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde teorik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarından her birinde yer alan teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders kurulunun sınavına alınmaz, sıfır puan (FD) alır. Ancak mazereti nedeniyle devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretli kalır, (E) alır ve mazeret sınav hakkı verilir.

b) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki teorik derslere toplam mazeretli öğrenci devamsızlığı %30’u geçen öğrenci sıfır puan (FD) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

c) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem sonu final ve bütünleme sınavına katılmayan öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde pratik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin toplamında devamsızlığı %20’yi geçmediği takdirde, öğrenci devam etmediği pratik çalışmalarını, ilgili anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci, o ders kurulunun sınavına alınmaz ve sıfır puan (FD) alır.

b) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin toplamının %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (FD ) almış sayılır.

c) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurullarından her birinde yaptırılan pratik derslerin toplamının %20’ sinden fazlasına mazereti nedeniyle katılmayan öğrencinin mazereti Fakülte Kurulunca değerlendirilir.

ç) Bir eğitim yılında bütün ders kurullarındaki toplam pratik derslere mazeretsiz devamsızlığı %20’yi geçen öğrenci sıfır puan (FD) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

(4) Stajlara devam zorunluluğu aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o stajın sınavına ve stajın bütünleme sınavına alınmaz ve sıfır puan (FD) alır.

b) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazereti nedeniyle devam etmeyen ve mazereti Fakülte Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretli kalır, sıfır puan (E) alır.

c) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, sıfır puan (FD) alır.

ç) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazereti nedeniyle devam etmeyen ve mazereti Fakülte Kurulunca kabul edilen öğrenci sıfır puan (E) alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavların şekli ve uygulaması

MADDE 24 – (1) Fakültede uygulanan sınavların şekil ve uygulamasında aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak Fakülte Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

b) Sınavlar teorik (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) olarak yapılabilir.

c) Ders kurulu sınavlarında ilgili anabilim dalının uygun gördüğü hallerde pratik sınavı yapılmayabilir.

ç) Ders kurullarında pratik sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Pratik sınavlara girmeyenler, o ders kurulunun teorik sınavına da giremezler.

d) Öğretim üyeleri ve görevlileri öğrencileri gruplar halinde veya toplu olarak daha önceden haber vererek veya vermeden pratikler esnasında küçük sınavlar yapabilirler. Bu sınavlar, belgelenmek koşuluyla, öğretim üyeleri ve görevlileri tarafından belirlenen oranda pratik sınav notuna ilave edilebilir. Bu oran pratik sınav puanının %50’sini geçemez.

e) Derse hazırlık çalışmaları ders kurulları teorik sınavına %10 oranında puan katkısı sağlar. Ders kurullarında PDÖ oturumları yapılmış ise bu %10’luk oranının %5’i öğrencilerin PDÖ performansına ayrılarak değerlendirilir ve ders kurulu teorik sınavına dahil edilir.

f) Öğrenciler ders kurulu, staj, dönem sonu final ve bütünleme sınavları için ilan edilen gün ve saatte sınava girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenci ders kurulu sınavlarından sıfır puan, dönem sonu final, bütünleme ve staj sınavlarından (FG) notu alır.

Ders kurulu sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda sınav yapılır. Ders kurulu sınavı o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsar. Bir ders kurulunun sınav notu teorik ve pratik sınavlarından alınan puanların toplamından oluşur. Ders kurullarındaki pratik sınavların puanı, o dersin toplam puanının %25’ini aşmayacak şekilde pratik ders saati oranlanarak belirlenir.

(2) Ders kurulu, final ve bütünleme sınavlarında baraj uygulaması yapılır. Baraj uygulaması aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Doğru cevap sayısı her ders için ayrı değerlendirilir. Bir derse ait sorulardan doğru cevap sayısı 0 (sıfır) olduğu takdirde o derse ait toplam soru sayısının %50’si karşılığı olan puan sınava ait toplam puandan düşülür.

b) Teorik ve pratik sınav puanının toplamında oluşan 0,5 veya üstündeki ondalık fark bir üst puana tamamlanır.

Final, bütünleme sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not final sınav notu olarak işlenir.

(2) Ders kurulları ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler isterlerse final sınavına girmezler ve o dönemden başarılı kabul edilirler. Final sınavına girmek istemeleri durumunda dilekçe ile başvurmaları gerekir. Ders kurulları ortalaması, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir.

(3) Final ve bütünleme sınavlarında 25 inci maddede belirtilen baraj uygulaması yapılır.

(4) Final sınavı en son kurul sınav tarihinden en erken on beş gün sonra, bütünleme sınavı ise final sınavı tarihinden en erken on beş gün sonra yapılır.

(5) Kurul dışı derslerin sınavları 12/10/2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ilan edilen final ve bütünleme sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Fakülte Dekanlığına dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilir, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde dekanlık tarafından Öğrenci İşleri Direktörlüğüne iletilir.

Staj sınavları

MADDE 28 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf, klinik staj dönemidir. Dördüncü ve beşinci dönemlerde, her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav, teorik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu staj/stajlar için staj bütünleme sınav hakkı verilir.

Staj bütünleme sınavı

MADDE 29 – (1) Stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına alınır. Staj bütünleme sınavı o akademik yılın son stajının bitimini takiben en erken on beş gün sonra yapılır.

(2) Staj bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenci, stajını bir sonraki akademik yılda tekrarlamak zorundadır. Tekrarlanan staj sınavında başarılı olamayan öğrenci, bu sınavı takiben en erken on beş gün sonra kaldığı stajlardan tekrar bütünleme sınavlarına alınır. Öğrenciler bir dönemin stajlarını başarıyla tamamlamadan, bir üst dönemin stajlarına başlayamazlar.

Mazeret sınavı

MADDE 30 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Ders kurulları mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir.

b) Sağlık mazeretleri Fakülte Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

c) Staj sonu ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

ç) Kurul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyenler için Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Aile hekimliği

MADDE 31 – (1) Aile hekimliği döneminde (altıncı dönem) öğrenciler, her anabilim veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu tarafından değerlendirilirler.

(2) Başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

(3) Aile hekimliği dönemindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

Dönem sonu başarı notu

MADDE 32 – (1) Dönem sonu başarı notu, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulu sınavlarından alınan notların ortalamasının %50’si ile final veya bütünleme sınavının %50’sinin toplanmasıyla hesaplanır. Başarılı olmak için dönem sonu başarı notunun, 100 üzerinden en az 60 puan olması şarttır.

(2) Kurul dışı dersler Tıp Fakültesi dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(3) Dördüncü ve beşinci dönemlerde staj notu, teorik ve pratik sınavlarda alınan puanların değerlendirilmesiyle hesaplanır. Teorik ve pratik sınavların staj notuna oranı anabilim dalı tarafından belirlenir. Stajlarda başarı notu, 100 üzerinden en az 60’tır. Dönem sonu başarı notu, staj notlarının ortalamasıdır.

(4) Aile Hekimliği döneminde dönem sonu başarı notu staj notlarının ortalamasıdır.

(5) Kurul dışı derslerdeki başarı durumu Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, Tıp Fakültesine başarılı veya başarısız olarak bildirilir.

(6) Başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterilen harflerle de ifade edilir:

Harf Notu           Katkı sayısı          Puan

AA                      4,00                     90-100

BA                      3,50                     85-89

BB                      3,00                     75-84

CB                      2,50                     70-74

CC                      2,00                     60-69

FF                       0,00                     0-59

FD                      0,00                    

FG                      0,00                    

E                         0,00

(7) Altıncı fıkradaki harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) FF: Öğrenci dersten başarısız sayılır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır.

b) FD: Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. FD alınan dersin, açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam edilmesi zorunludur.

c) FG: Derse devam yükümlülüklerini yerine getiren ancak sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır.

ç) E: Mazereti nedeniyle sınava girmedi.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet Derecesi, Diploma ve Unvanlar

Mezuniyet derecesi

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri her dönem için hesaplanan ağırlıklı genel not ortalamaları (AGNO) alınarak belirlenir.

Diploma ve unvanlar

MADDE 34 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerine 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Hekimlik Yemini yaptırılarak tıp doktorluğu diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla, sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında öğrenim görme gibi nedenlerle, Fakülteye kayıt dondurma için başvuru yapabilir. Fakülte Kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en fazla bir dönem, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarı yılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce fakülteye dönmek isteyen öğrencilerin dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

(7) Kayıt dondurulan dönem için eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

İlişik kesme

MADDE 37 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlarda, kayıt sayılarının ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kaydın silinmesi talep edilmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartıyla kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(2) Mevcut öğrenci, akademik yıl başladıktan sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda, eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartıyla kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) Altı yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.