30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALİBRA INTERNATIONAL METROLOJİ LTD. ŞTİ.’NİN ÖLÇÜ ALETLERİ

YÖNETMELİĞİ (2014/32/AB) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK  GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-2016/17)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-2016/23)

MADDE 1 – 16/10/2016 tarihli ve 29859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2016/17)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2418 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. (Adresi: İkitelli OSB Esenler San. Sit. 24 Blok No:10 Başakşehir/İSTANBUL), 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin EK-VIII Otomatik Tartı Aletleri (MI-006) ekinde yer alan Otomatik Kütle Belirleme Terazileri, Otomatik Kontrol Terazileri, Otomatik Gravimetrik Dolum Terazileri, Kesintili Toplayıcı ve Kesintisiz Toplayıcı ürünlerine ilişkin EK-II Modül F:Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı, EK-VII Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarının Sürekli ve Dinamik Ölçümü İçin Ölçme Sistemleri (MI-005) ekinde yer alan ürünlere ilişkin EK-II Modül F:Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı ile EK-X Malzeme Ölçerler (MI-008) ekinde yer alan Malzeme Uzunluk Ölçerlere ilişkin EK-II Modül F1:Ürün Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı yöntemleri kapsamlarında Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.