5 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29939

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DAĞITIM SİSTEMİ GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/12/2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (bb), (cc), (ee) ve (ıı) bentleri teselsül sonrası sırasıyla (cc), (çç), (ff) ve (ii) bentleri olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Dağıtım bağlantı bedeli: Tüketicilerin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olan bedeli,”

“m) Deplase Geliri: Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esasların 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşların yükümlülüğünde olan deplase masraflarının bu kuruluşlar tarafından karşılanan kısmı hariç olmak üzere tüketici talebi ile yapılan ve dağıtım şirketi kusuru dışında oluşmuş olan deplase işlemlerinin dağıtım şirketi tarafından yapılması durumunda elde edilen geliri,”

“cc) Hasar geliri: Dağıtım şirketinin zilyetliğinde olan ve dağıtım bölgesinde bulunan her türlü taşınır, taşınmaz, tesis, malzeme ve benzeri unsurlara üçüncü şahıslar tarafından verilen zararlara ilişkin sigorta şirketinden, ilgilisinden vb. alınan geliri,

çç) Hedef kayıp oranı (HKO): Bir dağıtım şirketi için her bir tarife yılına ilişkin Kurul tarafından belirlenen, tarife yoluyla karşılanan teknik ve teknik olmayan kayıp enerji oranını,”

“ff) Kabul edilen net yatırım harcamaları: Kabul edilen yatırım harcamaları tutarından varlık satış ve bağlantı gelirlerinin düşülmesi suretiyle her bir tarife yılı için hesaplanan tutarı,”

“ii) Kayıp enerji: Teknik ve teknik olmayan kayıp enerjiyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir. Bu kapsamda dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesinde, dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamında gerekli olan yatırım harcamaları ile yatırım harcamalarına ilişkin makul getiri, sistem işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti ve iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar gibi tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınır. Dağıtım şirketlerinin tarifelerine esas alınacak teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin Kurulca belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alır ve tüketicilere yansıtılır. Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesinde, teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin hedef oranlarının tespiti ve değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin tarifelerde yer alması ve tüketicilere yansıtılmasında Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınır. Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller; bağlantı durumuna, tüketim miktarına ve kullanım amacına göre farklılaştırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan VFt ibaresine ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“VFt     : Uygulama döneminin her bir yılındaki itfa tutarı ile yasal amortisman tutarı arasındaki fark nedeniyle oluşması öngörülen vergi tutarını,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kontrol edilemeyen işletme giderleri, tutarı dağıtım şirketi tarafından kontrol edilemeyen ve dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan işletme giderleridir. İletim tarifesi kapsamında ödenen bedeller (reaktif bedelleri, güç aşım bedelleri ve benzeri mahiyette olanlar hariç), orman arazisi kullanımı ile ilgili giderler, kıdem ve ihbar tazminatları, kamu kurumlarına ödenen izin, ruhsat, harç bedelleri ile dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan her türlü vergi, resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler (KDV ve Kurumlar Vergisi hariç) ile şüpheli ticari alacak karşılık giderleri bu kapsamda değerlendirilir. Uygulama dönemi içerisinde oluşacak ilave/yeni işletme giderlerinden Yönetmeliğin olağandışı halleri düzenleyen hükümleri kapsamında uygun görülenler de kontrol edilemeyen işletme giderleri olarak kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dağıtım şirketleri tarafından bir tarife yılında kullanıma hazır hale getirilen yatırımlardan hareketle, yatırımlarla ilgili mevzuat ve birinci fıkra hükümleri kapsamında kabul edilen yatırım harcamasından 13 üncü madde hükümlerine göre belirlenen varlık satış ve bağlantı gelirlerinin düşülmesiyle bulunan kabul edilen net yatırım harcaması tutarı ile tarife hesaplamalarında dikkate alınan yatırım tavanının farklı olması durumunda, söz konusu farka tekabül eden itfa ve reel makul getiri tutarları, yatırım farkı düzeltme bileşeni hesaplamalarında dikkate alınarak tarife hesaplamalarına yansıtılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Kabul edilen net yatırım harcaması hesaplamasında dikkate alınacak varlık satış gelirleri aşağıda sayılan varlıkların satış gelirlerinden oluşur:

a) Birinci uygulama dönemi öncesinde tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklar.

b) Herhangi bir uygulama döneminde dağıtım faaliyetinin ve/veya dağıtım faaliyetinin alt faaliyetlerinin yürütülmesi için tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklar.

c) Dağıtım faaliyetinin ve/veya dağıtım faaliyetinin alt faaliyetlerinin yürütülmesi için tesis edilmiş veya iktisap edilmiş varlıklardan meydana gelen hurda varlıklar.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dağıtım şirketleri, düzenlemeye esas işletme gideri ve yatırım harcamalarına temel teşkil eden talep tahmini, kayıp enerji ve kalite ile ilgili verileri Kurum tarafından istenen formatta sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan VFt ibaresine ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“VFt     : t tarife yılındaki itfa tutarı ile yasal amortisman tutarı arasındaki fark nedeniyle oluşması öngörülen vergi tutarını,”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan VFt-2 ibaresine ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“VFt-2 : t-2 tarife yılındaki itfa tutarı ile yasal amortisman tutarı arasındaki fark nedeniyle oluşması öngörülen vergi tutarını,”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller dışında kullanıcılara tahakkuk ettirilen bedeller kapsamında toplanan gelirler ile üçüncü taraflara sunulan hizmetlerden elde edilen gelirler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

a) Bakım onarım hizmet geliri.

b) Bağış gelirleri.

c) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları kapsamında elde edilen ceza ve tazminat gelirleri.

ç) Ceza, nefaset, teminat ve tazminat gelirleri.

d) Dağıtım şirketinin bölgede işlettiği dağıtım şebekesi üzerinden elde ettiği reklam ve kira (baz istasyonu, araç, bina, arazi, veri transferi iletişim alt yapısı kullanım geliri) gelirleri gibi gelirler.

e) Danışmanlık geliri.

f) Deplase geliri.

g) Güç kalitesi ölçüm hizmet bedelinden elde edilen gelirler.

ğ) Hasar geliri.

h) Kaçak elektrik enerjisi kullanım geliri.

ı) Kesme-bağlama bedelinden elde edilen gelirler.

i) Konusu kalmayan karşılık gelirleri.

j) Lisanssız elektrik üretim tesislerinden alınan diğer gelirler.

k) Otomatik sayaç okuma geliri.

l) Ödeme bildirimi ve ikinci ihbar bırakılmasından sağlanan gelir.

m) Ölçü test geliri.

n) Reaktif enerji bedelinden elde edilen gelirler.

o) Sayaç kontrolü geliri.

ö) Usulsüz elektrik kullanım geliri.”

“(4) Birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (i) ve (k) bentlerinde yer alan gelirlerin %75’i ile (h) bendinde yer alan gelirlerin %20’si, (f) bendinde yer alan gelirlerin tamamı gelir farkı hesaplamaları kapsamı dışında tutulur. Diğer bentlerde yer alan gelirler, tümüyle gelir farkı hesaplamalarında dikkate alınır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıp enerji gelir tavanı (KEGTt) aşağıdaki eşitlikte (23)’e göre hesaplanır:

 

KEGT     t     =      KEGG     t   +    KEDB     t x N       (23)

 

KEGGt       : t tarife yılı için belirlenen kayıp enerji gelir gereksinimi,

KEDBt       : t tarife yılı için Eşitlik (24)’e göre hesaplanan kayıp enerji düzeltme bileşenini,

N                : n1 ve n2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, düzeltme bileşeninin pozitif olduğu durumda (1-n1), negatif olduğu durumda (1+n2) olan düzeltme katsayısını,

gösterir

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/12/2015

29567