28 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29932

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/1/1989 tarihli ve 20059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.