3 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29937

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, bu koşulları tamamlayıncaya kadar katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin her yarıyıl alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortalamasına göre tespit edilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30 ve üzerinde olması durumunda; akademik ortalaması; 2,00’ın altında olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla 30 kredi, 2,00-2,49 arası olanlar en fazla 36 kredi, 2,50 ve üzeri olanlar ise en fazla 42 kredi alabilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30’un altında ise, öğrenci en fazla 30 kredilik ders alabilir.  Yaz okulu hariç mezuniyet aşamasının son yarıyılında olan öğrencilere bir defaya mahsus en fazla iki ders, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile verilebilir.

(3) Akademik ortalaması 2,00’dan düşük olan üçüncü ve daha sonraki yarıyıllardaki öğrencilerin, akademik ortalamaları en az 2,00 olana kadar azami 30 kredi limiti dâhilinde; zorunlu olarak daha önce alıp başarısız oldukları derslere, daha önce hiç almadığı dersler ile başarısız olunan ön koşullu derse/derslere kayıt olmaları gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2013

28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/7/2014

29066

2-

15/9/2014

29120

3-

19/5/2015

29360

4-

09/7/2015

29411

5-

10/12/2015

29558

6-

20/3/2016

29659

7-

14/8/2016

29801

8-

22/11/2016

29896