28 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29932 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA

GÖZETİMİ İÇİN İDARİ GEREKLİLİKLER HAKKINDA

YÖNETMELİK (AB/2015/504)

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, yeni tarım ve orman araçları ile bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanan sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin onaylanmasına ve aracın güvenliği veya çevresel performansı açısından temel nitelikte olan sistemlerin doğru şekilde çalışması konusunda ciddi risk teşkil edebilen parça veya donanımların piyasaya sürülmesi veya kullanıma alınmasına ilişkin idari şartları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 1 inci maddesinde belirtilen araçları ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(4) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerlidir. Onay kuruluşu; bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan AB üyesi ülkelerdeki makamı ve Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ifade eder. Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından, deney ve test ifadeleri aynı anlamda kullanılır. Bu Yönetmelikte yer alan “AB/167/2013 Yönetmeliği”, 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’i ifade eder.

Bilgi dokümanı ve bilgi dosyası için şablon

MADDE 2 – (1) AB tip onayı başvurusunda bulunan imalatçılar, EK I’de verilen şablonu esas almak şartıyla AB/167/2013 Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen bilgi dokümanı (tanıtım belgesi) ve bilgi dosyasını (tanıtım dosyasını) sunar.

Araç üzerinde teşhis (OBD) sistemleri ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişime ilişkin imalatçı belgesi için şablon

MADDE 3 – (1) AB tip onayı başvurusunda bulunan ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına tabi olan imalatçılar; EK II’de belirtilen şablonu esas almak şartıyla AB/167/2013 Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca onay kuruluşuna araç OBD sistemleri ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim hakkında bir belge sunar.

Uygunluk belgesi için şablonlar

MADDE 4 – (1) İmalatçılar, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen uygunluk belgesini, EK III’te yer verilen şablonlara uygun şekilde düzenler.

Zorunlu levha ve AB tip onayı işareti için örnekler

MADDE 5 – (1) İmalatçılar, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında bahsi geçen AB tip onayı işaretini ve zorunlu levhayı, EK IV’te belirtilen örneklere uygun olarak düzenler.

AB tip onayı belgesi için şablonlar

MADDE 6 – (1) Onay kuruluşları, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen AB tip onayı belgelerini, EK V’te yer verilen şablonlara uygun şekilde düzenler.

AB tip onayı belgeleri için numaralandırma sistemi

MADDE 7 – (1) AB tip onayı belgeleri, EK VI’ya uygun şekilde numaralandırılır.

Test sonuç belgesi için şablon

MADDE 8 – (1) Onay kuruluşları, AB/167/2013 Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde bahsi geçen deney (test) sonucu belgelerini, EK VII’de yer verilen şablonlara uygun şekilde düzenler.

Test raporlarının formatı

MADDE 9 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen test raporlarının formatı, EK VIII’de yer verilen genel şartlara uygun olur.

(2) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT), 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT), 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT), 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009) veya AB/167/2013 Yönetmeliğinin onüçüncü bölümünde atıfta bulunulan uluslararası regülasyonlar ve AB/167/2013 Yönetmeliği uyarınca kabul edilen uygulama mevzuatı kapsamında düzenlenen ve aksamlar ve ayrı teknik ünitelere yönelik olan mevcut test raporları, esas şartların veya test prosedürlerine ilişkin şartların testlerin başladığı tarihten sonra değişmemesi şartıyla, AB/167/2013 Yönetmeliği kapsamındaki tip onayı işlemlerinde kabul edilir. Bu koşullara uygun test raporları EK VIII’de listelenir.

Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya donanımların listesi

MADDE 10 – (1) Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen araç güvenliği veya aracın çevresel performansı açısından oldukça önemli olan parça veya donanımlar listesi EK IX’da verilmiştir.

Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya donanımların piyasaya sürülmesi ve kullanıma alınmasına ilişkin belge için şablon

MADDE 11 – (1) Onay kuruluşları; temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen araç güvenliği veya aracın çevresel performansı açısından oldukça önemli olan parça veya donanımların piyasaya sürülmesi ve kullanıma alınmasına ilişkin belgeyi, EK X’da verilen şablona uygun olarak düzenler.

Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen parça veya donanımların piyasaya sürülmesi ve kullanıma alınmasına ilişkin belge için numaralandırma sistemi

MADDE 12 – (1) Temel sistemlerin doğru şekilde çalışması açısından ciddi risk teşkil edebilen ve araç güvenliği veya aracın çevresel performansı açısından oldukça önemli olan parça veya donanımların piyasaya sürülmesi ve kullanıma alınmasına ilişkin belgeler, EK XI’e uygun olarak numaralandırılır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının tip onayı ve piyasa gözetimi için idari gereklilikleri hakkındaki 11/3/2015 tarihli ve (AB) 2015/504 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Komite işlemleri

MADDE 14 – (1) Bakanlık, AB Komisyonu tarafından AB/167/2013 Yönetmeliği ve uygulamasında yer alan mevzuat çalışmaları için kurulan Traktör Komitelerinin çalışmalarına katılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız