30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 29/12/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-67

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada, 1 parseldeki 664,00 m2, 2 parseldeki 671,00 m2, 3 parseldeki 702,00 m2, 5 parseldeki 610,00 m2, ve 736 ada, 11 parseldeki 544,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların (Taşınmaz) “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın 1.230.000,00 (birmilyonikiyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Osmangazi İnşaat Taahhüt Konaklama Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Osmangazi İnşaat Taahhüt Konaklama Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilmesine ve 1.225.000,00 (birmilyonikiyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Ahmet Zeki YILAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet Zeki YILAN’ın Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlüleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylanmasına

karar verilmiştir.