2 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29936

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE KİŞİSEL GELİŞİMİ

DESTEKLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler için etkili öğrenme, öğretme ve gelişim strateji ve politikalarını belirlemek, bu alanlarda eğitimler ve etkinlikler düzenlemek ve koordine etmek, araştırma, proje ve yayın uygulamalarına yönelik gerekli eğitim ve faaliyetleri planlamak, Üniversitenin birikim ve donanımını bütünleştirerek, ulusal ve uluslararası ilişkiler ve işbirlikleri ile eğitim ortamının gelişimine destek vermek ve faaliyet alanları konularında danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede yer alan amaçlarına ulaşabilmek için etkili öğrenme ve öğretme, yaşam boyu öğrenme, kişisel gelişim, yabancı dil eğitimi ve toplumsal fayda kapsamında yapılacak faaliyetleri planlar, düzenler, gerekli gördüğünde çalışma grupları oluşturur ve koordine eder.

(2) Merkezin eğitim ve öğretimi iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini arttırmak için akademik birim ve öğretim elemanlarına destek olmak amacıyla yürüteceği faaliyetler şunlardır:

a) Etkili öğrenme ve öğretme konularında seminer, eğitim, kurs ve çalıştay düzenlemek,

b) Öğrenme ve öğretmeye ilişkin çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal kütüphane ortamı sağlamak,

c) Uzaktan eğitim ve öğretim teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik eğitim ve kurs düzenlemek ve koordine etmek,

ç) Farklı alan ve disiplinlerin eğitim ve öğretimi ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları ortamları oluşturmak,

d) Bilimsel araştırma, proje ve yayınların kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla bu konularda seminer, eğitim, kurs ve çalıştay düzenlemek ve koordine etmek,

e) Yönetim ve liderlik becerilerini artırmak amacıyla bu konularda seminer, eğitim, kurs ve çalıştay düzenlemek ve koordine etmek.

(3) Öğrencilerin kişisel gelişim ve öğrenme becerilerini geliştirme konularında faaliyetler planlar ve koordine eder.

(4) İdari personelin mesleki ve kişisel gelişimi konularında faaliyetler planlar, düzenler ve koordine eder.

(5) Çalışma alanları doğrultusunda araştırma yapar, proje geliştirir, danışmanlık hizmeti sağlar, kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar yapar.

(6) Üniversite öğretim ortamının geliştirilmesine yönelik olarak eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumludur,

e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,

f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak,

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur,

ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımı sağlamak,

h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek,

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirler ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletir.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Merkezde bir Müdür Yardımcısı bulunur. Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip uzmandır. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine vekâlet eder. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısın görevi de kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite öğretim üyeleri arasından önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az beş kez olmak üzere toplanır. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak,

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak,

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda, merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla atanır. Danışma Kurulu, en az onu Üniversite içinden olmak üzere en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, gerektiği durumlarda da Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 15 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için, farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmaya yönelik çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.