28 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29932

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğretim imkânlarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,

b) Öğrencinin güz ve bahar yarıyılında aldığı ancak, başarısız olduğu ders veya dersleri yaz okulunda da açarak, güz ve bahar yarıyıllarında derslerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmasının azaltılması ve öğretim veriminin arttırılması,

c) Öğrencinin genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla ders almasının sağlanması,

ç) Öğrencinin güz veya bahar yarıyılında kayıt olamadığı dersleri Üniversiteden alma imkânı verilmesi,

d) Mezun olabilecek durumdaki öğrencinin güz veya bahar yarıyılında kayıt olamadığı dersleri başka bir üniversiteden de alma imkânı verilmesi,

e) Başarılı öğrenciye bir üst sınıftan ders alabilme imkânı sağlanması.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversitenin yaz okulunda açılmayan veya kayıt yapılamayan bir ders daha önce en az bir kez alınıp devam koşulunun yerine getirilmiş olması şartıyla, kredi ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan alınabilir. Ancak yaz okulu sonucunda mezun olma durumunda olan veya genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenciler üçüncü fıkradaki sınırları aşmamak kaydıyla daha önce hiç almadıkları dersleri başka bir üniversitenin yaz okulundan alabilirler. Diğer üniversite öğrencileri de Üniversitenin yaz okulundan faydalanabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/2/2009

27131

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/8/2009

27335

2-

2/12/2012

28485

3-

14/4/2013

28618

4-

5/6/2015

29377