30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKATLIK GİRİŞ

SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav komisyonu, Bakan tarafından Bakanlık ve Genel Müdürlük personeli arasından görevlendirilecek beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde geçen “giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden birinde” ibaresi “Devlet Personel Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz gün” ibaresi “on beş gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2013

28786