31 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29935 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

Tarife

MADDE 2 – (1) Ödenecek prim, 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanır. İstanbul ilinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 75 TL, 65 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL’den az olamaz.

 

Yapı Tarzı

I. Bölge
‰

II. Bölge
‰

III. Bölge
‰

IV. Bölge
‰

V. Bölge
‰

a) Çelik, betonarme, karkas yapılar

2.20

1.55

0.83

0.55

0.44

b) Yığma kâgir yapılar

3.85

2.75

1.43

0.60

0.50

c) Diğer yapılar

5.50

3.53

1.76

0.78

0.58

 

(2) İnşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

(3) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 21 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bina/site yönetimleri tarafından Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması ana gayrimenkulün yönetimi kapsamında değerlendirilir. Bina/site yönetimi tarafından binadaki/sitedeki konutların tamamının sigortalanması durumunda %20 indirim uygulanır.

(4) Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden birinci, ikinci ve üçüncü yenilemelerde %10, üçüncü yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde ise %20 oranında indirim yapılır.

(5) Birleşen indirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

(6) Deprem bölgeleri ayrımında, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası esas alınır. Ancak yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle söz konusu haritada karşılığı tam olarak bulunamayan yerleşim birimleri için deprem tehlike bölgesi, kamu kurumlarınca bu konuda yapılan çalışmalar dikkate alınarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir.

(7) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:

a) Çelik, betonarme karkas yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

b) Yığma kâgir yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

c) Diğer yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.

Azami teminat tutarı

MADDE 3 – (1) Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 170 bin TL’dir.

Sigorta bedelinin tespiti

MADDE 4 – (1) Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli 3 üncü maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz. Aşağıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerindeki değişim dikkate alınarak belirlenir.

 

     Yapı Tarzı

Sigorta Bedeli Hesabına

Esas Metrekare Bedeli (TL)

A-     Çelik, betonarme, karkas yapılar

800

B-      Yığma Kagir Yapılar

575

C-      Diğer Yapılar

295

 

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Sigortanın süresi

MADDE 6 – (1) Sigortanın süresi bir yıldır. Süresi dolan poliçe sigortalı veya sigorta ettiren tarafından her yıl yenilenir.

Yetkili sigorta şirketleri ve primlerin tahsili

MADDE 7 – (1) Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından doğrudan satış uygulamaları yoluyla veya Kurum nam ve hesabına sigorta yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılır. Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı peşin olarak tahsil edilir. Prim tutarının, Doğal Afet Sigortaları Yönetim Kurulunca belirlenen şartlara bağlı olarak kredi kartıyla veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.

(2) Bankalar tarafından kullandırılan konut kredileri ile bağlantılı olarak yaptırılması gereken zorunlu deprem sigortası, konut kredisi kullanan tarafından yaptırılmamış ise krediyi veren banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek yapılır. Kredi süresince, sigortalı tarafından yenileme yapılmaması durumunda, banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek ilgili poliçenin yenilemesi gerçekleştirilir.

(3) Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında belirtilen zorunlu haller dışında, düzenlenmiş bir Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sonlandırılamaz. Yürürlük tarihinin sona ermesine 60 gün veya daha az kalan poliçelerle sınırlı olmak üzere, yenilenen poliçelerin yürürlüğe girmeden önce iptal edilmesi mümkündür.

Komisyon

MADDE 8 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ilinde bulunan rizikolar için %12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir. Yenileme poliçeleriyle sınırlı olmak üzere, bu oranlar sırasıyla %15 ve %20 olarak uygulanır.

(2) Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 10 TL, yenileme poliçelerinde ise 15 TL’dir. Ödenen asgari komisyonun 3 TL’si sigorta şirketine, 7 TL’si acenteye; yenileme poliçelerinde ise 3 TL’si sigorta şirketine, 12 TL’si acenteye aittir. Birinci fıkrada belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 TL’yi, yenileme poliçelerinde ise 15 TL’yi aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenir.

(3) Başarılı sigorta şirketlerine ve acentelerine, yukarıda belirlenen komisyon oranlarına ilave olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde teşvik komisyonu ödenebilir veya başarı ödülü verilebilir.

(4) Doğrudan satış uygulamalarında hizmet alınan kuruluşlara ödenecek ücret Yönetim Kurulunca belirlenir.

İhtiyari sigorta

MADDE 9 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar Zorunlu Deprem Sigortası yapamaz. Ancak Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların yeniden yapım değerinin 4 üncü maddeye göre hesaplanan sigorta bedelinden yüksek olması durumunda söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

(2) Deprem teminatı içeren tüm sigorta poliçeleri yapılırken sigorta şirketleri tarafından Zorunlu Deprem Sigortasının varlığı kontrol edilir, yapılmamışsa sigortalıya bilgi verilerek ilgili sigorta şirketi tarafından Zorunlu Deprem Sigortası yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10 – (1) 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin; 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası 1/6/2017 tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.