30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALİBRA INTERNATIONAL METROLOJİ LTD. ŞTİ.’NİN OTOMATİK

OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/31/AB)

KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MSG: 2016/11)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-2016/24)

MADDE 1 – 28/9/2016 tarihli ve 29841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/11)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2418 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. (Adresi: İkitelli OSB Esenler San. Sit. 24 Blok No:10 Başakşehir/İSTANBUL), 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)’nin EK-II’sinde yer alan Modül F – Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı ile Modül F1 – Ürün Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı yöntemleri kapsamında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.