6 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29940

YÖNETMELİK

Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (E) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“n) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.