3 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29937

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (çç) ve (dd) bentleri eklenmiştir.

“p) Katkı tutarı: Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören örgün öğretim öğrencileri için katkı payı ya da ikinci örgün öğretim öğrencileri için öğrenim ücreti ile 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenen ücreti,”

“çç) Değişim programları: Avrupa Komisyonu, Yükseköğretim Kurulu gibi kurumlarca fonlanan ve öğrencilerin bireysel olarak yararlandığı diğer ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğini sağlayan programları,

dd) UİO: Uluslararası İlişkiler Ofisini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi

MADDE 10 – (1) Kanunun 44 üncü maddesi ile belirlenen diploma programlarının normal öğrenim süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, diploma programına ilişkin derslerin ilk alındığı dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarında azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında azami dokuz yıldır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde mezun olamayanlar; Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı tutarını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Ön koşul derslerinin AKTS kredi toplamı bir programdan alınacak toplam AKTS kredisinin %25’ini geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Değişim programları kapsamında gelen öğrenciler için yabancı dilde ders açılmasında öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Değişim programları kapsamında ders/şube açmak isteyen öğretim elemanlarının sağlaması gereken koşullar 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlenir.”

“(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenciler, yaz okulunun amaçları doğrultusunda yaz okullarından yararlandırılırlar. Birimlerce, Yaz Okulu Eşgüdüm Kurulu oluşturuluncaya kadar, yaz okulunda açılabilecek dersler ile bunları yürütecek öğretim elemanları ilgili alt kurulların önerileri de dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve Rektörlüğe sunulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Yabancı dil öğretimi; Kanunun 49 uncu maddesine ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından yapılacak düzenlemeye göre yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Kimlik kartını kaybeden öğrenci, kayıtlı olduğu birime veya ÖİDB’ye yazılı olarak başvurduğu takdirde; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.”

“(4) Özel öğrenci, denklik öğrencisi ve değişim programları kapsamında kabul edilen öğrencilere kimlik kartı verilir. Öğrenciler verilen bu kimlik kartını ilişik kesme işlemleri sırasında iade etmek zorundadırlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, kayıt hakkı kazanan ancak Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini yaptırmayan aday sayısı kadar yedek aday kayıt hakkı kazanır. Ancak aşağıda belirlenen süreler içerisinde kaydını yaptırmayan yedek adaylar da kayıt haklarını kaybeder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın öğretim programında yer alan derslerdir. İlgili yarıyıl dersleri 30 AKTS ile birlikte, yükseltme amaçlı olarak alınan, önceki yarıyıl/yılda devam koşulu yerine getirilmiş veya devamsızlıktan başarısız olunan ve daha önce almadığı dersler dâhil, alınan tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için 50 AKTS kredi değerini geçemez. Ancak kişisel gelişim için alınan dersler bu sınırlamanın dışındadır. Ders kaydı ve ders almayla ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dersin hem teorik hem uygulamadan oluşması halinde devam durumları ayrı ayrı hesaplanır. Herhangi birinden devam koşulunu sağlayamayan öğrenci, derse devam koşulunu sağlamamış sayılır. Derse devam koşulunu sağlamayan öğrencinin devamsızlık bilgisi ilgili öğretim elemanı tarafından otomasyon sistemine işlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (ç) bendi ile (f) bendi, üçüncü fıkrası ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yıl/yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi ile belirlenen özel durumu olan ve yıllık eğitim verilen diploma programlarının uygulayacağı yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı gibi çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların hazırlanış ve uygulanış biçimleri ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.”

“ç) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için ilgili eğitim-öğretim dönemi içinde açılan sınavlar ile yıl/yarıyıl sonu sınavlarına ve 45 inci madde ile belirlenen özel durumu olan ve yıllık eğitim verilen diploma programlarının uygulayacağı yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavlarından her ikisine birden, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için bir kez açılan sınavdır.”

“f) Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı: 45 inci madde ile belirlenen özel durumu olan ve yıllık eğitim verilen diploma programları öğrencilerinden ilgili yarıyıl veya yılda almış oldukları ders/derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız olanlarla, sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencilere her ders için yarıyıl/yılsonu sınavı yerine tanınan ek sınav hakkıdır.”

“(3) Derslerin her biri için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı ilgili yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir. Her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav ile bir yarıyıl/yılsonu sınavının yapılması zorunludur. Ayrıca öğrenci iş yükü dikkate alınarak yıl/yarıyıl içi ölçme araçlarından (Ara sınav, kısa sınav, uygulama, dönem ödevi/proje, ödev/seminer, derse devam ve benzeri) en az bir tanesinin de kullanılması gerekir. Birim yönetim kurulunun uygun gördüğü dersler için ara sınav ya da yıl/yarıyıl sonu sınavı olarak proje, ödev ve benzeri ölçme araçları kullanılabilir. Bu tür ölçme araçlarının kullanıldığı durumların mazeret sınavının nasıl yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Kullanılan tüm ölçme araçları 100 tam puan üzerinden puanlanır.”

“(9) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında; kopya çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci, teknolojik cihazları sınav salonunda, dersin öğretim elemanı tarafından özellikle izin verilen haller ve ilgili kurullarınca belirlenen esaslar dışında bulunduran öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu öğrenci hakkında, ilgili birim yönetimince 18/8/2012 tarihli ve 23388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilir. Dekan veya müdür sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın ilgili olduğu anabilim/bilim dalında tek öğretim üyesi varsa, bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından dekan veya müdür tarafından seçilir. Komisyon, en çok beş iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuç yazılı olarak ilgili birime bildirilir. Bununla birlikte;

a) Komisyon tarafından incelenen sınav materyaline ilişkin Üniversitenin kurum ya da kurullarına tekrar itiraz edilemez.

b) Dersin öğretim elemanı tarafından incelenen sınav materyaline ilişkin Üniversitenin kurum ya da kurullarına tekrar itiraz edilemez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ve (a) bendi, ikinci fıkrası, beşinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı notu; yıl/yarıyıl içi ölçme araçları ve yıl/yarıyıl sonu sınav notundan hesaplanır. 45 inci madde ile belirlenen özel durumu olan ve yıllık eğitim verilen diploma programlarının uygulayacağı yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları yıl/yarıyıl sonu sınavları yerine değerlendirilir. Başarı notuna ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) Yıl/yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından en az % 40 en çok % 60 olacak şekilde belirlenir.”

“(2) Yıl/yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Yıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp sınava girmeyen öğrenci yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavına katılabilir.”

“d) D: Derse devam ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not, (ç) bendindeki gibi FF notu olarak işleme alınır. Öğrenciler, devamsızlıktan başarısız oldukları dersin devam koşulunu yerine getirmek zorundadır.

e) BÇ: Başarısız çalışma, dersin uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememesi nedeniyle o dersin yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır. Bu not, (ç) bendindeki gibi FF notu olarak işleme alınır. Öğrenciler, başarısız çalışma nedeniyle başarısız oldukları dersin devam koşulunu yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin GANO’ları not durum belgelerine ve diplomalarına 4’lük sisteme göre yazılır. Ayrıca not durum belgelerine GANO’ların Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesinde yer alan “Akdeniz Üniversitesi 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre 100’lük karşılığı da bilgi amaçlı eklenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Mezuniyetleri için devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek ders sınavından aldığı nota göre mezun olma durumunda olan öğrencilere güz ve bahar yarıyılında eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içinde yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavları sonucunda tek ders sınavından aldığı nota göre mezun olma durumunda olan öğrencilere yarıyıl sonu sınavları sonrasında tek ders sınav hakkı tanınır. Ancak bu haktan yararlanan öğrenciler güz yarıyılında eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içinde açılan tek ders sınavından yararlanamaz. Tek ders sınavına ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınav tarihi birim yönetim kurullarınca belirlenir ve sınav tarihinden on beş gün önce ilan edilir.

b) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.

c) Başarısızlık halinde ya da 34 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki koşulların sağlanamadığı durumda, öğrencinin tek ders sınav notu geçersiz sayılır.

ç) Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden birim yönetim kurulunca belirlenenler için tek ders sınavı yapılmaz. Dersin tekrar alınması gerekir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“a) Hazırlık sınıfı hariç; en az, öğretim programındaki yarıyıl sayısının 30 ile çarpımı ya da yıl sayısının 60 ile çarpımı kadar AKTS kredisini almak,

b) Öğretim programındaki tüm dersleri ve ortak dersleri almak,”

“(2) Öğrenim süresi içerisinde ön lisans/lisans öğrenimini tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilerden, yıl/yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre GANO’su en yüksek ilk üç öğrenci sırasıyla bölüm/yüksekokul/fakülte birincisi, ikincisi ve üçüncüsü dereceleri ile mezun olur.”

“(9) Değişim programları kapsamında Üniversitemize gelen öğrenciler not durum belgesini öğrenci otomasyonundan, kaldığı süreyi onaylayan belgeyi UİO’dan alır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteden kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı olduğu birime başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleşir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) 39 uncu maddeye göre kaydı silinen veya 38 inci maddeye göre mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını ve kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur. Ayrıca, özel öğrenci, denklik öğrencisi ve değişim programları kapsamında kabul edilen öğrencilerin de Üniversiteden ayrılırken ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir.”

“(7) Değişim programı öğrencilik ile ilgili iş ve işlemler UİO tarafından ilgili program mevzuatına bağlı olarak yürütülür.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2013

28755