26 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29930

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu ile temel tıp bilimlerinde lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Anabilim dalı: Bölümü oluşturan anabilim dalını,

c) AYSIS: Aydın Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

ç) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

d) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Ders kurulu: Tıp Fakültesi sınıf I, II ve III’te uygulanmakta olan entegre sistem içerisinde yer alan ve değişik anabilim dallarının temel tıp bilimleri müfredatları kapsamındaki derslerinden oluşan konu ve/veya sistem temelli teorik ve/veya uygulamalı derslerin işlendiği öğretim ve ölçme-değerlendirme etkinlikleri bütününü,

f) Dönem: Sınavlar hariç en az on altı haftadan oluşan ve süresi eğitim-öğretim yılının yarısı olan ve her sınıfta güz dönemi ve bahar dönemi olarak iki adet olan eğitim süresini,

g) Entegre sistem: I, II ve III üncü sınıf derslerinin anabilim dallarına göre değil, konulara ve sistemlere göre verilmesiyle uygulanan Tıp Fakültesi eğitim-öğretim modelini,

ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Öğrenci: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim gören kayıtlı öğrenciyi, 

ı) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav ve staj gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

i) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

j) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından programına göre seçenekler arasından kayıt olduğu dersi,

k) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

l) Sınıf: En az otuz iki haftadan oluşan altı eğitim yılının her birini,

m) Staj: Sınıf IV, V ve VI’da Tıp Fakültesi hastanesinde değişik sürelerde ve değişik kliniklerde yapılan klinik eğitim ve uygulamalarını,

n) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

o) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ö) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

p) Zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Türk dili, yabancı dil dersleri ile bilişim teknolojileri derslerini,

ifade eder.   

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar, İlişik Kesme, Danışman Atanması, Kimlik Kartı, Yatay Geçiş ve İntibak

Öğrenci kabul-kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında yapılan merkezi sınav ile kayıt hakkı kazanmış olmak,

c) Hekimlik yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak,

ç) 10/11/2014 tarihli ve 29171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre istenen belgeleri sağlamak.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında öğrenim ücretini yatırdıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen/kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin öğrenim ücretini ödemediği/kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma ve kayıt silme

MADDE 7- (1) Öğrencilerin kaydı, öğretim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararı ile bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak başvurular için, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.

(3) Kayıt silme işlemlerinde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44/c maddesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

İlişik kesme

MADDE 8 – (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:

a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma isteğinde bulunmak.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.

Danışman

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman; öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan; gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Rektörlük tarafından Üniversite kimlik kartı verilir.

Yatay geçiş ve intibak

MADDE 11 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer Tıp Fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yapılır.

(2) İntibak ile ilgili işlemlerde, Fakülte Kurulu ve/veya Senato kararları uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Esasları, Planları, Programları,

Notlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Akademik takvim

MADDE 12 – (1) Akademik takvim, her yıl Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato onayından sonra ilan edilir.

Eğitim-öğretim esasları ve planları

MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesi eğitiminde entegre eğitim modeli aşağıdaki gibi uygulanır:

a) Akademik yıl güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

b) Tıp Fakültesinde tıp bilimleri derslerinde eğitim-öğretim; sınıf I, II ve III’te Ders Kurulu, sınıf IV ve V’te staj, sınıf VI’da intörnlük-aday hekimlik stajı esasına göre yapılır. Ayrıca dönemlik dersler yarıyıl süreli dersler olarak yapılır. Bundan başka sınıf II ve III’te Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından onaylanan seçmeli dersler açılır. Öğrenci her yarıyılda en az bir adet olarak açılan seçmeli derslerdeki bir seçeneğe kayıt olmak zorundadır. Bu derslerin eğitimi yarıyıl esasına göre yapılır. Her Ders Kurulu için Dekan tarafından Ders Kurulu Koordinatörü görevlendirilir. Ders Kurulu Koordinatörü, Ders Kurulundaki eğitim-öğretim ve sınav işlerini koordine eder.

c) Sınıf I’de Yükseköğretim Kurulu mevzuatına göre zorunlu ortak dersler olarak bilişim teknolojileri dersi, Türk dili dersi, yabancı dil dersi ve Atatürk ilke ve inkılapları derslerinin öğrenciler tarafından açıldığı dönemlerde alınması gerekir. Bu dersler Üniversite tarafından merkezi olarak planlanır, eğitimi ve sınavları yapılır.

ç) Tıp Fakültesi dışında herhangi bir kurumda uygulamalı ders veya staj, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunun eşdeğerliğini kabul edeceği ve Senatonun onaylayacağı kurumlarda yapılabilir.

d) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 14 – (1) Akademik eğitim öğretim programı Dekanlık koordinatörlüğünde hazırlanır ve Fakülte Kurulunda kabul edilir ve Senato tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

(2) Ders programı; multidisipliner ders, seminer, laboratuvar, klinik çalışma, staj ve benzeri teorik dersler ve/veya uygulamalardan oluşur.

(3) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bunlar, Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen ve Senatoda onaylanan ders planında belirtilir.

Notlar

MADDE 15 – (1) Tıp Fakültesi eğitiminde aşağıda tanımlanan notlar verilir:

a) Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO), bir öğrencinin bir dönem aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır.

b) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek DNO ve gerekse GNO hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate alınır. GNO hesaplanmasında, tekrar edilen Ders Kurulu, dönemlik ders veya stajdan en son alınan harf notu kullanılır.

c) Ders kurulu notu: Her bir Ders Kurulundaki kurul içi notlarının %50’si ile kurul sınavı notunun %50’sinin toplamıdır.

ç) Dönem sonu notu: Sınıf I, II ve III’te uygulanan dönemlik dersler için yıl içi faaliyetlerden alınan notların %50’si ile dönem sonu sınavının %50’sinin toplamıdır.

d) Staj notu: Sınıf IV ve V’teki stajlar için staj süresinde yapılan, yazılı ve/veya sözlü, teorik ve/veya uygulamalı sınavların notlarının %50’si ile staj sınavı notunun %50’sinin toplamıdır.

e) Staj değerlendirme notu: Sınıf VI’daki intörnlük-aday hekimlik stajlarının sonunda verilen değerlendirme notudur.

f) Yarıyıl içi etkinlikleri; kısa sınav/sınavlar, ara sınav/sınavları, uygulama, ödev, sunum, proje, staj, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bunların yarıyıl içi notuna katkısı ilgili anabilim dalı önerisi üzerine Fakülte Kurulunca değiştirilebilir.

g) Fakülte dışından alınan derslerin başarı notunun hesaplanmasında İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Başarı değerlendirme

MADDE 16 – (1) Başarının değerlendirilmesinde;

a) Sınavlarda 100 tam puan üzerinden mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

b) Ders kurulları sonu sınavı veya dönemlik ders dönem sonu sınavında her anabilim dalı dersleri için soru sayısı ve bunların karşılığı olan puanlar, o anabilim dalının toplam ders saatlerinin, Ders Kurulu, toplam ders saatine göre yüzde olarak ağırlıklı hesaplamayla elde edilir. Ders Kurulu içinde ders veren anabilim dallarının kendilerine ait ağırlıklı puanlarının dağılımı anabilim dalı tarafından şöyle hesaplanır: Her anabilim dalı kendi ağırlıklı puanının, puan dağılımını yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulama ve/veya ödev ve benzeri puanı olarak AYSIS sistemi üzerinden tanımlar.

c) Başarı notu; öğrencilerin 100 üzerinden aldıkları notların 15 inci maddede öngörülen ağırlıklarına göre 100 üzerinden hesaplanan ham başarı notlarının (ç) bendindeki tabloda yer alan 4’lük sistem karşılığı olan harf notlarıdır.

ç) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür.

Not Aralığı               Katsayısı             Harf Notu

90-100                          4,0                       AA

85-89                            3,5                        BA

80-84                            3,0                        BB

75-79                            2,5                        CB

65-74                            2,0                        CC

55-64                            1,5                        DC

50-54                            1,0                       DD

40-49                            0,5                        FD

39 ve altı                       0                           FF

d) Başarısız dersler şunlardır:

1) GNO’su 2.00’ın altında olan öğrencilerin CC’nin altında not aldıkları dersler,

2) GNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrencilerin DC’nin altında not aldıkları dersler,

3) GNO’suna bağlı olmadan DD, FD, FF, NA notu aldıkları dersler.

e) NA: Devamsız notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş olan öğrencilere verilir. NA notu alan öğrenciler Ders Kurulu sonu sınavı veya dönemlik ders dönem sonu sınavına veya staj sınavına giremezler. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu gibi işleme alınır.

f) M: Muaf notu; muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeret Sınavları, Öğretim Dili ve Öğretim Süresi

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Sınıf I, II ve III’teki bir eğitim yarıyılındaki her bir Ders Kurulunun toplam ders saatlerine, toplam devamsızlığı %30’u geçen öğrenci NA notu alır, sonraki sınavlara giremez.

(2) Sınıf I, II ve III’teki her bir dönemlik dersindeki toplam ders saatlerinin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci; sonraki sınavlara giremez ve NA notu alır.

(3) Sınıf IV ve V stajlarında her bir staj süresinin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, o staj sınavına ve o staj bütünleme sınavına alınmaz ve NA notu alır.

(4) Sınıf VI intörnlük-aday hekimlik stajlarında her bir staj süresinin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci NA notu alır. İntörnlük-aday hekimlik stajlarında devamsızlık süresi % 30’u geçen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrenci devam etmediği uygulamalı çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde sorumlu öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o stajın hiçbir sınavına alınmaz ve NA notu alır. Telafi çalışmalarını yapan öğrenci için staj notu verilir.

(5) Öğrencilerin devamsızlık durumu, sorumlu öğretim elemanı tarafından AYSIS’e işlenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu AYSIS’ten izler/izleyebilirler. Devamsızlık oranı %30’a ulaşınca, otomatik olarak öğrenciye NA notu verilir ve öğrenci ders kurulu sonu sınavlarına veya dönem sonu sınavlarına veya staj sınavlarına giremez.

(6) Bir Ders Kurulunu veya dönemlik dersini tekrar eden bir öğrenci, devamsızlıktan kalmamış ise, bu derse devam etmek zorunda değildir.

Mazeret sınavları

MADDE 18 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin ara sınavlar için mazeretli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını İstanbul Aydın Üniversitesi hastanelerinden veya bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde diğer sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunlar dışındaki sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Rapor süresi toplam devam süresinin %30’unu aşarsa, öğrenci aldığı derslerden devamsızlıktan kalır ve NA notu verilir.

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

Öğretim dili

MADDE 19 – (1) Fakültenin öğretim dili Türkçedir. Ancak bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulur.

Öğretim süresi

MADDE 20 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, isteğe bağlı olarak hazırlık okumak isteyen öğrenciler için bir yıllık hazırlık sınıfı hariç, altı yıldır. Derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan azami öğrenim süresi dokuz eğitim-öğretim yılıdır. İsteğe göre kayıt yaptırılarak eğitim alınabilecek olan bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi, azami öğrenim süresinin dışındadır. Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre ise azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, altı yılda tamamlaması gereken toplam kredi en az 360 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyıl 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(3) Altıncı yıl hariç olmak üzere, eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az 16 haftadan oluşur. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri ile kurul sonu sınavı ve dönemlik ders dönem sonu sınavı ve staj sınavlarının yapıldığı sureler, bu süreye dâhil değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Tıp Fakültesi eğitiminde kurul sonu sınavı, ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavları yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılmasına ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi için gereken değişikliklere Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Sınavlarla ilgili açıklamalar ve sınav türleri şunlardır:

a) Kurul sonu sınavı: Her Ders Kurulu sonunda sınav yapılır. Bu sınava Ders Kurulu Sonu Sınavı da denilir.

b) Ara sınav: Ders Kurulu veya dönemlik ders eğitim süresinde yapılan yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı sınav(lar)dır.

c) Dönem sonu sınavı: Sınıf I, II ve III’te her bir dönemlik ders sonunda yapılan sınavdır.

ç) Bütünleme sınavı: Bir Ders Kurulunun veya dönemlik dersin bütünleme sınavı, eğitim yarıyılı bittikten sonra yapılır. Bu sınavlara Ders Kurulu Sonu Sınavı veya dönemlik ders dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde o Ders Kurulu veya dönemlik derste yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir.

d) Staj bütünleme sınavına, Staj bütünleme sınavına girmeyen veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. Staj bütünleme sınavı, o sınıftaki tüm stajlar bittikten sonra yapılır.

e) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle Ders Kurulu İçi Sınav(lar)ına veya dönemlik ders ara sınav(lar)ına giremeyen ve ayrıca haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı tanınır. Bu sınav, Ders Kurulu Sonu Sınavı veya dönemlik ders dönem sonu sınavından önce yapılır.

f) Muafiyet sınavı: Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile muafiyete tabi tutulması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında açılan sınavdır.

Mazeret sınavı

MADDE 22 – (1) İkinci fıkra hariç olmak üzere, mazeretleri nedeni ile herhangi bir ara sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır. Mazeret kabulü, 18 inci madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Ders Kurulu sonu, dönemlik ders dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavları ile staj genel ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Bir sınavın sonucuna, ilân tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde AYSIS’ten doldurulacak form ile yazılı olarak Dekanlığa öğrencinin kendisi tarafından itiraz edilebilir. İtirazın yapıldığı sınav sonucu, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu öğretim elemanı tarafından yazılı ve gerekçeli olarak ilgili dekanlığa bildirilir. Dekanlık itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak iletir.

ALTINCI BÖLÜM

I, II ve III. Sınıflara İlişkin Eğitim-Öğretim Esasları

Dönemlik dersler

MADDE 24 – (1) I, II ve III. sınıf öğrencileri Senato tarafından kabul edilen ders planındaki ders kurulu ve dönemlik dersleri alırlar.

Ders veya dönemlik ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Başarısız dersler şunlardır:

a) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrencilerin CC’nin altında (DC, DD, FD, FF, NA) not aldıkları dersler.

b) GNO’u 2,00 veya daha yüksek olan öğrencilerin DC’nin altında (DD, FD, FF, NA) not aldıkları dersler.

c) GNO’suna bağlı olmadan DD, FD, FF, NA notu aldıkları dersler.

(2) Herhangi bir ders kurulu sonu sınavı veya dönemlik ders dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olan girmeyen öğrenciler bu derslerin bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not girmedikleri sınavın notu yerine konularak hesaplama işlemleri yapılır.

(3) Herhangi bir ders kurulu veya dönemlik dersten, bütünleme sınavından geçemeyen öğrenci ders kurulu veya dönemlik ders tekrarı yapar; bu tekrarlar öğrencinin Tıp Fakültesi eğitimini dokuz yılda tamamlayamayacağı anlaşılıncaya kadar yapılabilir.

(4) Sınıfı I, II ve III’te Ders Kurulu veya dönemlik ders dönem sonu sınavına girmeyen öğrencinin bütünleme sınavına da girmemesi halinde öğrenci o ders kurulu veya dönemlik dersi tekrarlar.

(5) Sınıf III sonuna kadar tüm ders kurulu veya dönemlik derslerden geçemeyen öğrenci sınıf IV stajlarına başlayamaz.

(6) Sınıf III’ün sonuna kadar zorunlu ortak derslerden başarılı olamayan öğrenci sınıf IV’e başlayamaz. YÖK mevzuatına göre almak zorunda olduğu zorunlu ortak derslerin final ve bütünleme sınavları sonucunda başarısız olan öğrenci bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan o dersleri programına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür.

(7) Bulunduğu sınıfta, güz veya bahar yarıyılı derslerinden DD, FF, FD, NA notlarını alarak, bu derslerden başarısız olan öğrenciler, genel not ortalamalarına bakılmaksızın, bir sonraki yıl, dersin açıldığı yarıyılda, öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrarlamaları, daha sonra, var ise, bir önceki yıldan hiç almadıkları ders/dersleri almaları ve daha sonra da azamî öğrenci iş yükünü aşmamak koşulu ile bulundukları dönemin derslerini almaları gerekir. Ayrıca, öğrenciler, azamî öğrenci iş yükünü aşmamak koşulu ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, sadece DD ve DC notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

(8) Tekrarlanan dersler için, öğrencinin o derslerden daha önce almış olduğu nota bakılmaksızın, aldığı son not geçerlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

IV ve V. Sınıflara İlişkin Eğitim-Öğretim Esasları

Staj

MADDE 26 – (1) IV ve V. sınıf öğrencileri Senato tarafından kabul edilen ders planında yer alan stajları yaparlar.

Staj sınavı ve notu

MADDE 27 – (1) Sınıf IV ve V’te her stajın sonunda o staj eğitim içeriğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olabilir. Bir stajda öğrencinin başarı durumu, 16 ncı maddeye göre belirlenir. Staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınav hakkı verilmez.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 28 – (1) Sınıf IV ve V’te stajlarda %30’dan fazla devamsızlıkları olan öğrenciler, staj sınavına giremezler ve NA notu alırlar.

(2) Sınıf IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken on beş, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin bir stajdan öğrencinin başarı durumu, 16 ncı maddeye göre belirlenir. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrar eder. Staj tekrarında, %70 devam zorunluluğu vardır.

Staj sınavlarının sonuçlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç yedi işgünü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

VI. Sınıf İntörn Hekimlik – Aday Hekimlik Eğitimi Esasları

İntörn hekimlik

MADDE 30 – (1) Öğrenciler, VI. sınıfta Senato tarafından kabul edilen ders planında adları ve süreleri belirtilen stajları yaparlar.

Aday hekimlik

MADDE 31 – (1) VI. sınıf intörnlük-aday hekimlik sınıfında öğrencilerin başarısı; her bir Stajda yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak notla değerlendirilir.

(2) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her stajdaki çalışmalarından en az CC notu alması zorunludur. VI. sınıf intörnlük-aday hekimlik sınıfında herhangi bir stajdan CC den az değerlendirme notu alan öğrenci, o stajı tekrarlar. Staj tekrarı sonundaki staj notu da CC den az ise, toplam eğitim süresi dokuz yıl doluncaya kadar staj tekrarı yapabilir. Staj tekrarında %70 devam zorunluluğu vardır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve transkript

MADDE 32 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: En az 120 AKTS alan ve başarılı olan Temel Bilimler dönemini bitirenlere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı sınıflık 360 AKTS eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir. Bu diplomanın ilgili mevzuata göre Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gereklidir.

c) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere; diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

ç) Öğrenciye istediği takdirde bir yıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında Üniversitede aldığı bütün ders kurullarını, dönemlik dersleri, seçmeli dersleri, stajları, kredi, notlarını ve GNO’sunu gösteren transkript verilir.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 33 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince, giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Değişim ve staj programları

MADDE 34 – (1) Tıp Fakültesi ders planında yer alan dersler ve stajlar, Fakülte Kurulunun eşdeğerliğini kabul edeceği ve Senatonun onaylayacağı kurumlarda yapılabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat için adres, kayıt sırasında öğrencinin bildirdiği adrestir.

Disiplin

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 37 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.