31 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29935 (3. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM VE İHALE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2006 tarihli ve 26171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) ve  (g) bentlerine göre, istisna kapsamında yurtiçinden ve/veya yurtdışından yapacağı alım ve alım ihaleleri ile satım ve satım ihalelerinin, kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak serbest rekabet yoluyla en uygun fiyat ve şartlarla ekonomik gereklere uygun olarak yapılması için uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğğğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğğğ) Trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilmiş işlemleri,”

“lll) Kesin satış yetkisi: İhale izin ve onay makamınca verilen ihale yetkisinde; ihale sonucunda alınan işletme alım satım ve ihale komisyon kararının bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen yetki limitlerine bakılmaksızın işletme müdürlüğünce onaylanması hususunda yetkili kılınmasını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonunun Başkanı, Genel Müdür tarafından görevlendirilen bir daire başkanı, üyeleri ise Mali İşler Daire Başkanı, Ticaret Daire Başkanı, konu ile ilgili talep sahibi birimin daire başkanı ve konu ile ilgili şube müdürü olmak üzere en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur.”

“(6) Başkanın görev, rapor ve izin gibi nedenlerle görevi başında bulunmaması halinde sıra ile Mali İşler Daire Başkanı, Ticaret Daire Başkanı ve ilgili birim daire başkanı komisyona başkanlık yapar.

(7) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar, oy çokluğu ile alınır.  Kararlarda çekimser kalınamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tekliflerin alınmasından sonra konunun teknik komisyonda incelenmesi komisyonca gerekli görüldüğü takdirde; ilgili dairesince belirlenecek ve ihale yetkilisince onaylanacak teknik komisyonun çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlamasını takip etmek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletme alım-satım ve ihale komisyonu; işletme müdürünün görevlendireceği işletme müdür yardımcısının başkanlığında ticaret şefi, mali işler şefi veya muhasebeci, konu ile ilgili birim şube şefi ve görevlendirilecek bir eleman olmak üzere en az beş ve tek sayıda kişiden teşekkül eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alım-satım ve ihale komisyonları üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Komisyon başkan ve üyeleri kararlarını serbest iradeleri ile verirler. Oylamada çekimser kalınmaz, muhalif kalan üyeler muhalefet sebebini kararın altına yazıp imzalamaya mecburdurlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel Müdürlükçe yapılan alım-satım ve ihalelerde;

1) 5.000,00 TL dâhil 200.000,00 TL’ye kadar olan alım ve satımlar, şube müdürünün teklifi Ticaret Daire Başkanının onayı ile yapılır.

2) 200.000,00 TL dâhil 500.000,00 TL’ye kadar olan alım ve satımlar, Ticaret Daire Başkanının teklifi, ilgili genel müdür yardımcısının onayı ile yapılır. Bu limitler dâhilindeki alım ve satımlarda alım-satım tutanağı tanzim edilir.

3) 500.000,00 TL dâhil 1.000.000,00 TL’ye kadar olan alım ve satımlar, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonunun kararı, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

4) 1.000.000,00 TL’nin üzerindeki alım ve satımlar, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu kararı, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşü, Genel Müdürün uygun kaydıyla havalesi ve Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

b) İşletmelerce yapılan alım-satım ve ihalelerde;

1) 4.000,00 TL dâhil 60.000,00 TL’ye, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ise 5.000,00 TL dâhil 150.000,00 TL’ye kadar olan alım ve satımlar, ticaret şefinin teklifi ve işletme müdürünün onayı ile yapılır ve alım-satım tutanağı tanzim edilir.

2) 60.000,00 TL dâhil 120.000,00 TL’ye, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ise 150.000,00 TL dâhil 200.000,00 TL’ ye kadar olan alım ve satımlar, işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararı ve işletme müdürünün onayı ile yapılır.

3) 120.000,00 TL’yi, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ise 200.000,00 TL’yi aşan alım ve satımlar, işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararı, işletme müdürünün olur kaydıyla havalesi ve bu maddenin (c) bendinde belirtilen makamın onayı ile yapılır. Ancak, işletme müdürlüklerine verilen ihale yetkisinde kesin satış yetkisi bulunan, borsalarda yapılan mahsul satışları ile işletmelerde ve hipodromlarda yapılan tay satışları, (c) bendinde belirtilen makamın onayına sunulmadan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararı ve işletme müdürünün onayı ile yapılır.

c) İşletmelerden gelen kararların onay limitleri;

1) İşletme limitlerinin üzerinden 200.000,00 TL’ye kadar olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları Ticaret Daire Başkanınca,

2) 200.000,00 TL dâhil 500.000,00 TL’ye kadar olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları Ticaret Daire Başkanının teklifi ile ilgili genel müdür yardımcısınca,

3) 500.000,00 TL dâhil 1.000.000,00 TL’ye kadar olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları, Ticaret Daire Başkanının teklifi, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşüne istinaden Genel Müdürce,

4) 1.000.000,00 TL’nin üzerinde olan işletme alım-satım ve ihale komisyonu kararları, Ticaret Daire Başkanının teklifi, ilgili genel müdür yardımcısının uygun görüşü, Genel Müdürün havalesi üzerine Yönetim Kurulunca,

onaylanır

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dış alımlarda teslim şekli alım konusuna göre belirlenecektir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin madde başlığı “Tahmin edilen bedel ve yaklaşık maliyetin tespiti” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Yaklaşık maliyet,  ihale konusu mal veya hizmetin mahiyetine göre ihtiyacı bildiren birim tarafından;

a) İhale konusu mal ve hizmetin özelliğine göre ilgili bakanlık, valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından alınan fiyatlar,

b) İhale konusu mal ve hizmeti piyasada üretim veya pazarlamasını yapan gerçek veya tüzel kişilerden alınan teklif ve proforma faturalardaki fiyatlar,

c) Daha önce yapılan ihalelerde teklif edilen fiyatlar,          

ç) Geçmiş yıllarda gerçekleşen sözleşme fiyatlarına TÜİK tarafından açıklanan fiyat artışı ilave edilerek hesaplanan fiyatlar,

d) Bilirkişilerden soruşturularak temin edilen fiyatlar,

dikkate alınarak yukarıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak tespit edilir.

(3)Yaklaşık maliyet hesabında kullanılan dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır.

(4) Yaklaşık maliyet gerektiğinde yetkili organlarca araştırılabilir.

(5) Yaklaşık maliyet gizli tutulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (aa) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Sabit, eskalasyonlu, FOB, CIF ve benzeri fiyat esasları.”

“aa) Satış ihalelerinde; TİGEM’in 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, idarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaati göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbest olduğu.”

“ee) Hizmet alım ihalelerinde; ihalenin en düşük teklif veren istekliye verilmesi, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması, sınır değer tespiti yapılarak sınır değerin altında kalan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması, işçilik ihalelerinde asgari işçilik maliyetini karşılamayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gibi hususlarda işin özelliğine göre gerekli görülen düzenlemeler.

ff) Satın alma ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla sözleşme imzalanabileceği.

gg) Zeyilname düzenlemesi ile ilgili usul ve esaslar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (f), (g) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tebligat için adres beyanı belgesi, teklif mektubunda açık adresi ve diğer iletişim bilgileri belirtilmesi halinde bu belge aranmaz.”

“f) İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif tutarının %15’inden az olmamak üzere belirlenen oranda iş deneyim belgesi.

g) Belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi.”

“(3) Gerekli görülmesi halinde, ihalenin mahiyeti, özelliği ve büyüklüğüne göre birinci fıkrada belirtilen bazı belgeler istenmeyebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Aşağıda” ibaresi “Satış ihalelerinde aşağıda” şeklinde ve aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.”

“ğ) TİGEM’in satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilenler.”

“(2) Alım İhalelerinde; bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihaleye katılamayacaklar ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İhalelerde” ibaresi “Satış ihalelerinde” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Alım İhalelerinde; bu Yönetmeliğin uygulanmasında yasak fiil ve davranışlar ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar veya taahhüdünü yerine getirmeyenler hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalenin mahiyetine göre aşağıdaki şekilde yasaklama kararı verilir.

a) Satın alma ihalelerinde, bu Yönetmeliğin uygulanmasında ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

b) TİGEM’in satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı Yönetim Kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Müdürlükte 200.000,00 TL’ye, İşletmelerde 100.000,00 TL’ye, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 200.000,00 TL’ye kadar olan işlerde gazetelere ilan verilmesi mecburi değildir. Bu durumda teklif isteme usulü uygulanabileceği gibi diğer duyuru usullerinden bir veya birkaçı ile yetinilebilir. Yarar görüldüğü takdirde gazete ilanı da yapılabilir.

(3) Genel Müdürlükte 200.000,00 TL’ nin, işletmelerde 100.000,00 TL’nin, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 200.000,00 TL’nin üzerindeki alım ve satım işlerinde işin mahiyetine göre mahalli gazete, yüksek tirajlı bir gazete veya Resmî Gazete’de olmak üzere en az birinde ilan edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Geçici teminat miktarı,

g) Satın alma ihalelerinde; İhalenin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince, istisna kapsamında olduğu ve İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdare menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğu. Satış ihalelerinde; TİGEM’in 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaati göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbest olduğu,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) İlan yapıldıktan ve şartnameler istekliler veya müşterilere verilmeye başlandıktan sonra ilanda değişiklik yapılması zorunlu olursa bu değişiklikler yeniden ve aynı yollarla ilan olunur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.”  

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Türk Lirası cinsinden belirlenen kesin teminat karşılığı döviz verilmesi halinde; belirtilen döviz alındığı günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kayda alınır ve Türk Lirası olarak işlem görür.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 48 – (1) İhale konusu işin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı TİGEM’e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, taahhüt konusu işin niteliği ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi üzerine kesin teminat yükleniciye iade edilir.

(2) Alınan mal veya hizmet için bir garanti süresi öngörülmesi halinde, muayene kabul işlemlerinin tamamlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi zorunlu olan işlerde Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış ilişiksizlik belgesinin ibraz edilmesine müteakip kesin teminatın yarısı iade edilir. Garanti süresi dolduktan sonra da kalan yarısı iade edilir.

(3) Kesin teminat Genel Müdürlükte Ticaret Daire Başkanı, İşletmelerde ise işletme müdürünün onayını müteakip iade edilir.

(4) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idare veya Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalan meblağ yükleniciye geri verilir.

(5) Satışlar ve piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alım ihaleleri için alınan kesin teminatların iadesinde Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50 – (1) Genel Müdürlükte 5.000,00 TL’ye, işletmelerde 4.000,00 TL’ye ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 5.000,00 TL’ye kadar olan alımlar yetkililerce görevlendirilen satın alma memurları vasıtasıyla piyasa araştırması yapılmak kaydıyla, bir şekle bağlı olmaksızın yapılır. Bu tip alımlarda memurlar ile birlikte bağlı olduğu amirler de sorumludur.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel Müdürlükte 100.000,00 TL’ye, işletmelerde 60.000,00 TL’ye ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 100.000,00 TL’ye kadar en az üç firmadan yazılı ve kapalı teklif alınır. Bu durumda firmalardan yazıyla veya sözle teklif istenilebilir veya görevlendirilecek memurlar vasıtasıyla piyasadan teklif toplattırılabilir. Sözlü teklif isteme veya memur vasıtasıyla toplattırılması halinde kimlerden teklif talep edildiği ilgililerden tarihli kaşe ve imza alınmak suretiyle belgelendirilir. 

b) Genel Müdürlükte 100.000,00 TL dâhil 200.000,00 TL’ye, işletmelerde 60.000,00 TL dâhil 100.000,00 TL’ye ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 100.000,00 TL dâhil 200.000,00 TL’ye kadar en az beş firmadan yazılı ve kapalı teklif alınır. Bu durumda firmalara yazı yazılmak veya teklif isteme mektubu gönderilmek suretiyle teklif istenir.”

“(2) Genel Müdürlükte 200.000,00 TL’yi, işletmelerde 100.000,00 TL’yi ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 200.000,00 TL’yi aşan alımlarda bu usul uygulanmaz. İlan suretiyle kapalı teklif almak usulü veya diğer usullerden biri uygulanır.”

“(5) Bu usulde alınan teklifler Genel Müdürlükte Ticaret Daire Başkanlığında, işletmelerde ticaret şefliğinde toplanır ve son teklif verme saatinden sonra Genel Müdürlükte Ticaret Daire Başkanı ve ilgili daire başkanı tarafından, işletmelerde (a) bendinde belirtilen teklifler ticaret şefi ve ilgili şube şefi tarafından, bu miktarın üstündeki teklifler işletme alım-satım ve ihale komisyonu tarafından açılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 53 – (1) Kapalı teklif alma; tekliflerin diğer belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde alındığı açık ihale usulüdür.

(2) Kapalı teklif alınma usulünde; teklif dışında başka belgelerin de istenildiği durumlarda teklif mektubu, geçici teminatla ilgili belge veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte bir zarfa konularak kapatılır.

(3) Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun açıkça yazılması şarttır.

(4) Teklif mektuplarında varsa şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğine dair ibarenin bulunması zorunludur. Mukabil şartlı veya alternatif teklif ihtiva eden teklif mektuplarının kabul edilip edilmeyeceği konusu şartnamede açıkça belirtilir. Şartnamede açıklanan hükümlere uymayan teklif mektupları kabul edilmez.

(5) Teklif edilen fiyatın hem yazıyla, hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gereklidir. Yazı ve rakam arasında tutarsızlık bulunan ya da kazıntı ve silinti olan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(6) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata olmamalıdır. Aritmetik hata olduğu tespit edilen teklif değerlendirme dışı bırakılır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklif değerlendirme dışı bırakılır, diğer kısımlara ait teklif değerlendirmeye alınır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz veya değiştirilemez.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Zarflar, komisyon başkanı ve üyelerinin huzurunda birer birer açılarak şartname gereğince geçici teminatın ve istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı, aranılan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği incelenerek tespit edilir. Belgeleri tamam olan isteklilerin fiyat teklifleri açıklanır.

(3) Belgeleri ve teminatları noksan olan ve teklif mektubu ilan ve şartnameye uymayan teklifler dikkate alınmaz. Ancak, ihale evrakında imza sirküleri, adres beyanı, ticaret odası belgesi gibi esası etkilemeyen noksanlık bulunan firma teklifleri, noksanlıkların anında komisyon huzurunda tamamlanması şartıyla komisyonca dikkate alınabilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyonlar;

a) İhale yeterlilik belgeleri istenen kriterleri taşımayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasını,

b) İhale yeterlilik belgelerini inceledikten sonra en uygun teklifi yapmış olana ihale edilmesini,

c) Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde indirim ve artırma isteğinde bulunulmasını,

ç) İhalenin pazarlık usulü veyahut diğer usullerden birisi ile tekrar yapılmasını veya ihalenin iptalini,

d) Gerektiğinde teknik konuların incelenmesi ve değerlendirmelerin yapılması için kararın başka bir güne bırakılmasını,

onay ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla karara bağlar.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58 – (1) Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatlarında birbirine eşit olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesi ile 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi ve 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesi esasları dâhilinde alım konusuna uygun olan hükümlerden bir veya birkaçı değerlendirmeye alınarak, ihale dokümanlarında yapılacak düzenlemelere göre işlem yapılarak ihale sonuçlandırılır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, kapalı teklif alma usul ve hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, elden veya posta ya da kargo yoluyla da gönderebilirler. Ayrıca, teminat yatırılmış olmak ve istenen belgelerle birlikte en geç teklifler alınma sırasında ulaşmak kaydıyla faksla verilecek tekliflerde dikkate alınabilir. Bu şekilde verilen teklifler, ihalede ilk teklifler verilene kadar gizli tutulur.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Ancak, partiler halinde yapılan ihalelerde, istekliler diğer partilere fiyat teklifinde bulunabilirler.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Yazılı teklif alınan pazarlık usulünde, alınan ilk teklifte oluşan fiyatlar uygun bulunmadığı takdirde, komisyon tarafından sözlü pazarlık yapılabilir veya ikinci bir yazılı teklif istenebilir.” 

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin madde başlığı “Doğrudan alımlar ve satışlar” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) Kuruluşumuz amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları 17 nci maddede belirtilen yetki limitlerine göre yapılır.”

“(2) 66 ncı maddeye göre fiyatları Yönetim Kurulunca belirlenen tohumluk ve damızlıkların dışında kalan; işletmelerin kendi üretimleri ve diğer işletmelerden gelen ya da personel ihtiyacı için piyasadan satın alınan mal ve hizmetler aşağıdaki esaslar dâhilinde rayiç fiyatı belirlenmek suretiyle ihale yapılmaksızın doğrudan satılabilir.

a) Rayiç satış fiyatları, Alım Satım ve İhale Komisyonu Kararı veya İdare Heyeti Kararı ile belirlenir.

b) Rayiç satış fiyatları; hizmet ve ürünün özelliğine göre,  ilgili bakanlık,  belediye, ticaret odası, sanayi odası,  meslek odaları,  ticaret borsası, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ve mağaza zincirleri gibi piyasa fiyatları ile maliyet fiyatları dikkate alınarak tespit edilir.

c) Piyasa fiyatları ve maliyetler yakından takip edilerek her ayın başında ve gerek görüldüğü diğer zamanlarda rayiç satış fiyatları güncellenir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 67 – (1) Yetkili komisyon ve organlar kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi;

a) Alımlarda en düşük ve satışlarda en yüksek fiyat teklif edene verip vermemekte,

b) Kısmen veya tamamen vermekte,

serbesttir.

(2) Bu hallerde yetkili organlar veya komisyon gerekçe/gerekçelerini kararında açıkça belirtir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Satın alma ihalelerinde; ihale üzerinde kalan isteklinin yukarıda belirtilen zorunluluklara uymaması ve sözleşme imzalamaması durumunda, 4734 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanır.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkezde 200.000,00 TL’nin, işletmelerde 100.000,00 TL’nin ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 200.000,00 TL’nin üzerindeki alım ve satımlarda sözleşme yapılması zorunludur.”

“(6) Riskli ve süreklilik arz eden işlere ait sözleşmeler, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla notere tasdik ettirilebilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğer yüklenici veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise yerine idarece otuz gün içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenir.

(3) Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme bozulur ve 71 inci maddede belirtilen esaslara göre işlem yapılır.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel Müdürlük merkez teşkilatının ihtiyacı olarak alınan ve Genel Müdürlük malzeme deposuna teslim edilen malzemelerin muayeneleri için oluşturulacak komisyon; ihtiyacı bildiren birimin ilgili şube müdürü başkanlığında, Ticaret Daire Başkanlığından bir şube müdürü veya görevlendirilecek başka bir eleman, ihtiyacı bildiren birimin ilgili elemanı, ambar memuru ve gerekli hallerde konuyla ilgili diğer bir elemanın üye olarak alınması ile teşekkül eder.

b) İşletmelerin ihtiyacı olarak Genel Müdürlükçe alınan ve muayene yeri ilgili işletme ambarı dışında herhangi bir yer olan malzemelerde muayenesi için, ilgili dairenin teklifi ve ilgili genel müdür yardımcısının onayı ile muayene komisyonu;

1) İhtiyacı bildiren dairenin ilgili şube müdürü veya görevlendirilecek başka bir elemanın başkanlığında, Ticaret Daire Başkanlığından bir şube müdürü veya görevlendirilecek başka bir eleman, ihtiyacı bildiren daireden konu ile ilgili bir teknik eleman ve gerekli hallerde konu ile ilgili diğer bir teknik eleman üye olarak alınması, 

2) İhtiyacı bildiren dairenin ilgili şube müdürü veya herhangi bir işletmenin müdür yardımcısı başkanlığında ihtiyacı bildiren dairenin işletmelerdeki birim şube şefi veya konu ile ilgili bir teknik eleman,  ticaret şefi veya görevlendirilecek başka bir eleman ve gerekli hallerde konu ile ilgili diğer bir teknik eleman üye olarak alınması,

suretiyle teşekkül ettirilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Açıkça belli olmayıp bir analiz, muayene ve ekspertiz raporu sonucu anlaşılacak ayıplarda, emtia teslim alındıktan sonra 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sekiz gün içinde,

3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde tespit olunamayıp, daha sonra çıkan ayıplar derhal satıcıya ihbar edilmelidir. Aksi takdirde mal ayıbı ile kabul edilmiş sayılır. Bunun gibi gizli ayıplarda süre, malın tesliminden itibaren iki yılı geçemez.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Dış Alımlarda; ithalat rejimi kararlarına, 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğine ve akreditif şartlarına göre ödeme yapılır.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Onayı” ibaresi “kararı”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 104 – (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci, 40 ıncı, 50 nci,  51 inci ve 70 inci maddelerinde geçen alım-satım ve ihalelerle ilgili parasal limitlerin her yıl iki katına kadar artırılması veya yüzde elliye kadar eksiltilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Satışlarda 17 nci maddede yer alan yetki limitlerindeki parasal tutarlarda yapılan artışlarda iki katı, eksilişlerde yüzde elli sınırlaması aranmaz.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 107 – (1) Sözleşmeli veya ortak üretim sonucu üreticiden mahsul alımı ile, TİGEM’in ana faaliyet konusunu teşkil eden tohumluk ve damızlık üretimi sonucu elde edilen tohumluk ve damızlıklarla benzeri ürünlerin satışlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Belirtilen alım ve satımlar ilgili birimlerce ortaklaşa hazırlanan ve Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan esaslar ve fiyatlarla yapılır. Ancak, belirtilen ürünlerin ihale ile alımı veya satışı söz konusu olur ise, ihale bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğe 107 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 107/A – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/5/2006

26171