3 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29937

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan ve öğrenim dili Türkçe ve İngilizce olan eğitim programlarının süresi ile eğitim, öğretim, ölçme ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini, ders kurulları, staj, aile hekimliği, diploma, ünvan ve diğer eğitim ve öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimliği (intörnlük): Altıncı dönemde klinik, poliklinik ve saha çalışmaları eğitiminin yapıldığı on iki aylık dönemi,

b) Akademik danışman: Öğrenciye akademik danışman olarak atanan tıp fakültesi öğretim üyesini,

c) Akademik takvim: Her yıl Rektörlük tarafından açıklanan eğitim-öğretim yılı tarihlerini gösteren takvimi,

ç) Akademik yıl (ders yılı): Her yıl, her dönem için Maltepe Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen tarihler arasındaki eğitim ve öğretim süresini,

d) Bütünleme sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde yıl sonunda yapılan final sınavlarında, stajlarda ise staj sonunda yapılan değerlendirme sınavlarında, başarısız olan öğrencilerin girdiği sınavı,

e) Dekan: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

f) Ders Kurulu (Komite): Fakültenin ilk üç döneminde, konu bütünlüğü esas alınarak, hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte, farklı disiplinlerin eşgüdümüyle belirli bir sürede verilen dersler ve uygulamalar grubunu,

g) Ders kurulu başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan öğretim üyeleri arasından seçilen, ders kurulunun organizasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

ğ) Diagnostik sınav (Ön değerlendirme sınavı): Ders kuruluna veya staja başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış olan ve bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan ön değerlendirme sınavı veya sınavlarını,

h) Dönem: Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim verilen bir ders yılını,

ı) Fakülte: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Fakülte Kurulu: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

k) Final sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan sınavı, stajlarda ise staj sonunda yapılan değerlendirme sınavlarını,

l) Formatif sınav (Ara Sınav): Bir ders kurulu ve staj süresince yapılan ara sınav ya da sınavları,

m) Kuramsal (Teorik) sınavlar: Amaç ve hedeflere yönelik, farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan, yazılı veya elektronik ortamdaki sınavları,

n) Mütevelli Heyeti: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

o) Not çizelgesi (Transkript): Tıp eğitiminde, ölçme-değerlendirme sonuçlarına göre alınan notların tamamının gösterildiği belgeyi,

ö) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu ve staj dersleri dışındaki zorunlu dersleri,

p) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: Dördüncü, beşinci ve altıncı (aile hekimliği) dönemlerdeki klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında teorik ve pratik/uygulamalı yapılan eğitim-öğretimi,

ş) Staj Başkanı: Stajın düzenli yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,

t) Staj kurulu (Blok): Dördüncü ve beşinci dönemde ilk üç yılın devamı niteliğinde konu bütünlüğü esas alınarak, bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen ders ve staj gruplarını,

u) Summatif sınav (Son Değerlendirme Sınavı): Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için, ders kurulu ve staj sonunda yapılan teorik ve pratik sınavları,

ü) Uygulamalı sınavlar (pratik sınavlar): Bilginin kullanımı, tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün halinde değerlendirmek için kullanılan sınavları,

v) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

y) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış sözlü sınavı,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları ve Statüsü

Öğrenci kontenjanları

MADDE 5 – (1) Kontenjanlar, her eğitim-öğretim yılında, Türkçe ve İngilizce programlar için ayrı ayrı Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile Senato ve Mütevelli Heyeti kararı üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Öğrenci kabul-kayıt koşulları

MADDE 6 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen kurallara göre öğrenci kabul edilir. Tıp Fakültesine kayıt veya yatay geçiş hakkını kazanan aday, kaydını Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde yapar. Zamanında başvurmayan ya da istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Kayıt işlemleri Rektörlük tarafından yapılır. Fakültenin eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri ile kayıt yenileme işlemleri, yatay geçiş yoluyla kayıt kabul işlemleri, öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili YÖK’ün belirlediği kurallara ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü ve kaydı ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 8 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir.

(2) Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yenilemiş ve eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemiş olması gerekir. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diploma alamazlar.

(3) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri denkliği kabul edilmiş ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden ve stajlardan muaf olmak için başvuruda bulunur. Muaf sayılacak dersler ve stajlara ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Özellikleri

Akademik takvim ve eğitim programları

MADDE 10 – (1) Akademik takvim ile ilgili değişiklikler her yıl Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanıp Üniversite Senatosuna sunulur. Senatoda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(2) Eğitim programı teorik ders, seminer, geri bildirim, ödev sunumu, laboratuvar, klinik çalışma, probleme dayalı öğrenme, olgu temelli eğitim, klinik beceri laboratuvarı eğitimi, hasta simülasyon eğitimi, saha çalışması, tutum değerlendirmesi ve benzeri çalışmaları içeren uygulamalardan oluşur. Eğitim yöntemlerinin uygulamalarına ilişkin esaslar belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 11 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan toplam altı dönemden oluşur. Bu süreye hazırlık sınıfı dahil değildir. Bir eğitim-öğretim yılı en az otuz iki haftadan oluşan dönemdir. Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun önerisi ile Fakülte Kurulu gereken hallerde, dönemlerin sürelerini uzatmaya ve ders kurullarının sürelerini değiştirmeye yetkilidir.

(2) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Eğitim ve öğretimlerini altı dönem sonunda başaramayan öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam ederler.

Öğretim dili

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe dilinde öğrenim gören öğrenciler için Türkçe, İngilizce dilinde öğrenim gören öğrenciler için İngilizce’dir. Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim dili İngilizce’dir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 13 – (1) Öğretim dili Türkçe ve İngilizce olan öğrenciler için hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Hazırlık sınıfı öğrencileri Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim görürler.

(3) Fakülteye kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrencilere, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 14 – (1) Fakülteye giriş hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, üçüncü dönem sonuna kadar geçen süre içinde Fakülte Kurulu tarafından belirlenen jürinin yaptığı Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Aksi halde dördüncü dönem derslerine devam hakkı kazanamazlar.

Fakültede eğitim-öğretim düzeyleri

MADDE 15 – (1) Fakültede tıp doktorluğu eğitimi üç aşamadan oluşur:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Eğitimi (Birinci ve ikinci dönemler): Her biri bir ders yılını kapsayan iki dönemden oluşur. Bu dönemleri başarı ile tamamlayanlar Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi kademesinde eğitim-öğrenimlerine devam edebilirler.

b) Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi (Üçüncü, dördüncü, beşinci dönemler): Bazı temel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik ve benzeri uygulamaları, laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden oluşur.

c) Aile Hekimliği Eğitimi (Altıncı dönem): Klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan on iki aylık süreyi kapsar.

Eğitim şekli

MADDE 16 – (1) Tıp eğitiminde öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulları, dördüncü ve beşinci dönemlerde staj, altıncı dönemde aile hekimliği stajları şeklinde yürütülür. Ders kurullarında eğitim teorik ve pratik dersler şeklinde yürütülür; doku, organ, sistem ve hekimlikle ilgili konular birbirini tamamlayacak şekilde ve entegre biçimde, değişik disiplinler tarafından verilir. Birinci ve ikinci dönemlerde ders kurullarında verilen derslere ek olarak öğrencinin değişik alanlarda bilgi ve becerisinin gelişmesine yardımcı olmak ve YÖK’ün zorunlu tuttuğu dersleri almalarını sağlamak üzere kurul dışı dersler verilir.

(2) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde yapılan stajlarda, teorik dersler yanında, ağırlıklı olarak pratik uygulamalı eğitim yapılır.

Kurul dışı dersler

MADDE 17 – (1) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler kurul dışı dersler olarak adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Devam zorunluluğunu yerine getirmesi YÖK tarafından şart koşulan Türk Dili ve Edebiyatı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinden başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa devam edebilir.

(2) Türkçe ve İngilizce tıp programlarında Mesleki İngilizce dersleri birinci, ikinci ve üçüncü dönemde kurul dersleriyle eş zamanlı olarak verilir. Seçmeli dersler, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun, Müfredat Komisyonunun ve Rektörlük Seçmeli Dersler Komisyonunun ortak çalışması ile belirlenir. Seçmeli ders örgün ya da uzaktan eğitim şeklinde olabilir. Kurul dışı derslerde ders geçme sistemi uygulanır ve bu dersler başarı puanını etkilemez.

(3) Bütün dönemlerde Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun önerisi ve Fakülte Kurulunun kararı ile ek zorunlu veya seçmeli ders/dersler konulabilir.

Ön-koşul ve dönem tekrarı

MADDE 18 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle bir dönemi veya staj sınavlarını geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez, başarısız olduğu dönemi veya stajı/stajları tekrar eder.

(2) Kurul dışı derslerde ders geçme esastır. Bu derslerden başarılı olamayan öğrenci altıncı döneme geçemez.

Devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Tıp Fakültesi öğrencileri kayıtlı olduğu öğretim yılının bütün derslerine girmek zorundadır. Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler, staj, laboratuvar, tartışma, seminer, klinik çalışmalar, alan eğitimi ve benzeri pratik çalışmaları kapsar. Stajlar tam gün olarak değerlendirilir.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde teorik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarından her birinde yer alan teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o ders kurulunun sınavına alınmaz ve sıfır puan (F2) alır. Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurulunda yer alan teorik derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kalır ve sıfır puan (E) alır. Mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki teorik derslere toplam devamsızlığı %30’u geçen öğrenci, sıfır puan (F2) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

c) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki teorik derslere toplam devamsızlığı %30’u geçen ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kalır ve sıfır puan (E) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

ç) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem sonu final ve bütünleme sınavına katılmayan öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde pratik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin toplamının %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (F2) almış sayılır.

b) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin toplamının devamsızlığı %20’yi geçmediği ve katılmadığı pratik dersler için geçerli mazereti olması halinde, öğrenci devam etmediği pratik çalışmalarını, ilgili anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (F2) almış sayılır.

c) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurullarından her birinde yaptırılan pratik derslerin toplamının %20’sinden fazlasına katılmayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciye o ders kurulunun sınavına girebilmek için devam etmediği pratik çalışmalarını, anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (F2) almış sayılır.

ç) Bir eğitim yılında bütün ders kurullarındaki toplam pratik derslere mazeretsiz devamsızlığı %20’yi geçen öğrenci sıfır puan (F2) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

d) Bir eğitim yılında bütün ders kurullarındaki toplam pratik derslere devamsızlığı %20’yi geçen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci sıfır puan (E) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

(4) Stajlara devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:

a) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o stajın sınavına ve stajın bütünleme sınavına alınmaz ve sıfır puan (F2) alır.

b) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kalır sıfır puan (E) alır.

c) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, sıfır puan (F2) alır.

ç) Altıncı dönemde eğitim kesintisiz olarak 365 gün devam eder ve her bir staja %100 devam zorunludur. Yarı yıl tatili yoktur. Resmi tatil günlerinde, ilgili anabilim dalı tarafından gerek görüldüğü taktirde nöbet uygulaması yapılır. Kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle staja devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği staj süresini, anabilim dalının imkânları ölçüsünde belirtilecek gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Devamsızlığı %20’den fazla olan öğrenci o stajı tekrar eder. Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, sıfır puan (E) alır.

d) Seçmeli dersler ve zorunlu kurul dışı derslerde devam zorunluluğu, 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre uygulanır.

Kayıt dondurma, mazeret ve izinli sayılma

MADDE 20 – (1) Sağlık sorunları, askerlik görevi, ölüm, doğal afetler gibi geçerli mazeretleri olan ve bu durumlarını ilgili kurullara belgeleyerek kanıtlayan öğrenciler ile öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunmak üzere Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi nedenlerle Üniversite dışına gitmek isteyen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlarını, bir defada en fazla bir yıl olmak kaydıyla, en fazla iki yıl dondurabilirler. Arka arkaya birer yıllık kayıt dondurma işlemi yapılmaz. İzinli geçen süreler, öğretim süresinden sayılmaz. İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde, kayıtlarını yaptırarak, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(2) Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresi içinde sağlık raporu ile mazaretli sayılabilmesi için ortaya çıkan sağlık sorununu Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden, tatil dönemi gibi bunun mümkün olmadığı durumlarda ise herhangi bir yataklı tedavi kurumundan alınacak bir sağlık raporu ile belgelendirmeleri ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bu rapor sınav tarihinden itibaren beş iş günü içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanmak üzere Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim edilmelidir. Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin her türlü mazeretini takdire bağlı olarak kabul ya da reddedebilir.

(3) Diğer durumlarda, Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 21 – (1) İlişik kesme ve ayrılma işlemlerinde, Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dönem I, II ve III ile İlgili Hükümler

Ders kurulu

MADDE 22 – (1) Dersler, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te ders kurulları şeklinde uygulanır. Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te bir yıl bir bütündür ve tek ders olarak kabul edilir.

(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri, öğretim yılı başlamadan önce Müfredat Kurulunun önerisi, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu Kararı ve Fakülte Kurulu onayı ile belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir. Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik Uygulamalara Giriş dersi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından koordine edilir.

Ders kurulu sınavı

MADDE 23 – (1) Bir ders kurulu sınavı, kurul süresince ve/veya kurul sonunda yapılan birden fazla sınavdan oluşabilir. Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır. Sınavlar teorik (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Ders kurulu sınavlarında ilgili anabilim dalının uygun gördüğü hallerde pratik sınavı yapılmayabilir.

Ders kurulu notu

MADDE 24 – (1) Ders kurulu süresince ve/veya kurul sonunda yapılan diagnostik, formatif ve summatif sınavlardan alınan ağırlıklı notların toplamıdır. Ders kurulu notu hesaplamada baraj sistemi uygulanır.

Ders kurulu sınavlarının şekli ve uygulaması

MADDE 25 – (1) Fakültede uygulanan sınavların şekil ve uygulamasında aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Ders kurulu sınav günleri ilan edildikten sonra ancak Koordinatörler Kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

b) Ders kurullarında pratik sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Pratik sınavlara girmeyenler, o ders kurulunun teorik sınavına da giremezler.

c) Öğretim üyeleri ve görevlileri öğrencileri gruplar halinde veya toplu olarak daha önceden haber vererek veya vermeden pratikler esnasında formatif sınavlara alabilirler.

Ders kurulu başarı notu ve hesaplanması

MADDE 26 – (1) Ders kurulu başarı puanı 60’tır.

(2) Ders kurulu başarı notu, diagnostik sınavdan alınan puanın %5’i, formatif sınavlardan alınan puanların ortalamasının %15’i ve summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik sınav yapılmadığı takdirde, formatif sınavlardan alınan puanların ortalamasının %20’si, summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik ve formatif sınav yapılmadığı takdirde, summatif sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır. Kurul dışı dersler ders kurulu notu hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda summatif sınav yapılır. Ders kurulu sınavı o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsar. 100 puan üzerinden yapılan summatif sınavdaki soru sayısı, ders kurulunda bulunan her anabilim dalının anlattığı ders saati oranına göre belirlenir. Bir ders kurulunun summatif sınav notu, teorik ve pratik sınavlarından alınan puanların toplamından oluşur. Ders kurullarındaki pratik sınavların puan yüzdesi, ilgili anabilim dalına ayrılan toplam puanının %25’ini aşmayacak şekilde belirlenir. Teorik sınavın kapsadığı derslerin her birinden %50’nin altında not alınırsa, baraj uygulanır. Baraj uygulaması ders kurulu pratik sınavlarına uygulanmaz.

(4) Baraj uygulaması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ders kurulu teorik sınavının kapsadığı derslerden herhangi birisinde doğru cevap sayısı %50’den az olduğu takdirde, %50’nin altında kalan puan farkı, ilgili anabilim dalının dersine ait toplam puandan düşürülür.

b) Teorik soru sayısı (puanı) 7’den daha az olan dersler birleştirilerek bir baraj oluşturulur.

c) Teorik ve pratik sınav puanının toplamında oluşan 0,5 veya üstündeki ondalıklı fark bir üst puana tamamlanır.

ç) Ölçme Değerlendirme Kurulunun önerisi, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun onayı ve Fakülte Kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere ders kurulu notu hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

Ders kurullarında final, bütünleme ve ders yılı başarısı

MADDE 27 – (1) Tüm öğrenciler final sınavına girerler.

(2) Dönem I ve Dönem II için ders yılı sonu başarı notu, Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik Uygulamalara Giriş değerlendirmelerinin %10’u, final sınavının %36’sı ve ders kurullarının ortalama puanının %54’ünün toplamından oluşur.

(3) Yıl sonu başarı notu 60 ve üstü olan öğrenci başarılı sayılır ve bir üst döneme geçmeye hak kazanır.

(4) Yıl sonu başarı notu ortalaması 60’ın altında olan öğrenciler ile final sınav notu F1 olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavına giren öğrenciler için yıl sonu başarı notu, Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik Uygulamalara Giriş değerlendirmelerinin %10’u, bütünleme sınavının %36’sı ve ders kurullarının ortalama puanının %54’ünün toplamından oluşur. Bütünleme sonrasında yıl sonu başarı notu, 60 not ve üstü olan öğrenci başarılı sayılır ve bir üst döneme geçmeye hak kazanır. Bütünleme sonrasında yıl sonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler tüm kurullardan sorumlu olarak o dönemi tekrar ederler.

(5) Kurul dışı dersler, ders yılı başarı notu hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(6) Final ve bütünleme sınavlarında, 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen baraj uygulaması yapılır.

(7) Final sınavı en son kurul sınav tarihinden en erken on beş gün sonra, bütünleme sınavı ise final sınavı tarihinden en erken on beş gün sonra yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler

Staj kurulu sınavları ve geçme notu

MADDE 28 – (1) Staj veya staj bloğu başarı notu 60’tır.

(2) Staj kurulu sınavları, staj kurulu başlangıcında diagnostik, staj kurulu süresince formatif, staj kurulunun bitiminde yapılan summatif sınavlardan oluşur.

(3) Staj kurulu başarı notu, diagnostik sınavdan alınan puanın %5’i, formatif sınavlardan alınan puanların ortalamasının %15’i ve summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik sınav yapılmadığı takdirde, formatif sınavlardan alınan puanların ortalamasının %20’si, summatif sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Diagnostik ve formatif sınav yapılmadığı takdirde, summatif sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır.

(4) Ölçme Değerlendirme Kurulunun önerisi, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun onayı ve Fakülte Kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere staj kurulu başarı notu hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.

(5) Summatif sınav, kuramsal (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü teorik) ve nesnel (pratik) yapılandırılmış klinik sınavların toplamından oluşur. Her anabilim dalı, kendi staj grubunda kuramsal ve nesnel sınavın, summatif sınava olan etki oranlarını kendi belirler. Etki oranları her bir sınav için en az %25 olacak şekilde düzenlenir. Kabul edilebilir bir mazeret varlığında anabilim dallarının talebi, Ölçme Değerlendirme Kurulu kararı ve Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu onayı ve Fakülte Kurulu kararı ile nesnel yapılandırılmış klinik sınavların yapılamaması durumunda yapılandırılmış sözlü sınavlar yapılır.

Staj kurulu bütünleme sınavları, staj kurullarının tekrarı ve ders yılı başarısı

MADDE 29 – (1) Dönem IV ve Dönem V staj kurullarının bir veya birden fazlasından başarısız olan öğrenci ders yılı sonunda staj kurulu için yapılan bütünleme sınavına alınır.

(2) Staj bütünleme sınavı o akademik yılın son stajının bitimini takiben en erken on beş gün sonra yapılır. Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu kararı ve Fakülte Kurulu onayı ile bütünleme sınavının tarihinde değişiklik yapılabilir.

(3) Bütünleme sınavından alınan puan, staj kurulunun summatif sınavından alınan puan yerine geçer ve ağırlıklı puan hesabı ile staj kurulu başarı notu hesaplanır.

(4) Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen zamanlarda dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.

(5) Bütünleme sınavından da başarısız olan öğrenci, kaldığı stajın tekrarını ilgili stajın yapıldığı en erken dönemde tekrarlar. Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu kararı ve Fakülte Kurulu onayı ile eğitim öğretim yılı içerisinde, ilgili anabilim dalı tarafından ek staj düzenlenir.

Ders yılı başarısı

MADDE 30 – (1) Dönem IV ve Dönem V’te ders yılı sonu başarı notu, staj ve staj bloğu başarı notlarının ortalamasıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Aile Hekimliği Dönemi (Dönem VI) ile İlgili Hükümler

Stajların değerlendirilmesi ve geçme notu

MADDE 31 – (1) Aile hekimliği döneminde öğrenciler, her anabilim veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, teorik bilgi düzeyleri, genel tutumları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu tarafından değerlendirilirler.

(2) Başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

(3) Aile hekimliği dönemindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

Ders yılı başarısı

MADDE 32 – (1) Aile hekimliği döneminde ders yılı sonu başarı notu, staj notlarının ortalamasıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Unvanlar

Mezuniyet derecesi

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri ders yılı başarı notları ortalamasıdır. Bu genel başarı notu olup öğrencinin mezuniyet notudur.

Diploma ve unvanlar

MADDE 34 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp fakültesi öğrencilerine, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Hekimlik Yemini yaptırılarak tıp doktorluğu diploması verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kurulları, Koordinatörler, Ders/Staj Kurulu Başkanları,

Akademik Danışmanlık ve Görevleri

Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu ve görevleri

MADDE 35 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu, Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimini geliştirmek ve uyum içinde uygulanmasını sağlamak amacıyla, fakülte bünyesinde oluşturulan eğitim kurullarının ve çalışma gruplarının eşgüdümünü planlar, uygulamalarını izler ve değişiklik önerilerini değerlendirir.

(2) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu, Ulusal Çekirdek Eğitim Programını (UÇEP) kapsayacak şekilde Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çekirdek Eğitim Programını (Maltepe ÜTF-ÇEP) hazırlar. Maltepe ÜTF-ÇEP, Fakülte Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Maltepe ÜTF-ÇEP üzerinde yapılacak değişiklikler, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Tıp Fakültesinde eğitim, Maltepe ÜTF-ÇEP doğrultusunda, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunca değerlendirilir ve planlanır. Tıp Fakültesinde eğitim, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluca oluşturulan Müfredat Kurulu, Ölçme Değerlendirme Kurulu, Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Değişim Programları Kurulu, Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu, Bilişim ve Araştırma Geliştirme (AR-GE) Kurulu, Öğrenci Kurulu, Koordinatörler Kurulu ve Program Değerlendirme Kurulu eşgüdümünde geliştirilir ve iyileştirilir.

(4) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu aşağıdaki üyeler tarafından oluşur:

a) Dekan (Başkan),

b) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı,

c) Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı,

ç) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör,

d) Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör,

e) Tıp Eğitimi Anabilim Dalından iki öğretim üyesi,

f) Başhekimlik temsilcisi (başhekim veya görevlendirdiği bir yardımcısı),

g) Tıpta uzmanlık öğrencisi,

ğ) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’ten bir öğrenci temsilcisi,

h) Dönem IV ve Dönem V’ten bir öğrenci temsilcisi,

ı) Dönem VI’dan bir öğrenci temsilcisi,

i) Fakülte Sekreteri,

j) Öğrenci işleri memuru.

(5) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimine yönelik olarak, Tıp Fakültesinin misyonu, vizyonu, değerleri, stratejik planları ve hedefleri doğrultusunda kısa ve uzun vadeli planlamalarına yönelik çalışmalar yaparak hazırladığı raporları Dekana sunmak,

b) Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimle ilgili değerlendirme, geliştirme ve uygulama süreçlerine yönelik çalışmalarla ilgili planlar hazırlamak, bu planlamalar doğrultusunda, bünyesinde oluşturduğu kurullar ile gerekli çalışmaları yapmak ve geliştirme önerilerini Dekana sunmak,

c) Tıp Fakültesi öğretim elemanlarına yönelik eğiticinin eğitimi ve sürekli gelişimi ile ilgili programlar tasarlamak ve bu programların yürütülmesini sağlamak.

(6) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu, en az üç ay arayla toplanır.

Program Değerlendirme Kurulu ve görevleri

MADDE 36 – (1) Bir bütün olarak mezuniyet öncesi eğitim programının girdi, süreç, çıktı ve etkileri açısından değerlendirilmesini sağlayacak araç ve yöntemleri belirleyen, geliştiren ve/veya geliştirilmesini sağlayan kuruldur.

(2) Öğrenci, eğitici ve idari personel geri bildirimlerini hazırlar, uygular, verilerini toplar ve değerlendirip Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna raporlar. Bu geri bildirimler doğrultusunda gerekli görülen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur. En az dört öğretim üyesi ve bir öğrenci tarafından oluşturulur. Bir üye Tıp Eğitimi Anabilim Dalından seçilir.

(3) Program Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Geri bildirim formlarının içeriklerini hazırlamak,

b) Geri bildirim raporlarını Başkoordinatörden alarak raporlamak,

c) Geri bildirimlerin (olumlu-olumsuz) ve sınavların (başarılı-başarısız) çapraz tablolarını oluşturmak,

ç) Program değerlendirmesini, müfredat yapısı, eğitim kaynaklarının yeterliliği, eğitici ve öğrenci memnuniyeti ve öğrenci başarısı açısından değerlendirerek müfredat içerik ve yöntemlerinin değerlendirilmesini yapmak.

(4) Program Değerlendirme Kurulu, Tıp Eğitimi Anabilim Dalının önerisi ve Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu onayı ile program değerlendirme yöntemini geliştirebilir veya değiştirebilir.

(5) Program Değerlendirme Kurulu en az 3 ay arayla toplanır.

Müfredat Kurulu ve görevleri

MADDE 37 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından önerilen ve Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilen altı öğretim üyesi ve iki öğrenci tarafından oluşturulur. Bir üye Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör de üye olarak kurulda yer alır.

(2) Müfredat Kurulu, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, mezuniyet öncesi tıp eğitimini geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirir.

(3) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunun eşgüdümünde ve Maltepe ÜTF-ÇEP doğrultusunda, eğitimin niteliğini geliştirmek için eğitim programında yapılacak değişikliklerle ilgili çalışmaları yapar. Programda yapılan değişiklikler doğrultusunda öğretim ortamları, eğitim yöntem ve gereçleri ile bunların alt yapısına yönelik çalışmaları yürütür. Koordinatörler ile eşgüdüm halinde tamamladığı bu çalışmaları Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunar. Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunda değerlendirilen ve Fakülte Kurulunun onayına sunulan değişikler, yürürlüğe girer.

(4) Müfredat Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Tıp Fakültesinde uygulanan tıp eğitimi ile ilgili mevcut durumun değerlendirilmesi için projeler hazırlar. Gerek bu değerlendirmelerde ortaya çıkan sorunlar ve ihtiyaçlar, gerekse ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda mezuniyet öncesi eğitimin iyileştirilmesi kapsamında projeler hazırlar ve hazırladığı projeleri Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunar.

b) Maltepe ÜTF-ÇEP’i temel alarak, farklı eğitim dönemlerinin programlarını geliştirir ve Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunar. Geliştirilen programlar Fakülte Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

c) Bölümlerin ve anabilim dallarının mezuniyet öncesi eğitim programı kapsamında talep ettikleri, eğitim programının ana yapısını bozmayan ders saati, içeriği ve sıralamasına yönelik değişiklikleri, Maltepe ÜTF-ÇEP kapsamında, Koordinatörler Kurulu ile birlikte değerlendirerek bu yönde gerekli değişiklikleri yapar.

ç) Dış paydaş katılımını sağlamak amacıyla, eğitim programının geliştirilmesi için meslek örgütleri, kamu ve özel kuruluşlar, uzmanlık dernekleri, Türk Tabipleri Birliği gibi kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olur ve yaptıkları araştırma sonuçlarını göz önünde bulundurur.

(5) Müfredat Kurulu, en az 3 ay arayla toplanır.

Ölçme Değerlendirme Kurulu

MADDE 38 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından önerilen ve Dekan tarafıdan bir eğitim öğretim yılı için görevlendirilen en az dört öğretim üyesi ve bir öğrenci temsilcisi tarafından oluşturulur. Üyelerden biri Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından seçilir.

(2) Ölçme Değerlendirme Kurulu, öğrencilerin ölçme ve değerlendirmesine yönelik tüm çalışmaların eşgüdümünü sağlar.

(3) Ölçme Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Tıp Fakültesinde, klinik öncesi ve klinik, tüm eğitim dönemlerinde objektif, geçerli ve güvenilir ölçme-değerlendirme uygulamalarının yürütülmesi ve yeni değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmaların eşgüdümünü sağlar.

b) Sınav sorularının sınav öncesi değerlendirilmesi, sınav sonrası başarı analizi ve soru bankası oluşturulması çalışmalarının yürütülmesini ve bu amaçla oluşturulan ölçme değerlendirme çalışma gruplarının eşgüdümünü sağlar.

c) Her eğitim döneminde uygulanan, klinik öncesi ve klinik ders programlarına yönelik ölçme değerlendirme sisteminin değerlendirmesini yapar, bu değerlendirmelerle ilgili raporlar hazırlayarak Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunar.

(4) Ölçme Değerlendirme Kurulu en az 2 ay arayla toplanır.

Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Kurulu

MADDE 39 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından önerilen ve Dekan tarafından görevlendirilen en az yedi öğretim üyesi, dört öğrenci temsilcisi, bir tıpta uzmanlık öğrencisi, fakülte sekreteri ve bir mezun tarafından oluşturulur.

(2) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu ile eşgüdüm halinde çalışarak, fakültenin verdiği eğitimin standartlarının UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) ve Dünya Tabipler Birliği kriterlerine uyumunu değerlendirir, eksikler için gerekli planlamaları ve uygulamaları yapar.

(3) Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Kurulu, UTEAK ile tüm iletişimden sorumlu olup fakülte özdeğerlendirme raporunu hazırlayarak, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu onayından sonra UTEAK’a iletir.

(4) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi temel ve gelişim standartlarının tümünün fakültede uygulanması amacıyla planlama ve uygulama yapar. Bu doğrultuda hazırladığı raporları Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunar.

(5) Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Kurulu, en az 2 ay arayla toplanır.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim Değişim Programları Kurulu

MADDE 40 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından önerilen ve Dekan tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi ve bir öğrenci temsilcisi tarafından oluşturulur. Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi gören öğrenciler ile öğretim üyelerinin yurt içi ve yurt dışı ERASMUS, Sokrates, Leonardo da Vinci, FARABİ gibi değişim programları ile ilgili planlama yapar ve eşgüdüm sağlar.

(2) Yurt Dışı Eğitim Programları Kurulu en az üç ay arayla toplanır.

(3) Mezuniyet öncesi tıp eğitimi alan öğrencilerin aldıkları staj veya dönemin, kendi fakültesinde geçerli sayılabilmesi için alınan derslerin en az %80 uyumlu olması gerekir. Bu konuda değişim programının uygulanmasında ve değerlendirilmesinde kurulun kararını Fakülte Yönetim Kurulu onaylar.

Bilişim, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Kurulu

MADDE 41 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu tarafından önerilen ve Dekan tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi, bir öğrenci temsilcisi ve web sorumlusu tarafından oluşturulur.

(2) Fakültenin bilişim, teknoloji ve AR-GE konularındaki değerlendirmesini yapar, gelişimini planlar ve uygular.

(3) Bilişim ve AR-GE kurulu, en az üç ay arayla toplanır.

Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Kurulu

MADDE 42 – (1) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreçlerini planlar, değerlendirir, geliştirir ve uygular. Bu süreçte tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlar, tıpta uzmanlık öğrencisi karnelerinin, değerlendirme sınavlarının ve rotasyonlarının takibini yapar.

(2) Kurul, Dekan, Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, Temel Bilimler Bölüm Başkanı, Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı, Dahili Bilimler Bölüm Başkanı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi, Başhekimlik temsilcisi ve iki tıpta uzmanlık öğrencisinden oluşur.

(3) Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Kurulu, en az 2 ay arayla toplanır.

Öğrenci Kurulu ve görevleri

MADDE 43 – (1) Eğitim ve öğretim ortamının geliştirilmesi, öğrenci sorunlarının giderilmesi, sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, öğrencilerin tüm süreçlerde ve kurullarda temsili gibi konulardan sorumlu, öğrencilerden oluşan kuruldur.

(2) Öğrenci Kurulunun üyeleri, Türkçe ve İngilizce Tıp Fakülteleri için her dönemin öğrencilerinin, kendi aralarından seçtiği ikişer kişiden ve biri Türkçe ve diğeri İngilizce tıp eğitimi programlarından olmak üzere tüm dönemlerden yabancı uyruklu öğrencilerin kendi aralarından seçtiği iki kişiden oluşur.

(3) Öğrenci temsilcileri, eğitim öğretim yılının başında bir eğitim öğretim yılı için Öğrenci Kuruluna seçilirler.

(4) Kurul çalışmalarını, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısının eşgüdümünde yürütür.

(5) Öğrenci Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitimle ilgili uygulamaları ve yaşanan deneyimleri değerlendirmek için düzenli olarak toplantılar yapar ve toplantı raporlarını Koordinatörler Kuruluna sunar.

b) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu, Koordinatörler Kurulu, Müfredat Kurulu ve Ölçme Değerlendirme Kurulu gibi eğitim ile ilgili tüm kurullara kendi aralarından veya diğer öğrenciler arasından üyeler seçer.

c) Eğitim uygulamalarının ve öğrenci işlerinin yürütülmesinde Koordinatörler Kuruluna destek sağlar.

ç) Öğrenci Kurulu üyeleri kendi aralarından bir öğrenciyi tıp fakültesi öğrenci temsilcisi olarak seçer.

(6) Öğrenci Kurulu, en az 3 ay arayla toplanır.

Başkoordinatör ve görevleri

MADDE 44 – (1) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör ve Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör olmak üzere iki öğretim üyesi, Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için atanırlar.

(2) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısına, Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör ise Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısına karşı sorumludur.

(3) Dekanlığın onayı ile Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısını, Klinik Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısını ve Klinik Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısını atar.

(4) Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, Tıp Fakültesi eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesi olup görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bütün dönemlerin akademik takvimini hazırlamak,

b) Bütün dönemlerin program bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Bütün dönemlerin tüm sınavlarının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak,

ç) Ders kurulları ve staj sınavlarının sonuçlarının açıklanmasını öğrenci işleri aracılığıyla sağlamak,

d) Eğitim öğretim yılının başında, Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te yapılacak tüm sınavlar için gözetmen ve gözetmen yardımcılarını belirlemek.

(5) Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesidir. Tıpta uzmanlık öğrencisi karnelerinin, değerlendirme sınavlarının ve rotasyonlarının takibinden sorumludur.

Başkoordinatör yardımcılarının görevleri

MADDE 45 – (1) Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, Klinik Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı ve Klinik Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için atanır.

(2) Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, öğrencilerin eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümü için eşgüdümü sağlar, öğrenci geri bildirimlerini derleyip Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatöre sunar.

(3) Klinik Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, Dönem I, Dönem II ve Dönem III koordinatörlerinin eşgüdümünü ve bu dönemlerin eğitim ve öğretim programını uygular. Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatöre karşı sorumludur. İlgili dönemlerin koordinatörlerinden gelen geri bildirim raporlarını derleyip, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısına raporlar.

(4) Klinik Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI koordinatörlerinin eşgüdümünü ve bu dönemlerin eğitim ve öğretim programını uygular. Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatöre karşı sorumludur. İlgili dönemlerin koordinatörlerinden gelen geri bildirim raporlarını derleyip, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısına raporlar.

Koordinatörler Kurulu ve görevleri

MADDE 46 – (1) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu bünyesinde, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi programlarına ilişkin tüm uygulamaların genel planlamasını yapmak ve uygulama sürecinin eşgüdümünü sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur.

(2) Koordinatörler Kurulu, Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, Klinik Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı ve Klinik Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı, iki öğrenci ve biri dahili diğeri cerrahi bölümlerden iki tıpta uzmanlık öğrencisinden oluşur.

(3) Koordinatörler Kurulu, Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitime ilişkin tüm uygulamaların genel planlamasını yapar ve eşgüdümünü sağlar.

(4) Koordinatörler Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim uygulamalarının Maltepe ÜTF-ÇEP’e ve bu yönergeye uygun olarak yürütülmesi için eşgüdümü sağlamak, yeni uygulamalarla ilgili kararlar almak, bu kararları Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunmak,

b) Belirli bir eğitim-öğretim yılındaki uygulama sürecinde yapılan değişiklikleri ve uygulama ile ilgili koordinatörlerin hazırladığı raporları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını, değişiklik önerileri ile birlikte Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunmak,

c) Olağandışı durumlarda (doğal afet vb.) eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programlarla ilgili değişiklik önerilerini Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kuruluna sunmak,

ç) Eğitimin niteliğini yükseltmek amacıyla, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu ve farklı eğitim dönemleri için oluşturulan müfredat çalışma kurulları ile birlikte çalışmak,

d) Program Değerlendirme Kurulu ile birlikte tüm öğrenci değerlendirme ve program değerlendirme çalışmalarının eşgüdümünü sağlamak,

e) Öğrenci danışmanlık hizmetleri ve öğrenci kulüp faaliyetleri de dahil olmak üzere öğrenciye ilişkin tüm faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak.

(5) Koordinatörler Kurulu, yılda en az 3 ay arayla toplanır.

Dönem koordinatörü ve görevleri

MADDE 47 – (1) Dönem koordinatörü, Başkoordinatör tarafından önerilerek, Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için atanır.

(2) Dönem koordinatörü eğitim öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesidir. Dönem I, Dönem II ve Dönem III koordinatörleri Klinik Öncesi Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısına, Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI koordinatörleri ise Klinik Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısına karşı sorumludur.

(3) Dönem koordinatörünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu ders yılının akademik takvim tasarısını hazırlar, kabulü için ilgili Başkoordinatör Yardımcısına sunar.

b) Sorumlu olduğu ders yılının programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

c) Sorumlu olduğu ders yılının yoklamalarını denetleyerek, ilgili Başkoordinatör yardımcısına bilgi verir.

ç) Sorumlu olduğu ders yılının tüm sınavlarının hazırlanmasında ders kurulu başkanları veya staj başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.

d) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliğin ve düzenin sağlanmasından sorumludur.

e) Ders kurulu, final ve bütünleme sınavlarında, sınav sonuçlarını hesaplar ve ilgili Başkoordinatör yardımcısına iletir.

f) Her ders kurulu ve staj sonunda, ders/staj kurulu sorumlusundan gelen raporları ders yılının sonunda ilgili Başkoordinatör yardımcısına sunar.

g) Sorumlu olduğu kurul veya stajlardan gelen geri bildirimleri raporlayıp, ilgili Başkoordinatör yardımcısına iletir.

Ders kurulu ve staj kurulu başkanları ve görevleri

MADDE 48 – (1) Ders kurulu ve staj kurulu başkanları ve yardımcıları, dönem koordinatörlerinin önerisiyle Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilir.

(2) Ders kurulu ve staj kurulu başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Kurul veya staj programını hazırlar, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

b) Kurulda veya stajda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve öğrencilerin devam durumunu denetler.

c) Sorumlu olduğu ders kurulu veya staj sınavlarının hazırlanmasında koordinatörle işbirliği yaparak uygulamayı sağlar.

ç) Ders kurulu başkanı ile staj başkanı ve yardımcıları, ilgili kurul ve staj sınavlarının doğal başkanıdır.

d) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliğin ve düzenin sağlanmasında koordinatörle birlikte sorumludur. Stajlarda staj başkanı, sorumlu olduğu stajın sınav sonuçlarını hesaplar ve dönem koordinatörüne iletir.

e) Ders kurulu veya staj sonunda, öğretim üyeleri ve öğrencilerden gelen geri bildirimleri değerlendirerek dönem koordinatörüne raporlar.

Akademik öğrenci danışmanlığı

MADDE 49 – (1) Her eğitim-öğretim yılının başında, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından akademik danışman listesi hazırlanarak Dekana sunulur ve görevlendirme sonrasında öğrencilere duyurulur. Duyuru, eğitim öğretim yılının açılışından itibaren 2 hafta içerisinde yapılır. Öğrenci ve akademik danışmanın ilk görüşmesi de duyurudan itibaren 2 hafta içerisinde gerçekleşir.

(2) Akademik danışmanlık sistemi, Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulunca yürütülür.

(3) Akademik danışmanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Öğrenciler ile birlikte hazırlayacağı bir program dahilinde en az iki ay ara ile bir araya gelerek, öğrencinin eğitim, öğretim ve diğer konulardaki problemleri, sağlık durumu, öğrencinin ailevi durumu, ebeveyninin hayatta olup olmadığı ve aile ve toplum ile ilişkisi  hakkında bilgi edinir.

b) Danışman, öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrenci işleri bürosu ile koordineli bir şekilde öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler, not çizelgesi (Transkript) hakkında bilgi edinir, öğrencinin eğitimine etki eden faktörleri araştırır ve öğrenciyi yönlendirir.

c) Fakültede izlenecek öğretim planı ve ilgili yönetmelik ve yönergeler hakkında öğrenciyi aydınlatır.

ç) Üniversitenin öğrencilere yönelik imkanlarını ve hizmetlerini öğrencilere bildirir, öğrencilerin bu imkan ve hizmetlerden yararlanabilmelerine yardımcı olur.

d) Öğrencinin psikolojik, sosyal, insani ve mesleki değerler açısından üstün nitelikli bir insan olarak yetişmesine katkıda bulunur.

e) Gerekli gördüğü hallerde, öğrencinin onayıyla, öğrencinin durumu ile ilgili öğrencinin velisine bilgi verir.

f) Danışmanı olduğu öğrencinin şikayet, istek ve görüşlerini ilgili makamlara zamanında ulaştırır.

g) Danışmanı olduğu öğrenciye panel, bilimsel ödev, araştırma, kongre bildirisi gibi faaliyetlerde rehberlik yapar.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

MADDE 50 – (1) Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, bu bölümde yer alan tüm kurullara danışmanlık yapar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Başarı notu tanımı ve çizelgesi

MADDE 51 – (1) Kurul dersleri için başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterilen harflerle de ifade edilir ve tüm sınavlar harf değeri ile açıklanır.

Puan             Harf Değeri                 Katsayı                                Sözel Değeri

95-100                AA                           4,0                                        Pekiyi

90-94                  BA                           3,5                                        Çok iyi

80-89                  BB                           3,0                                           İyi

70-79                  CB                           2,5                                       Orta İyi

60-69                  CC                           2,0                                          Orta

0-59                      F                              0                                        Başarısız

-                           F1                             0                           Sınava Girmedi, Başarısız

-                           F2                             0                               Devamsız, Başarısız

-                          MZ                            0                  Mazeretli, Sınava Girmedi, Başarısız

-                            E                              0                  Mazaret Sınavına Girmedi, Başarısız

(2) Kurul dışı dersler için işaretler aşağıda belirtilmiştir:

G: Kurul dışı dersler için geçer.

K: Kurul dışı dersler için kaldı.

DZ: Kurul dışı dersler için devamsız.

MU: Kurul dışı dersler için muaf.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 52 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarıyla ilgili itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 5 iş günü içinde dilekçeyle öğrenci işlerine yaparlar. Bu itirazlar, ilgili koordinatörlük tarafından Ölçme Değerlendirme Kuruluna iletilir, Kurul tarafından hata görülürse gerekli düzeltmeler yapılır. Soru içeriğine yapılan itirazlar anabilim dalı kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, itiraz süresinin tamamlanmasının ardından 5 iş günü içinde sonuçlandırılıp ilan edilir ve bu yolla öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır. İlanlar, öğrenci panosu ve elektronik ortamdan yapılır.

Mazeret sınavı

MADDE 53 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:

a) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu, final veya bütünleme sınavına giremeyen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerden Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilenler için mazeret sınavı açılır.

b) Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

c) Fakülte Yönetim Kurulunca sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

ç) Kurul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle zamanında giremeyenler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınavlarda usulsüzlük

MADDE 54 – (1) Sınavlarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:

a) Sınavlarda kopya çeken veya teşebbüs eden öğrenci hakkında soruşturma açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

b) Sınavlara cep telefonuyla veya herhangi bir kayıt ve dinleme cihazıyla girilmez. Sınav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya çeken/teşebbüs eden öğrenci muamelesi yapılır.

Disiplin

MADDE 55 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte yer almayan hükümler

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.