31 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29935 (3. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2004 tarihli ve 25672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinin 20  nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Münferit Endüstri Bölgelerinde halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planına esas gerekli ön bilgi-dokümanlar ile nazım ve uygulama imar planları, yatırımcı tarafından plan müellifine hazırlattırılarak Bakanlık onayına sunulur.”

MADDE 2 –  Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26 – Bölge ilan edilen alanın Hazine adına tescili tamamlandıktan sonra düzenleme sahasına ait uygulama haritaları yapılırken veya revize edilirken tescil bildirimi harita müellifi tarafından, 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Tescile Konu Haritalar ve Planlar Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanarak Bakanlık onayıyla yürürlüğe girer.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.