30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

YÖNETMELİK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav Komisyonu Bakan tarafından, Bakanlık ve Genel Müdürlük personeli arasından görevlendirilecek başkan dahil beş asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on gün önce” ibaresi “en az on gün önce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz gün” ibaresi “on beş gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2014

29036