28 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29932

YÖNETMELİK

Beykoz Üniversitesinden:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Beykoz Üniversitesinin akademik ve idarî birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Beykoz Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idarî organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 168 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen ;

a) Başkan: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Birim müdürü: Genel Sekreterliğe bağlı idari birimlerin müdürlerini,

c) Bölüm: Üniversitenin akademik birimlerindeki bölümleri,

ç) Bölüm başkanı: Bölümlerin başkanlarını,

d) Genel Sekreter: Beykoz Üniversitesi Genel Sekreterini,

e) Dekan: Fakültelerin dekanlarını,

f) Enstitü: Üniversitenin enstitülerini,

g) Fakülte: Üniversitenin fakültelerini,

ğ) Fakülte kurulu: Fakültelerin fakülte kurullarını,

h) Fakülte yönetim kurulu: Fakültelerin yönetim kurullarını,

ı) Merkez: Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerini,

i) Meslek yüksekokulu: Üniversitenin meslek yüksekokullarını,

j) Müdür: Üniversitenin yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, uygulama ve araştırma merkezlerinin müdürlerini,

k) Mütevelli Heyeti: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) Öğretim elemanları: Üniversitede ders veren öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

m) Program: Üniversitenin akademik birimlerindeki programları,

n) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,

ö) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,

p) Vakıf: Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfını,

r) Vakıf Yönetim Kurulu: Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı Yönetim Kurulunu,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ş) Yönetim Kurulu: Beykoz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

t) Yüksekokul: Üniversitenin yüksekokullarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyetine ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Üniversite, Mütevelli Heyeti tarafından, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetilir.

(2) Mütevelli Heyeti, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile seçilen, ilgili mevzuatta öngörülen şartlara ve niteliklere sahip en az yedi kişiden oluşur. Mütevelli Heyeti üyelerinin, yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip olmaları ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğretim görmüş olması gerekir. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitelerinden gerekli izni almış olmak kaydıyla Mütevelli Heyetinde görev alabilir. Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Mütevelli heyetinin yedi kişiden az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağı, Devlet memuru olabilme ve yükseköğretim görmüş olma şartları yanında, başka niteliklerin aranıp aranmayacağına ilişkin kararlar ve seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler YÖK’e en geç bir ay içinde bildirilir. Mütevelli Heyeti, yetkilerini, uygun gördüğü ölçü ve süreyle Mütevelli Heyeti Başkanına devredebilir.

(3) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Rektör dışındaki Mütevelli Heyeti üyeleri, görev süresi içerisinde Vakıf Yönetim Kurulunun kararıyla görevden alınabilirler.

(4) Bir yıl içinde yapılan olağan ya da olağanüstü iki toplantıya geçerli mazeret sunmaksızın katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin yerine Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye seçilir.

(5) Rektör, Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup kendisi ile ilgili konularda toplantıya katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyeti Başkanı veya Başkan vekili seçilemez.

(6) Mütevelli Heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğuyla alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mütevelli Heyeti kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Mütevelli Heyetinin raportörlüğünü Başkanın belirleyeceği üye yapar.

(7) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir, ancak Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde YÖK üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak Üniversitenin değişik hizmet ve görevlerini yerine getirmek için Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları görev giderleri ödenir.

(8) Mütevelli Heyeti yılda en az dört kez toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırabilir. Rektör, Başkandan Mütevelli Heyetini toplantıya çağırmasını isteyebilir. Toplantıların gündemi ve zamanı toplantı gününden en az bir gün önce üyelere duyurulur.

(9) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin eğitim ve öğretim ve bilimsel araştırma anlayışı ve yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma ve yayım faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyetine ve Üniversitenin yetkili organlarına kendiliğinden ve talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir. Başkanın veya Mütevelli Heyetinin çoğunluk kararıyla, özel bilgi gerektiren konularda Üniversite içinden veya dışından kişiler Mütevelli Heyetine danışman olarak atanabilir. Bu danışmanlar Mütevelli Heyetinde görev alabilir ve oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilir.

Mütevelli Heyetinin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:

a) 2547 sayılı Kanuna göre Mütevelli Heyetinin yetkisinde bulunan konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak,

b) Üniversitenin işleyiş ve yönetimini sağlayan strateji, ilke, politika ve planları belirlemek,

c) Üniversitede fakülte, enstitü, yüksekokul, hazırlık okulu ve meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri, eğitim merkezleri, teknoparklar ve benzeri birimler ile fakülte ve/veya yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin kurulması, ön lisans, lisans ve lisansüstü programların açılması, kapatılması ve birleştirilmesi hususundaki Senatonun önerisini inceleyerek kararlar almak,

ç) Vakfın ilgili mevzuat doğrultusunda belirlediği amaçlara ulaşmak için gerekli gördüğü ilke kararlarını almak, Üniversite ve bağlı birimlerinde yükseköğretim faaliyetinin mevzuata ve bu ilke kararlarına uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

d) Üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerini denetlemek,

e) Üniversiteye kaynak yaratmak için gerekli çalışmaları yapmak,

f) Üniversitenin bütçesini onaylamak, uygulamayı denetlemek, taşınır ve taşınmaz varlıklarını yönetmek, bağışları kabul veya reddetmek, Üniversite faaliyetinin gerektirdiği kredi işlemlerini yapmak,

g) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ile bunların ödeme şekil ve zamanlarını ve öğretim elemanları ile diğer çalışanlara ödenecek ücretleri tespit etmek,

ğ) İlgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre belirleyeceği öğrenci ve burs kontenjanlarını YÖK’e sunmak,

h) İlgili mevzuat çerçevesinde akademik ve idari görevleri tanımlamak,

ı) Mütevelli Heyeti Başkanını seçmek ve Başkana yetki devri yapmak,

i) İlgili mevzuatta ve bu Yönetmelikte öngörülen usulle Rektörü, dekanları, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini atamak ve görevden almak ve öğretim elemanlarının sözleşmelerini onaylamak,

j) Üniversitenin yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerin tanıtımını yapmak,

k) Harcama usullerini, imza ve temsil yetkilerini belirlemek,

l) Üniversitece yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak ve YÖK’ün onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek ve onaylamak,

m) İdari teşkilatla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,

n) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek,

o) Vakıf Yönetim Kurulu onayı ile danışma kurulları, onur kurulu ve yönetim üst kurulları oluşturmak ve bu kurulların çalışmalarına ilişkin esasları belirlemek,

ö) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Mütevelli Heyeti gerekli hallerde yetkilerini, ilgili mevzuat uyarınca, uygun gördüğü ölçü ve süreyle Rektöre devredebilir.

Başkan

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından dört yıl için bir başkan seçer. Görev süresi biten başkan yeniden seçilebilir. Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisidir ve Mütevelli Heyetini temsil eder.

(2) Başkan, Rektörle birlikte Üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerini denetler ve Üniversitenin bütçesini hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunar. Mütevelli Heyetinin aldığı kararların icrasını ve takibini yapar ve yaptırır.

(3) Başkan, en az bir üyeyi başkan yardımcısı olarak atar. Başkanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi kendisine vekalet eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat, Yöneticiler ve Görevleri

Üniversitenin organları

MADDE 8 – (1) Üniversitenin organları şunlardır:

a) Rektör,

b) Senato,

c) Yönetim Kurulu.

Rektör

MADDE 9 – (1) Rektör, 2547 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda belirlenir. Rektör olarak atanacak kişinin, profesör akademik unvanına sahip olması ve 2547 sayılı Kanunda belirtilen yaş sınırını doldurmamış olması gerekir. Ancak, 2547 sayılı Kanunda belirtilen yaş sınırından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar rektörlük görevini sürdürebilirler. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir.

(2) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, Mütevelli Heyeti yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak üzere YÖK’e önerir. YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekili olarak atar.

(3) Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en çok üç kişiyi Rektör yardımcısı olarak seçer ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar. Rektör yardımcılarının sayısı Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir. Rektörün görevi sona erdiğinde Rektör yardımcılarının da görevi sona erer. Rektör yardımcıları, görevlendirilmelerindeki usule uygun olarak görevden alınabilirler.

(4) Rektör, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Rektöre vekalet etme süresi altı aydan fazla sürerse, yeni Rektör atanır.

(5) Rektör gerektiğinde Başkanın talimatıyla Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Rektörün görevleri

MADDE 10 – (1) Rektör, Üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasında, yürütülmesinde ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinde, akademik ve idari süreçlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında ve gerektiğinde Üniversitede güvenlik önlemleri alınmasında, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

(2) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyeti ile Başkanın görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, Üniversite teşkilatının en üst düzey yöneticisi olarak ilgili mevzuatla kendisine verilen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

b) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

c) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde, Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, Mütevelli Heyetine ve YÖK’e sunmak,

ç) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyeti Başkanlığına sunmak,

d) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

e) Evrensel akademik ilkeler, değerler, özgürlükler ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

f) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Rektör, bu Yönetmelikte belirtilen yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesinde ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, bunların gözetim ve denetimi ile ilgili kararların alınmasında, Mütevelli Heyetine ve YÖK’e karşı birinci derecede sorumludur.

Senato

MADDE 11 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Genel Sekreter Senatonun raportörüdür. Öğrenci konseyi başkanı, öğrencileri ilgilendiren konularda oy hakkı olmadan Senato toplantılarına katılabilir.

(2) Fakülte kurulları tarafından seçilen üyelerden ayrılanların yerine, aynı usulle üç yıl için bir öğretim üyesi seçilir.

(3) Senato, yılda en az iki kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Senatonun görevleri

MADDE 12 – (1) Senato, Üniversitenin en üst akademik karar organı olup görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında kararlar almak,

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

c) Mütevelli Heyetinin onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

ç) Üniversitenin tüm eğitim programlarını, ders programlarını, kredi saati değerlerini, eğitim-öğretim süreçlerini ve yarıyıllık dağılımlarını ve akademik takvimini karara bağlamak,

d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak,

e) Öğretim elemanlarının yükseltilme ve atama kriterlerini belirlemek,

f) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

g) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

ğ) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü, uzmanlık ve diğer eğitim programlarına hangi yöntemle öğrenci alınacağını tespit etmek,

h) Eğitim ve öğretim programlarına ilişkin kontenjanları Mütevelli Heyetine önermek,

ı) İkili, yaz, gece, uzaktan eğitim ve sürekli eğitim gibi eğitim ve öğretim programları açılmasını Mütevelli Heyetine önermek ve bu programların sürelerini tespit etmek,

i) Bölüm veya programlarında kullanılmasını uygun gördüğü eğitim-öğretim dilini, ilgili mevzuata uygun olarak Mütevelli Heyetine önermek,

j) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

k) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

l) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü akademik görevleri yerine getirmek,

m) Rektör tarafından sunulan konuları karara bağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin idari faaliyetlerinde Rektöre yardımcı bir organ olup, Rektörün başkanlığında, dekanlar ve Üniversitenin değişik birim ve elemanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl süre için seçilen üç profesörden oluşur.

(2) Rektör yardımcıları ve öğrenci konsey başkanı oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler.

(3) Genel sekreter oy hakkı olmaksızın toplantılara katılır ve Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapar. Genel Sekreterin yokluğu halinde Rektör, Genel Sekreter yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini raportör olarak görevlendirir.

(4) Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere, Rektörün hazırladığı gündemle toplanır.

(5) Rektör gerekli gördüğü takdirde, belirli konularda bilgilerine başvurulmak üzere ilgili öğretim elemanlarını, öğrenci temsilcilerini ve idari personeli Yönetim Kurulu toplantısına davet edebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyetinin ve Senatonun kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili birimlerin görüşlerini de alarak, Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık gibi hizmetlere ilişkin ücretlerle, bu ücretlerin alınma şekli ve zamanlarını belirlemek,

ç) Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerine karar vermek, görevlendirilecek personelin yolluk ve harcırahlarını belirleyerek Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

d) Üniversitenin üst disiplin kurulu olarak görev yapmak,

e) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

f) Akademik takvim çerçevesinde öğrenci kayıt ve sınav takvimini belirleyerek, onay için Senatoya sunmak,

g) Üniversitede özel öğrenci statüsünde okuyacak öğrencilerin YÖK kararları çerçevesinde, Üniversiteye kabul ve kayıt koşullarını belirlemek ve bu durumdaki öğrencilerin kabul kararını vermek,

ğ) Üniversitenin yabancı öğrenci, dikey geçiş ve yatay geçiş kontenjanlarını karara bağlayarak onay için Mütevelli Heyetine sunmak,

h) Üniversite yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği diğer konularda kararlar almak,

ı) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Mütevelli Heyeti, Senato veya Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Fakültelerin organları

MADDE 15 – (1) Fakültelerin organları şunlardır:

a) Dekan,

b) Fakülte kurulu,

c) Fakülte yönetim kurulu.

Dekan

MADDE 16 – (1) Dekan, fakültenin ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi ve yöneticisidir. Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten dekan, aynı usulle yeniden atanabilir. Dekanlar, atanmalarındaki usulle görevden alınabilirler.

(2) Dekan, Rektörün onayıyla, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere fakültenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçebilir. Dekan yardımcıları, en fazla üç yıl için atanabilirler. Dekanın görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, dekan yardımcılarının da görevi sona erer. Dekan, gerekli gördüğü hallerde ve Rektörün onayıyla yardımcılarını görevden alabilir.

(3) Dekanın görevi başında olmadığı hallerde, kendisine yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Dekan atanır.

Dekanın görevleri

MADDE 17 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kuruluna ve fakülte yönetim kuruluna başkanlık etmek, bu kurullar tarafından alınan kararları uygulamak ve fakültenin birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Üniversitenin yetkili organları tarafından alınan kararların fakülte bünyesinde uygulanmasını sağlamak,

c) Rektörlük tarafından talep edildiğinde veya kendisinin uygun gördüğü hallerde fakültenin genel durumu, işleyişi ve ihtiyaçları hakkında Rektöre rapor vermek,

ç) Her akademik yılın sonunda, fakültenin bir sonraki yıla ait ödenek ve kadro ihtiyaçlarını belirlemek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Fakültenin birimleri ve fakültede görevli her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

e) Her akademik yılın sonunda, fakültenin bir sonraki yıla ait yıllık ders programlarını hazırlayarak Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe sunmak,

f) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli görüldüğü hallerde, fakülte kurulunu ve fakülte yönetim kurulunu toplantıya çağırmak,

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Dekan, fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, fakülte ve bağlı birimlerinde Üniversitenin hedef ve amaçları doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde eğitim ve öğretim yapılmasında, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, fakültenin öğretim birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında, ilgili mevzuatla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Fakülte kurulu

MADDE 18 – (1) Akademik bir organ olan fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl süreyle görev yapmak üzere fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu olağan olarak her yarıyılın başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Öğrencilerle ilgili konularda görüşü alınmak üzere öğrenci konseyinin fakülte temsilcisi, dekanın çağrısı üzerine toplantılara katılabilir.

(4) Dekan yardımcısı ile fakülte sekreteri oy hakları olmaksızın fakülte kurulu toplantılarına katılabilirler.

(5) Fakülte kurulunun raportörlüğü, fakülte sekreteri veya dekan yardımcısı, bunların olmadığı hallerde dekanın görevlendireceği kurul üyesi tarafından yapılır.

(6) Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakültenin ilgili öğretim elemanlarını oy hakkı olmaksızın görüş bildirmek üzere toplantılara davet edebilir.

Fakülte kurulunun görevleri

MADDE 19 – (1) Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini, bu faaliyetlerle ilgili esaslar ile plan ve programları karara bağlamak ve fakültenin, Senato kararıyla yürürlüğe girecek eğitim-öğretim takvimine ilişkin önerileri hazırlamak,

b) Yarıyıl sonu toplantılarında, o yarıyılın akademik ve eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirmek,

c) Fakülteyi ilgilendiren akademik konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

ç) Senatoya ve fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

d) Dekanın veya fakülte yönetim kurulunun önereceği konularda fakülte yönetimiyle ilgili kararları almak,

e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu

MADDE 20 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu dekanın belirlediği takvime göre ve dekanın çağrısı üzerine toplanır.

(3) Dekan yardımcısı ile fakülte sekreteri oy hakları olmaksızın fakülte yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

(4) Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğü, varsa fakülte sekreteri veya dekan yardımcısı, bunların olmadığı hallerde dekanın görevlendireceği kurul üyesi tarafından yapılır.

(5) Fakülte yönetim kurulu veya dekan, gerekli gördüğü hallerde fakültenin öğretim elemanlarını ve fakülte öğrenci konseyi temsilcisini oy hakkı olmaksızın görüş bildirmek üzere toplantılara davet edebilir.

Fakülte yönetim kurulunun görevleri

MADDE 21 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup, görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurulunun kararlarının uygulanmasında dekana yardım etmek,

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

c) Fakültenin, Üniversite organları tarafından son hali verilip kabul edilecek olan bütçe tasarısını hazırlamak,

ç) Dekanın fakülte yönetimiyle ilgili olarak önereceği konularda kararlar almak,

d) Gerekli gördüğü hallerde fakültenin faaliyetlerine ilişkin geçici çalışma grupları ve eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Öğrencilerin fakülteye kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Bölüm başkanı

MADDE 22 – (1) Fakülte veya yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, o bölümün tam zamanlı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından, bölümün bağlı olduğu fakültenin dekanı veya yüksekokulun müdürü tarafından önerilir ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir.

(2) Bölüm başkanı görevde bulunamayacağı süreler için bölümünde bulunan öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

(3) Bölüm başkanı, dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevden alınabilir.

(4) Bölüm başkanının önerisi üzerine, Üniversitenin bir öğretim üyesi Rektörün onayıyla bölüm başkan yardımcısı olarak atanır ve gerek görüldüğünde aynı usulle değiştirilebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.

Bölüm başkanının görevleri

MADDE 23 – (1) Bölüm başkanının görevleri şunlardır:

a) Fakülte veya yüksekokul kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek,

b) Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek,

c) Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetine, gelecek yıldaki çalışma planına ve bütçe ile kadro ihtiyaçlarına ilişkin raporu bağlı bulunduğu dekan veya yüksekokul müdürüne sunmak,

ç) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda ve gerekli gördüğü hallerde bölüm kurulunu toplantıya çağırmak,

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bölüm başkanı, bölümün üstlendiği her düzeydeki eğitim-öğretim, araştırma ve bölümle ilgili diğer faaliyetlerin faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, bölüme ait ders programlarının hazırlanmasından, öğretim kadrosunun oluşturulmasından ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasından bağlı olduğu dekan veya yüksekokul müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.

Bölüm kurulu

MADDE 24 – (1) Bölüm kurulu, bölüm başkanının başkanlığında, o bölümdeki tüm öğretim elemanlarından oluşur.

(2) Bölüm kurulu, bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm başkanı gerekli gördüğü hallerde bölüm kurulunu toplantıya çağırabilir. Gerekli gördüğü hallerde de bölümün tüm veya bazı öğretim elemanlarını, bölüm öğrenci konseyi temsilcisini oy hakkı olmaksızın görüş bildirmek üzere toplantıya davet edebilir.

Bölüm kurulunun görevleri

MADDE 25 – (1) Bölüm kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bölüm tarafından yürütülen eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma programlarına ilişkin önerileri hazırlamak,

b) Akademik işbölümü, ders içerikleri, bölüme akademik nitelikli eleman temini, araç gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planlara ilişkin önerileri hazırlamak,

c) Her akademik yıl sonunda bölümün bir sonraki yıla ait bütçesine ve öğrenci kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin önerileri hazırlamak,

ç) Bölüm başkanının önereceği konularda bölümle ilgili kararlar almak,

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bölüm kurulunun görüş ve önerileri, konusuna göre, bölüm başkanının onayıyla uygulanır veya yetkili organlara sunulur.

Enstitü organları

MADDE 26 – (1) Enstitülerin organları şunlardır:

a) Enstitü müdürü,

b) Enstitü kurulu,

c) Enstitü yönetim kurulu.

Enstitü müdürü

MADDE 27 – (1) Enstitü müdürü, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, doğrudan Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl süreyle atanır. Enstitü müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Enstitü müdürü, göreve atanma koşulları, görev süreleri, görevden alınma, görev ve yetkileri, sorumlulukları, vekalet ve enstitü müdürü yardımcılarının atanması bakımından, 2547 sayılı Kanunun dekanlara ilişkin hükümlerine tabidirler.

Enstitü kurulu

MADDE 28 – (1) Enstitü Kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcılarından ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Merkez müdürleri, ilgili oldukları araştırma ve uygulama alanlarında görüşleri alınmak ve enstitü çalışmalarına katkı sağlamak üzere enstitü müdürünün çağrısı üzerine toplantılara katılabilirler.

(3) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kuruluna verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü yönetim kurulu

MADDE 29 – (1) Enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcılarından ve müdür tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokullar veya meslek yüksekokullarının organları

MADDE 30 – (1) Yüksekokulların veya meslek yüksekokullarının organları şunlardır:

a) Yüksekokul müdürü veya meslek yüksekokulu müdürü,

b) Yüksekokul kurulu veya meslek yüksekokulu kurulu,

c) Yüksekokul yönetim kurulu veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu.

Yüksekokul müdürü veya meslek yüksekokulu müdürü

MADDE 31 – (1) Yüksekokullar ile meslek yüksekokullarının müdürleri, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından doğrudan Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl süreyle atanır.

(2) Yüksekokul müdürleri ile meslek yüksekokulu müdürleri, göreve atanma koşulları, görev süreleri, görevden alınma, görev ve yetkileri, sorumlulukları, vekalet ve müdür yardımcıları bakımından, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu bakımından yerine getirirler.

Yüksekokul kurulu veya meslek yüksekokulu kurulu

MADDE 32 – (1) Yüksekokul kurulu ile meslek yüksekokulu kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve bağlı bölüm veya programların başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul kurulu ile meslek yüksekokulu kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu için yerine getirirler.

Yüksekokul veya meslek yüksekokulları yönetim kurulu

MADDE 33 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu ile meslek yüksekokulu yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu veya meslek yüksekokulu kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu ile meslek yüksekokulu yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte yönetim kurullarına verilmiş görevleri yüksekokul veya meslek yüksekokulu için yerine getirirler.

Bölüm ve program başkanları

MADDE 34 – (1) Meslek yüksekokullarındaki bölüm ve programlar, bölüm ve program başkanları tarafından yönetilir. Bölüm ve program başkanları, o bölümün tam zamanlı öğretim elemanları arasından, bölüm ve programın bağlı olduğu meslek yüksekokulunun müdürü tarafından önerilir ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Süresi biten bölüm veya program başkanı tekrar atanabilir.

(2) Bölüm ve program başkanı görevde bulunamayacağı süreler için bölümünde bulunan öğretim elemanlarından birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm veya program başkanı atanır.

(3) Bölüm veya program başkanı, müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevden alınabilir.

Uygulama ve araştırma merkezleri

MADDE 35 – (1) Üniversitede, belirli konularda özgün araştırmaların yürütülmesi, Üniversiteye ve genelde topluma fayda sağlamak amacıyla YÖK’ün onayı ile uygulama ve araştırma merkezleri kurulabilir.

(2) Merkez müdürleri Rektörün önerisi üzerine başkanın onayı ile atanır. Ayrıca merkez müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile en çok iki müdür yardımcısı atanabilir. Merkez müdürü yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir müdür atanır.

(3) Merkez müdürleri, ilgili oldukları alanlarda lisansüstü eğitime katkı sağlamak ve insan kaynağı yetiştirmek amacıyla enstitü organları ile koordinasyon içerisinde çalışırlar.

(4) Uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde her bir merkeze ait ayrı yönetmelik ile düzenlenir.

Genel eğitim bölümü

MADDE 36 – (1) 2547 sayılı Kanun kapsamında YÖK tarafından Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında sunulması zorunlu olan ortak dersler ile Üniversite genelinde öğrencilere sunulan diğer ortak ve seçmeli dersler, Rektörlüğe bağlı Genel Eğitim Bölümü tarafından yürütülür.

(2) Genel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı doğrudan Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır ve Üniversitede birinci fıkrada belirtilen derslerin Üniversite genelinde koordinasyonundan ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bölüm Başkanı aynı yöntemle görevden alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Teşkilat, Yöneticiler ve Görevleri

İdari birimler

MADDE 37 – (1) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışan aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Genel Sekreter Yardımcılığı,

b) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, merkez ve bölüm sekreterlikleri,

c) Öğrenci İşleri Müdürlüğü,

ç) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü,

d) Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü,

e) Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik Süreçleri Müdürlüğü,

f) Kariyer Merkezi Müdürlüğü,

g) Stratejik Planlama, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Çalışmaları Müdürlüğü,

ğ) Mali İşler Müdürlüğü,

h) İnsan Kaynakları (Personel) Müdürlüğü,

ı) Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü,

i) Bilgi İşlem Müdürlüğü,

j) İdari Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

k) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü,

l) Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü,

m) Hukuk Müşavirliği.

Genel Sekreter ve görevleri

MADDE 38 – (1) Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sayıda genel sekreter yardımcılarından ve bağlı birimlerden oluşur.

(2) Genel Sekreter, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınır. Genel sekreter yardımcıları, genel sekreterin önerisi üzerine Rektör tarafından atanır ve görevden alınır.

(3) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversite organlarının kararları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini Rektöre bağlı olarak yürütmekle görevlidir. Genel sekreter idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak ve bu kurulların raportörlüğünü yapmak,

c) Raportör olarak katıldığı kurullarda alınan kararların yazılması, ilgili birim ve kişilere iletilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak,

ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

d) Rektörün vereceği yetki çerçevesinde Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

e) Rektörlük yazışma arşivinin tutulmasını sağlamak,

f) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Fakülte, enstitü, yüksekokul, merkez ve bölümlerin idari teşkilatı

MADDE 39 – (1) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve merkezlerin idari işleri, bu birimlerin sekreterlerine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik tarafından yürütülür.

(2) Bölüm idari teşkilatı, bir bölüm sekreterinin yönetiminde yeteri kadar personelden oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim

MADDE 40 – (1) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde YÖK tarafından tanımlanmış Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve kalite standartlarına uygun eğitim-öğretim yapılır. Eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar Üniversite tarafından hazırlanan ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi için hazırlanan yönetmelikler ile belirlenir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 41 – (1) Üniversitede, öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, Üniversite Senatosunun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyeti kararı, YÖK’ün onayı ile Üniversitenin bazı fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri ile bunlara bağlı bölüm, program veya eğitim-öğretim yapan diğer alt birimlerinde kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Dil eğitimi ve öğretimi

MADDE 42 – (1) Üniversite, öğrencilerin ikinci bir dil öğrenmelerini teşvik eder, buna yönelik programlar hazırlar.

(2) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim sunan programlara kayıt olan öğrenciler, ilk eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil yeterlik sınavına katılmak ve bu sınavda başarısız olmaları halinde, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. YÖK ve Üniversite tarafından kabul edilen yabancı dil muafiyet belgelerini sunan öğrencilere bu hüküm uygulanmaz.

(3) Öğrencinin, dil eğitimi için hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu ön lisans, lisans veya lisansüstü programı için, 2547 sayılı Kanunda ve Üniversitenin ilgili yönetmeliklerinde öngörülen sürelerin dışında tutulur.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Üniversiteye öğrenci kabulü

MADDE 43 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezî sistemle yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.

(2) YÖK’çe belirlenen bazı özel programlara ön kayıt sistemiyle öğrenci seçme sınavı sonuçlarına göre veya öğrenci seçme sınavı ile Üniversite tarafından yapılacak özel yetenek sınavının birlikte değerlendirilmesinden elde edilen sonuca göre öğrenci kabul edilir.

(3) Lisansüstü öğretim programlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci kabul edilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı öğrenci sınavı sonuçlarına göre kabul edilirler. Ayrıca uluslararası öğrenci değişim programı öğrencileri ve dikey geçiş gibi diğer yollarla öğrenci kabulü, ilgili mevzuat ve Üniversite yönetmelikleri çerçevesinde yapılır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve bu konuda alınacak Senato kararlarına uygun olarak kabul edilirler.

Sosyal hizmetler

MADDE 44 – (1) Üniversite, öğrencilerin ruh sağlığının korunması, ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri alır ve tesisleri kurar, rehberlik ve psikolojik danışma merkezi kurarak öğrencilerin kişisel sorunlarını çözmeye çalışır, özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, öğrencilerin kariyerlerini geliştirmelerine, staj yeri ve iş bulmalarına destek olur.

Ders kitapları

MADDE 45 – (1) Öğrencilerin derslerinde en yeni ve güncel kitap ve materyalleri kullanmasını sağlamak Üniversitenin görevidir. Gerekli ise ders kitapları Üniversite tarafından basılır veya bastırılır.

(2) Derslerde kullanılan kitapları öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramazlar. Ancak, başvurdukları eğitim-öğretim yılı içinde bastırılamayacağı, Üniversite Yönetim Kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendileri bastırabilirler.

Kalite güvencesi ve akreditasyon

MADDE 46 – (1) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden değerlendirilmeleri, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetleri üzerinde olur.

(2) Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümünün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulunduğu dekana, enstitü, yüksekokul veya merkez müdürüne sunar. Dekan, enstitü, yüksekokul veya merkez müdürü, birimlerindeki faaliyetlere ilişkin kendi değerlendirmesini de ekleyerek raporları Rektöre sunar.

(3) Her yıl, öğretim elemanları, öğrenciler ve personel arasında anketler yapılarak Üniversitenin eğitim-öğretim kalitesi değerlendirilir.

(4) Öğretim elemanlarının araştırma ve bilimsel yayın faaliyetleri teşvik edilir. Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe sunmak zorundadır. Öğretim elemanlarının akademik bilgileri ve bilimsel yayınları Üniversitede biriktirilir, saklanır ve gerektiği ölçüde sergilenir.

(5) Üniversitenin kurumsal olarak akademik ve idari süreçlerinde kalite düzeyini yükseltmek için, 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile ulusal ve uluslararası kalite güvencesi ve akreditasyon ilke ve esasları Üniversitedeki akademik ve idari süreçlerinin yapılandırılması ve yönetilmesinde göz önünde bulundurulur.

Öğrenci disiplin ve ceza işlemleri

MADDE 47 – (1) Öğrencilerin disiplin ve ceza işleri hususunda 2547 sayılı Kanun ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve Vakıf ilişkisi

MADDE 48 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller Üniversite adına tapuya tescil edilir. Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilip, kayıtlar usulüne uygun şekilde dosyalanır ve ayrıca elektronik olarak da tutulur.

(2) Vakıf, Üniversiteden herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde edemez. Üniversitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi hiç bir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 49 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini gereken hallerde ve uygun gördüğü ölçüde Rektöre veya diğer yöneticilere devredebilir.

Mali denetim

MADDE 50 – (1) Üniversitenin mali denetimi, Mütevelli Heyeti, YÖK ve ilgili diğer kurumlarca yapılır.

(2) Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve giderleri gösteren cetveller, her yıl sonunda düzenlenerek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Mütevelli Heyeti Başkanlığına verilir. İnceleme sonucunda varsa, gerekli işlemler tamamlatılıp uygunluk sağlanarak karara bağlanır ve denetime hazır şekilde saklanır.

(3) Üniversitenin, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli Heyeti kararları YÖK’e gönderilir.

(4) Mali yıl sonu gerçek harcamalar, yeminli mali müşavirce usulüne uygun olarak incelenip tasdiklenir ve en geç müteakip yılın mart ayı sonuna kadar YÖK’e gönderilir.

Gelir kaynakları

MADDE 51 – (1) Mütevelli Heyeti, Başkan ve Rektör, Üniversite gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması için mali kaynaklar bulunmasına çalışırlar.

(2) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar,

b) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

c) Topluma açık sürekli eğitim hizmetlerinden ve sertifika programlarından elde edilecek gelirler,

ç) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri,

d) Üniversite yayınlarının satışından elde edilecek bedelleri,

e) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilecek gelirler,

f) Üniversitece yasalara ve usulüne uygun şekilde kurulacak işletmelerden ve kurulu işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler,

g) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,

ğ) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

Üniversite tesislerinin işletilmesi

MADDE 52 – (1) Üniversite bünyesindeki uygulama oteli, konuk evi, yurt, restoran, kafeterya, kantin olarak hizmet verebilecek yerler ile Üniversiteyi geliştirmek amacıyla kurulabilecek tesislerin işletilmesi, Başkanın kararı ile işletmecilere verilebilir. Üniversite, tesisleri başka firmaların iştiraki ile de işletebilir. Bu tesislerin işletilmesinde uyulması gereken esaslar, Mütevelli Heyetince belirlenir.

Alım, satım, yapım ve kiralama işleri

MADDE 53 – (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri Mütevelli Heyeti tarafından çıkarılacak Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personele ilişkin hükümler

MADDE 54 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele, aylık ve diğer özlük hakları bakımından, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ile idari ve diğer personelin sicilleri ilgili mevzuata göre tutulur. Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde bu siciller, ilgili görevlerdeki liyakatleri ve performansları ile esas alınır.

(3) Akademik personel izinlerini öğretime ara verilen zamanlarda 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen esaslara göre kullanırlar. Rektör, iznini ilgili mevzuat çerçevesinde Mütevelli Heyeti Başkanından, diğer yöneticiler ise bağlı bulundukları bir üst makamdan alırlar.

(4) Sözleşmeli öğretim elemanlarının atanma süreleri bir yıldan az olmamak kaydıyla en çok beş yıldır. Yöneticilik görevi üstlenen öğretim üyelerinin sözleşme süreleri, bu görevler için 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreden daha az olmaz.

(5) Yarı zamanlı öğretim elemanlarının sözleşmeleri bir yıllık, ek ders ücretli öğretim elemanlarının sözleşmeleri ise bir veya iki yarıyıl olarak yapılır.

(6) Öğretim elemanlarıyla idari personelin disiplin ve ceza işleri hususunda 2547 sayılı Kanun ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler

MADDE 55 – (1) Üniversitenin akademik birimleri re’sen veya talep üzerine araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikli faaliyetlerde bulunabilirler.

(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetlerde konu, planlama, kimlerin katılacağı ve benzeri hususlar ilgili akademik birimin en üst yöneticisi tarafından belirlenir ve onay için Rektöre sunulur. Bölümler ile daha alt kademedeki birimler tarafından yürütülecek projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler için ayrıca bağlı oldukları dekanın veya müdürün olumlu görüşü alınır. Üniversite personeli proje, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetlere katılabilirler.

(3) Üniversitenin kadrolu veya tam zamanlı personelinin, Üniversite dışında yürütecekleri danışmanlık, serbest meslek faaliyeti, araştırma ve proje çalışmaları ile ilgili izin talepleri, bölüm/program başkanı ve dekan/müdürün teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Üniversite personelinin, Üniversite tarafından düzenlenen veya yürütülen proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden yararlandırılmasında, Rektörlükçe belirlenen ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan usul ve esaslara uyulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yönetmelikte yapılacak değişiklikler

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte ancak Mütevelli Heyeti kararı ile değişiklik yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58 – (1) 27/9/2009 tarihli ve 27359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.