28 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29932 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YAPIM VE GENEL GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN

ARAÇLARININ TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

(AB/1322/2014)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; tarım ve orman araçları ile bu araçların sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerinin onayı ve piyasa gözetimi için, tasarım, yapım ve montaj gereklilikleri ile ilgili ayrıntılı teknik şartları ve test prosedürlerini, teknik servislerin değerlendirilmesi için kriterler ve performans standartları ve tamir ve bakım bilgilerine erişmeye dair teknik şartnameleri, ürünün uygunluğuna ve sanal teste, tip onay prosedürlerine ilişkin detaylandırılmış düzenlemeleri ve koşulları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 1 inci maddesinde belirtilen araçları ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini kapsar.

(3) Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) AB/167/2013 Yönetmeliği: 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’i,

b) Kalkan: Makinenin diğer parçaları veya kendi kendinin tehlikeli parça ile teması karşısında tüm kenarlar üzerinde koruma sağlayan ve tehlikeli bir parçasının hemen önüne yerleştirilmiş bir koruma cihazını,

c) Kaput: Kapatılan kenar ile temasa karşı koruyan ve tehlikeli parçanın önüne yerleştirilen koruyucu bir cihazı,

ç) Koltuk referans noktası (S): EK XIV’ün ilave 8’inde belirlendiği şekilde koltuk referans noktasının 150 mm önünde koltuğun alt düzlemiyle kesişen bir yatay düzlem ile takviyeli sırtlığın tabanındaki teğet düzlem arasındaki koltuğun ortalama uzunlamasına düzlemdeki kesişme noktasını,

d) Kontrol cihazı: Doğrudan çalıştırılması, değiştirilmek üzere kendisine bağlanan herhangi bir ekipman veya traktörünün çalıştırılma ve koşuluna imkan veren herhangi bir cihazı,

e) Koruma: Bir ray, ızgara veya benzer vasıta aracılığıyla tehlikeli parçayla teması önleyen gerekli güvenli mesafeyi koruyan bir koruyucu cihazı,

f) Onay kuruluşu: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan AB üyesi ülkelerdeki makamı ve Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

g) Sıcak yüzey: İmalatçı tarafından öngörülen normal kullanım esnasında, traktörün 85 oC’den daha yüksek bir sıcaklığa ulaşan bir metal yüzeyini veya 100 oC’den daha yüksek bir sıcaklığa erişen bir plastik yüzeyini,

ğ) Sıkı şekilde bağlanmış: Bu gibi cihazların sökülmesinin yalnızca aletlerle mümkün olmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Araç Yapım ve Genel Tip Onay Koşulları

Araç yapımına dair imalatçının genel koşulları

MADDE 3 – (1) İmalatçılar; 4 üncü ilâ 32 nci maddelerde belirtilen detaylı teknik koşullar ve test prosedürlerine uymak için tarım ve orman araçlarını, imalatçının talimatlarına göre, aracın normal kullanımına ve bakımına izin vermek üzere tasarlanan, imal edilen ve monte edilen iş güvenliğini etkileyen sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerle donatır.

(2) İmalatçılar; piyasaya arz edilen, tescil edilen veya hizmete giren tarım ve orman araçlarının, 4 üncü ilâ 32 nci maddelerde belirtilen detaylı teknik koşullar ve test prosedürlerine uygun olduğunu fiziksel kanıtlama testleri aracılığıyla onay kuruluşuna gösterir.

(3) İmalatçılar; piyasaya arz edilen veya hizmete giren ekipmanların ve yedek parçaların bu Yönetmelikte atıf yapılan detaylı teknik koşullara ve test prosedürlerine uygunluğunu sağlar. Bu tür bir yedek parça veya ekipmanla donatılan onaylanmış bir tarım ve orman aracının, orijinal parçayla donatılmış bir araçla aynı test koşullarını ve performans limit değerlerini yerine getirmesi gerekir.

(4) İmalatçılar; bu Yönetmelikte belirtilen detaylı araç yapım koşullarına dair, üretimin uygunluğunu onaylamaya ilişkin tip onay prosedürlerinin izlenmesini sağlar.

BM/AEK Regülasyonlarının uygulanması

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin EK I’inde belirtilen ilgili BM/AEK Regülasyonları ve değişiklikleri, bu Yönetmelikte belirlenmiş koşullara tabi olarak tarım ve orman araçlarının tip onaylarına uygulanır.

AB tip onayı amaçları için OECD kodlarına göre düzenlenen test raporlarının tanınması

MADDE 5 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 50 nci maddesine uygun olarak bu Yönetmeliğin Ek II’sinde belirtilen OECD kodlarına göre düzenlenen test raporları, bu Yönetmeliğe göre düzenlenmiş olan test raporuna bir alternatif olarak AB tip onay amacı için tanınır.

Sanal testlere ilişkin koşullar dâhil tip onay prosedürlerine dair düzenlemeler

MADDE 6 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrasında atıf yapılan tip onayı prosedürlerine ilişkin düzenlemeler ve söz konusu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında atıf yapılan sanal testlere dair koşullar, bu Yönetmeliğin EK III’ünde belirtilmektedir.

Üretimin uygunluğuna (CoP) dair düzenlemeler

MADDE 7 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin altıncı fıkrasında atıf yapılan üretimin uygunluğuna dair düzenlemeler, bu Yönetmeliğin EK IV’ünde belirtilmektedir.

Tamir ve bakım bilgilerine erişime dair koşullar

MADDE 8 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında atıf yapılan tamir ve bakım bilgilerine erişime dair koşullar, bu Yönetmeliğin EK V’inde belirtilmektedir.

Yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılara (ROPS) uygulanan koşullar; dinamik test

MADDE 9 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde atıf yapılan T1, T4.2 ve T4.3 kategori araçların yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılarının dinamik testine dair uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK VI’sına uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılara uygulanan koşullar; paletli traktörler

MADDE 10 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde atıf yapılan C1, C2, C4.2 ve C4.3 kategori araçlar için paletli traktörlere dair yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılarına uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK VII’sine uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılara uygulanan koşullar; statik test

MADDE 11 – (1) 9 ve 10 uncu maddelerde belirlenen koşullara alternatif olarak imalatçılar, araç tipinin, bu Yönetmeliğin Ek VIII’inde düzenlenen uygulama alanı içinde olması durumunda bu maddenin koşullarına uymayı seçebilir. AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde atıf yapılan T1/C1, T4.2/C4.2 ve T4.3/C4.3 kategori araçların yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılarının statik testine dair uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK VIII’ine uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılara uygulanan koşullar; dar izli traktörlerdeki öne monte edilmiş yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılar

MADDE 12 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde atıf yapılan T2, T3 ve T4.3 kategori araçlar için dar izli traktörlere dair öne monte edilmiş yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılara uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK IX’una uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılara uygulanan koşullar; dar izli traktörlerdeki arkaya monte edilmiş yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılar

MADDE 13 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde atıf yapılan T2/C2, T3/C3 ve T4.3/C4.3 kategori araçlar için dar izli traktörlere dair arkaya monte edilmiş yuvarlanmaya karşı koruyucu yapılara uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK X’una uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Düşen cisimlerden koruyucu yapılara uygulanan koşullar

MADDE 14 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçların düşen cisimlerden koruyucu yapılarına uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XI’ine uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Yolcu koltuklarına uygulanan koşullar

MADDE 15 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçların yolcu koltuklarına uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XII’sine uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Sürücünün gürültü seviyesine maruziyetine uygulanan koşullar

MADDE 16 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçlar için sürücünün gürültü seviyesi maruziyetine uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XIII’üne uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Sürücü koltuğuna uygulanan koşullar

MADDE 17 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçların sürücü koltuğuna uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XIV’üne uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Sürücü konumuna erişime ve çalıştırma alanına uygulanan koşullar

MADDE 18 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçların sürücü konumuna erişim ve çalıştırma alanına uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XV’ine uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Kuyruk miline uygulanan koşullar

MADDE 19 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçların kuyruk miline uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XVI’sına uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Tahrik aksamlarının korunmasına uygulanan koşullar

MADDE 20 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçların tahrik aksamlarının korunmasına uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XVII’sine uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Emniyet kemeri bağlantılarına uygulanan koşullar

MADDE 21 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçların emniyet kemeri bağlantılarına uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XVIII’ine uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Emniyet kemerlerine uygulanan koşullar

MADDE 22 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçların emniyet kemerlerine uygulanan test prosedürleri ve koşulları bu Yönetmeliğin EK XIX’una uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Keskin cisimlere karşı korumaya uygulanan koşullar

MADDE 23 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçlar için keskin cisimlere karşı korumaya uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XX’sine uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Egzoz sistemlerine uygulanan koşullar

MADDE 24 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçların egzoz sistemlerine uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin Ek XXI’ine uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Kullanım kılavuzuna uygulanan koşullar

MADDE 25 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i), (k) ve (n) bentlerinde atıf yapılan T, C, R ve S kategori araçlar için aracın bakım ve kullanımı ve tehlikeli maddelere karşı korumaya dair yönler dâhil kullanım kılavuzuna uygulanan koşullar bu Yönetmeliğin EK XXII’sinde belirtilmektedir.

Kontrol sistemleri ve acil durum ve otomatik durdurma cihazlarının emniyet ve güvenirliği dâhil kontrol cihazlarına uygulanan koşullar

MADDE 26 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçların kontrol sistemleri ve acil durum ve otomatik durdurma cihazlarının emniyet ve güvenirliği dâhil kontrol cihazlarına uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XXIII’üne uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Diğer mekanik tehlikelere karşı korumaya uygulanan koşullar

MADDE 27 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (m) bendinde atıf yapılan T, C, R ve S kategori araçlar için 9 ilâ 14 üncü, 19 ve 23 üncü maddelerde sözü edilenler dışındaki aracın kontrolsüz hareketi ve sıvıları taşıyan boruların yırtılması, keskin kenarlar ve açılar, kaba yüzeylere karşı korumaya ilişkin yönler dâhil, mekaniksel tehlikelere karşı korumaya uygulanan test prosedürleri ve koşullar, bu Yönetmeliğin EK XXIV’üne uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Koruyucular ve koruyucu cihazlara uygulanan koşullar

MADDE 28 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendinde atıf yapılan T, C, R ve S kategori araçlar için koruyucular ve koruyucu cihazlara uygulanan koşullar bu Yönetmeliğin EK XXV’inde belirtilmektedir.

Bilgilendirme, uyarılar ve işaretlere uygulanan koşullar

MADDE 29 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ö) bendinde atıf yapılan T, C, R ve S kategori araçlar için aracın kullanımına ve bakımına ve frenine dair uyarı sinyallerine ilişkin yönler dâhil bilgilendirme, uyarılar ve işaretlere uygulanan koşullar bu Yönetmeliğin EK XXVI’sında belirtilmektedir.

Malzemeler ve ürünlere uygulanan koşullar

MADDE 30 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (p) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçlar için malzemeler ve ürünlere uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XXVII’sine uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Akülere uygulanan koşullar

MADDE 31 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçlar için akülere uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XXVIII’ine uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

Tehlikeli maddelere karşı korumaya uygulanan koşullar

MADDE 32 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde atıf yapılan T ve C kategori araçlar için tehlikeli maddelere karşı korumaya uygulanan test prosedürleri ve koşulları, bu Yönetmeliğin EK XXIX’una uygun olarak yürütülür ve doğrulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Servislere Uygulanan Koşullar

Teknik servislerin değerlendirilmesi ve performans standartları

MADDE 33 – (1) Teknik servisler, bu Yönetmeliğin EK XXX’una uygun olarak doğrulanacak AB/167/2013 Yönetmeliğinin 61 inci maddesinde atıf yapılan değerlendirilme prosedürlerine ve performans standartlarına uymak zorundadır.

Kendi kendine deneyin izin verilebilirliği

MADDE 34 – (1) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında atıf yapılan kurum içi teknik servislerin kendi kendine deneyi, yalnızca bu Yönetmeliğin EK III’ünde belirtilen şartların sağlanması durumda yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Araçlar, Sistemler, Aksamlar veya Ayrı Teknik Ünitelerin Ulusal Tip Onayı

Araçların, sistemlerin, aksamların veya ayrı teknik ünitelerin ulusal tip onayı

MADDE 35 – (1) Onay kuruluşu; araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmeliğin koşullarına uyması durumunda, yapım koşullarına ilişkin gerekçelerle, araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ulusal tip onayı vermeyi reddedemez.

İz genişliği 1150 mm’den fazla olan traktörlerin sürücü koltuğu önüne monte edilen koruma çerçevesi konusunda ulusal tip onayı

MADDE 36 – (1) 4/6/2002 tarihli ve 24775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İz Genişliği 1150 mm’den Fazla Olan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilen Koruma Çerçevesi Konusunda Ulusal Tip Onayı Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde 2/8/2001 tarihli ve 24481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dar İzli Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (87/402/AT)’ne yapılan atıflar, bu Yönetmeliğin 9, 11, 12 ve 13 üncü maddelerine ve EK VI, VIII, IX ve X’una yapılmış sayılır ve İz Genişliği 1150 mm’den Fazla Olan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilen Koruma Çerçevesi Konusunda Ulusal Tip Onayı Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına devam edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının yapım ve genel gereklilikleri hakkındaki 19/9/2014 tarihli ve (AB) 1322/2014 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız