31 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29935 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT

DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Ek-1’de yer alan ürünleri yurt içinde üreten kişilerce, bu ürünlere ilişkin olarak yapılan yurt içi satışlar, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği çerçevesinde Kuruma bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-7A, Ek-7B ve Ek-7C’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-8 ve Ek-9’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2013

28627

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/6/2013

28692

2-

5/6/2014

29021

3-

28/12/2014 

 29219

4-

18/3/2015 

 29299

5-

31/12/2015

29579

6-

1/7/2016

29759

 

Ekler için tıklayınız