2 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29936

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENİM VE ÖĞRETİMDE MÜKEMMELİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesi Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kadir Has Üniversitesi Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitedeki öğrenim ve öğretim kalitesinin arttırılması için gerekli faaliyetleri yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrenim ve öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi için analiz yapmak,

b) Öğretim elemanlarının öğretme becerilerini geliştirecek, yeni ve etkin öğretim teknikleri ve teknolojilere dair eğitimler düzenlemek,

c) Öğretim elemanları ve öğrencilere, Üniversite bünyesinde öğretim ve öğrenim amaçlı bulunan teknolojileri kullanmalarında destek hizmetleri sunmak,

ç) Öğretim ve öğrenime dair çalıştay, seminer, atölye çalışması gibi çeşitli araştırma ve uygulamaya yönelik faaliyetler düzenlemek,

d) Öğrencilerin öğrenim süreçleri ile kazanımları arasındaki bağlantıları analiz etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygulamak,

e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda üç kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak,

b) Merkezin faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak ve faaliyet programının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak,

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, enstitü müdürleri, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve Rektörlüğe bağlı uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ile Müdürün önerisi üzerine akademik personel, Merkez çalışmalarına katkıda bulunabilecek özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en çok on beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yenisi görevlendirilir.

(3) Danışma Kuruluna, Rektör, Rektörün olmadığı durumlarda Merkez Müdürü başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiye niteliğinde görüş bildiren bir Kuruldur.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek,

c) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.