30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

YÖNETMELİK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Adayların sınav sorularının hazırlanması, mesleki bilgilerinin değerlendirilmesi için gerektiğinde fakülte ve yüksekokulların anılan branşlarla ilgili öğretim üyelerinden yararlanılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Sınav tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan sınav ilanında Başkanlıkça belirtilen puanı almak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavını kazanamayanlara bir yıl içerisinde yeniden sınav yapılır. Bu sınavda da başarılı olamayanlar, mazeretsiz olarak sınavlara girmeyenler ve yetişme notu 70’ten aşağı olanlar kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde durumlarına uygun görevlere atanırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavında başarılı olan ve yetişme notu 70’ten aşağı olmayan müfettiş yardımcıları Başkanın yazılı görüşü, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile müfettişliğe atanır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/2/2012

28212