2 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29936

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MANTAR ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YYÜMAUM): Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Çalışma Alanları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; mantarcılık ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma alanları ve görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları ve görevleri şunlardır:

a) Kültür mantarcılığı konusunda üreticilere yönelik kurs ve seminerler düzenlemek, sertifikalar vermek, üreticilerin sorunlarını çözmek, danışmanlık hizmeti vermek, yöre halkını bu konularda teşvik etmek,

b) Çalışma alanlarındaki faaliyetler için gerekli görülen laboratuvar, üretim binaları ve çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini imkânlar ölçüsünde desteklemek,

c) Mantar yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözüm yollarını bulmak ve pratiğe yansıtmak, yetiştiricilikte verim ve kalite artışını sağlayacak yöntemler geliştirmek, mantar yetiştiriciliğinin farklı aşamalarında kullanılan teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak,

ç) Mantarcılık konusunda projeler geliştirerek hem akademik hem de sektörel çalışmalara destekte bulunmak mantar üretiminin Avrupa ve Dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak,

d) Mantar yetiştiriciliği ile ilgili çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

e) Konferans, sempozyum, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek mantar konusunda yapılan ve yapılması gereken konuları gündeme getirmek, mantarcılığın ülkede yaygınlaşmasını sağlamak,

f) Kültür mantarlarının insan sağlığı ve beslenme açısından öneminin anlaşılabilmesi için toplumun bilinçlendirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak,

g) Mantar yetiştiriciliğinde bilinçsiz ilaç kullanımlarının önlenmesi ile insan sağlığına zarar verebilecek uygulamaların önüne geçilmesi hususunda çalışmalar yapmak,

ğ) Doğa mantarlarının hasadı ve pazarlanmasında sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesi, ihraç ettiğimiz mantar türlerinin tanımlanması, toplanması, yetiştirme potansiyelinin belirlenmesi ile ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel uygulama ve araştırmalar yapmak,

h)  Zehirli mantarlar ve mantar zehirlenmeleri konusunda araştırmalar yaparak zehirli mantarları medya yoluyla tanıtmak, zehirli mantarlar ve mantar zehirlenmeleri konusunda halkı bilinçlendirmek,

ı)  Mantar konusunda biyoçeşitliliğin korunması ve verimli şekilde değerlendirilmesi için orman köylülerinin bilgilendirilmesi ve bu konularla ilgili eğitim programlarının düzenlemesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak, amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürünün önereceği Rektör tarafından atanacak dört öğretim elemanından oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından, üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Görev süresi dolan üye  yeniden görevlendirilebilir veya aynı usulle görevinden alınabilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.