26 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29930

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak olan öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, sınavlar ve eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ne bağlı anabilim dallarını,

ç) Anabilim dalı kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalı kurulunu,

d) Dekan: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

e) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

f) Fakülte: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunu,

h) Öğrenci: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

k) Yıl: Akademik yılı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Öğrenci Statüsü, Yatay Geçişler ve

Ders Sorumluluğunun Kaldırılması

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara göre öğrenci kabul edilir ve Rektörlük tarafından belirlenen günlerde kayıt yapılır. Öğrenci adayı belirlenen süre içinde kaydını kendisi yaptırır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Öğrenci statüsü

MADDE 6 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Eğitimlerini süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için öğrencinin katkı payını süresinde yatırmış olması gerekir.

Yatay geçişler

MADDE 7 – (1) Diğer diş hekimliği fakültelerinden yapılacak olan yatay geçişler; ilgili mevzuat hükümlerine ve yatay geçişe ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Ders sorumluluğunun kaldırılması

MADDE 8 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler başarmış oldukları zorunlu dersler için sorumluluklarının kaldırılmasını isteyebilirler. Başvurular, ilgili ders yılının ilk iki haftası içinde yapılır. Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu, öğrencinin ders sorumluluğunun kaldırılması ile ilgili başvuruyu, başarı notunu, içerik uygunluğunu değerlendirir, hangi derslerden sorumlu tutulup tutulmayacağını belirler ve görüşünü Dekanlığa sunar. Dekanlığın uygun bulması halinde ilgili görüş ve öneriler, Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Fakülte Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde öğrencinin ders sorumluluğu kaldırılır. Sorumluluk kaldırılıncaya kadar öğrenci ilgili derse devam eder.

(2) Yabancı dil muafiyet sınavı, yılda bir defa akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Eğitime yeni başlayan öğrenciler, istekleri doğrultusunda yabancı dil sınavına girebilirler. Öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavı dersinden sadece bir defa, ilk akademik eğitim-öğretim yılının başlangıcında sınava girebilirler. Muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar. Muafiyet sınavından alınan başarı notları 26 ncı maddedeki not dönüşüm tablosuna göre harf notu ile değerlendirilir ve akademik not ortalamasına dâhil edilerek transkriptlerine işlenir. Not dönüşüm tablosuna göre CC altında not alan öğrencilerin notları transkriptlerine işlenmez. Yatay ve dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, önceden bağlı bulundukları bölümlerde ortak zorunlu yabancı dil derslerini almış olmaları halinde tekrar yabancı dil muafiyet sınavına giremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Görevler ve Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

MADDE 9 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu, Dekan tarafından görevlendirilen Başkan ve Fakültedeki tüm anabilim dalı başkanları veya anabilim dalı başkanlarının görevlendireceği birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Kurul, Dekana karşı sorumludur. Kurul, Başkan tarafından yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce toplanır.

(3) Kurul, Başkan tarafından yılda en az bir defa toplantıya çağrılır.

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakültede tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde Dekana yardımcı olmak.

b) Anabilim dalı başkanları tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinin getireceği ders programı tekliflerini değerlendirmek, bu ders programları veya eğitim faaliyetleri üzerinde çalışılarak akademik takvim taslağı oluşturmak.

c) Oluşturulan akademik takvim taslağını Dekanlığa sunmak.

ç) Fakültede verilen tüm derslerin, ders içeriklerini kontrol etmek, bütünlüğünün sağlanması açısından uyumluluklarını denetlemek, gerektiğinde Dekanlığa önerilerde bulunmak.

d) Mevzuat değişiklikleri hakkındaki önerileri Dekanlığın onayına sunmak.

e) Eğitim-öğretim ile ilgili konularda Dekanlığın talep ettiği diğer çalışmaları yapmak.

(2) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan bir sonraki yıla ait akademik takvim taslağı çıktıları, ders içerikleri ile ilgili konular, dersler veya eğitim faaliyetleri ile ilgili öneriler en geç her yıl mayıs ayının ikinci haftasına kadar Dekanlığa sunulur.

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda yer alan öğretim üyelerinin görevleri

MADDE 11 – (1) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda yer alan öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Başkan tarafından gerekli görülen zamanlarda toplantıya katılmak.

b) Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

c) Temsil ettikleri anabilim dalının görüşlerini alarak ders ve staj programlarını düzenleyip Kurula getirmek.

Eğitim-öğretim yılı ve süresi

MADDE 12 – (1) Fakülte, beş yıllık bir eğitim-öğretim süresini kapsar. Her yıl güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Öğrenciler, beş yıl olan lisans öğrenimlerini en fazla sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencilere; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim, yıl esasına göre örgün eğitim şeklinde yapılır ve sınıf geçme sistemi uygulanır.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı, her yarıyılda en az on dört hafta olmak üzere en az yirmi sekiz haftadan oluşur. Final ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(4) Stajlar, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Stajlar, gerekli görüldüğü durumlarda akademik takvimden daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(5) Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(6) Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günü olarak sayılmaz. Ancak gerekli görülen hallerde, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günlerinde de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve pratik dersleri, stajları, alan çalışmalarını ve benzeri uygulamaları kapsayan planlardır. Planlar, derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir ve planlanan dersler yarıyıllık veya yıllık olarak düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı en az 60 AKTS’dir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise en az 300 AKTS’dir.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik ve pratik dersler, laboratuvar çalışması (klinik öncesi uygulama), tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar (staj), poliklinik, saha çalışmaları, ödev ve projeler ile seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(2) Derslerin zorunlu veya seçmeli olmaları, ders saatleri, kredileri ve AKTS kredileri, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifi dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj, seminer, bitirme/diploma projesi ve tez gibi çeşitli eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun teklifinin Dekanlık tarafından onaylandığı durumlarda, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

Akademik danışmanlık

MADDE 15 – (1) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için birinci yarıyıl derslerinin başlamasından en az bir hafta önce Dekan tarafından bir öğretim üyesi akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yol gösterir ve yardımcı olur. Öğrencilerin kayıt yenileme ve ders alma işlemleri akademik danışman gözetiminde yapılır. Danışmanlık hizmetlerinin belirlenen esaslara göre yürütülmesinden Dekanlık sorumludur.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Ders kayıtları öğrencinin sorumluluğunda olmakla birlikte, bu kayıtların geçerli olabilmesi için akademik danışmanın onayı gerekir.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler aynı zamanda o dönemdeki derslere de kayıt yaptırmış olurlar.

(3) Mazereti nedeniyle gösterilen süre içerisinde kaydını yenileyemeyen öğrencinin mazereti Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür. Mazeretin kabul edilmesi halinde, öğrenci beş iş günü içerisinde kaydını yeniler ve geçen süre devamsızlık süresinden sayılır.

Ders saatleri

MADDE 17 – (1) Teorik ve klinik öncesi uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi elli dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında on dakika ara bırakılacak şekilde düzenlenir.

Öğretim dili

MADDE 18 – (1) Fakültede öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kısmen veya tamamen yabancı dille okutulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınıf Geçme, Devam Zorunluluğu ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Dersler

MADDE 19 – (1) İlgili mevzuatta belirtilen konular eğitim müfredatlarında yer alır. Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler ve stajlar (klinik uygulamalar) gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Bu derslere ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.

a) Mesleki zorunlu dersler; öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri olup toplam iki yarıyıl boyunca okutulan derslerdir.

c) Seçmeli dersler; Üniversitenin belli programı içinde, öğrencilerin kendi istekleri göz önüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Seçmeli dersin değiştirilmesine veya bırakılmasına akademik danışmanı veya öğrencinin talebi üzerine veya talebe gerek olmaksızın Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin ortak seçmeli ders havuzu ve/veya diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir.

ç) Stajlar (klinik uygulamalar); mesleki zorunlu ders statüsündedirler. Stajlar üçüncü, dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalardır. Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında aynı anda birden fazla ana bilim dalında staj yapamazlar.

Sınıf ve ders geçme

MADDE 20 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Ancak öğrenci alt sınıftan en fazla iki ders alabilir.

(2) Fakülte anabilim dalları tarafından verilen branş derslerine ait mesleki zorunlu teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğrenimine bağlı ön şartlı derslerdir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder. Bununla birlikte ortak zorunlu derslerden devamsızlıktan kalanlar, bir sonraki dönemde devam mecburiyeti aranarak kaldıkları derslerin sınavlarına girmek zorundadır. Ancak devamsızlıktan kalmamak şartıyla ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçer ve devam mecburiyeti aranmadan müteakip dönemlerde ilgili dersin sınavlarına girerler.

(3) Öğrenci ortak zorunlu derslerin haricinde en fazla iki dersi alt sınıftan alabilir. Ancak alt sınıftan alabilecekleri dersler anabilim dallarının branş derslerine ait teorik ve pratik derslerden biri olamaz.

(4) Anabilim dallarının branş dersi niteliğindeki teorik ve pratik dersler ile stajda başarısız olan öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.

(5) Birinci yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci üçüncü yıldan; ikinci yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci dördüncü yıldan; üçüncü yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci beşinci yıldan ders alamaz.

Staj geçme

MADDE 21 – (1) Stajlarda pratik uygulamaların ne şekilde olacağı, başarı durumunun nasıl değerlendirileceği ilgili anabilim dalı tarafından ders yılı/staj dönemi başında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler her yıl anabilim dalı tarafından belirlenen sayıdaki pratik uygulamaları verilen sürede tamamlamakla yükümlüdürler.

(2) Staj sonu sınavına giremeyenler veya girdiği halde başarısız olan öğrenciler staj tekrarına kalmış sayılırlar.

Staj tekrarı

MADDE 22 – (1) Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için staj tekrarına en fazla iki küçük staja denk bir büyük staj, iki küçük veya dört küçük stajdan kalınabilir. Eğer öğrenci daha fazla sayıda stajdan başarısız olmuşsa, ilgili dönemde herhangi bir staj tekrarı yapmadan bir sonraki eğitim-öğretim döneminde kaldığı stajları tekrar etmek zorundadır.

(2) Beşinci sınıf öğrencileri için staj tekrarına sadece entegre stajı veya dört küçük stajdan staj tekrarına kalınabilir. Eğer öğrenci entegre stajı ile birlikte diğer stajlardan en az birinden de kalmışsa sınıfta kalıp, bir sonraki eğitim-öğretim döneminde kaldığı stajları tekrar etmek zorundadırlar.

(3) Staj tekrarları ilgili eğitim-öğretim döneminde Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Öğrenciler teorik derslerin en az %70’ine, pratik, klinik uygulama ve stajların en az %80’ine devam etmek zorundadırlar. Öğrencinin devam durumu Dekanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir.

(2) Bir dersin devam oranı, öğrencinin dönemlik veya yıllık kaç derse devam etmek zorunda olduğunu bildiren bir tanımdır. İlgili dersin devam oranının hesaplanması ise şu şekilde yapılır:

a) Akademik yıldaki toplam ders sayısının teorik dersler için 0,7; pratik, klinik uygulama ve stajlar için ise 0,8 ile çarpılmasıyla elde edilir. Bu hesaplama sonucunda çıkan sayının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmaz.

(3) Teorik ve pratik dersler ile stajlarda (klinik uygulama) devamsız olan öğrenciler ilgili ders veya derslerin final sınavlarına alınmaz ve o dersten başarısız olmuş sayılır. Öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları derslerin bütünleme sınavlarına da giremezler.

(4) Staj süresince, ilgili anabilim dalınca belirlenen iş ve uygulamaları tamamlayamayanlar ve/veya devamsız olanlar staj sonu sınavına giremezler.

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, staj sonu sınavı, tek ders sınavı, muafiyet ve mazeret sınavlarından oluşur. Bu sınavlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Öğrenciler, ilan edilen yer, gün ve saatte sınava girmek ve istenildiğinde öğrenci kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi ve/veya pazar günleri ya da hafta içi öğle aralarında da sınav yapılabilir. Sınavlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir:

a) Ara sınav; yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı olmak zorundadır. Bu sınav dışında proje, ödev, bitirme çalışması, laboratuvar gibi öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar ve benzerlerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri de ara sınav yerine geçer. Ara sınav tarihi sorumlu öğretim üyesi/üyeleri tarafından en az bir hafta öncesinden hem öğrencilere hem de Dekanlığa bildirilir. Bir günde en fazla iki farklı dersten ara sınav yapılabilir. Ara sınava girmeyen öğrencinin mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse, giremediği ara sınav için mazeret sınavı açılır. Ara sınav not ortalaması öğrencinin ara sınavlardan aldığı not toplamının ara sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir.

b) Final sınavı; yarıyıl veya yılsonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır. Bir dersin final sınavına girebilmek için öğrenci; ilgili derse kayıt yaptırmış olmak, teorik derslerin en az %70’ine ve pratik derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olmak, her yarıyıl içinde açılacak en az bir ara sınava katılmak ve ilgili dersler için her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve Dekanlık tarafından onaylanan eğitim gereklerini başarmak zorundadır. Final sınav sonuçları sınav bitimini takiben en geç yedi iş günü içerisinde ve bütünleme sınavları başlamadan önce Dekanlığa bildirilmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı; ilgili dersin final sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Bu sınava, final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, final sınavına girdiği halde başarısız olan öğrenciler girebilir. Güz dönemindeki dönemlik dersler için final ve bütünleme sınavları bahar dönemi başlamadan bitirilmek zorundadır.

ç) Staj sonu sınavı; staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi için yapılan sınavdır. Stajlarda, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunda görüşülen Dekanlık tarafından onaylanmış olan, anabilim dalları ve entegre kliniğine ait staj barajlarını, ödevleri ve etkinlikleri eksiksiz yaparak başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler staj sonu sınavına girebilirler.

d) Tek ders sınavı; bütünleme sınav sonuçlarına göre sadece bir dersten başarısız olan öğrencilerin girebileceği sınavdır. Tek ders sınavında dönemlik dersler yıllık dersler gibi değerlendirilir. Bu sınava ilgili yılın genel not ortalaması en az 2,00 olan ve sadece bir dersten DC veya altında bir not alan öğrenciler girebilir. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı dilekçeleriyle müracaat ederek bu haktan yararlanırlar. Tek ders sınavı ilgili dersin öğretim üyesinin belirleyeceği bir tarihte bir sonraki eğitim-öğretim döneminin başlamasından en geç on beş gün öncesine kadar yapılır ve sonuçları açıklanır. Bu sınavdan alınan not final sınavı yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir.

e) Muafiyet sınavı; ilk yıl içinde Senato tarafından belirlenen dersler için açılır.

f) Mazeret sınavı; Fakülte Yönetim Kurulunun kabul ettiği haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara katılmayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına giremeyen öğrenciler için ayrı bir mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır. Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten FF notu ile başarısız olmuş sayılır. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

(3) Daha önceden belirlenmiş sınavların tarihleri öğrenciler tarafından değiştirilmek istenildiğinde, değişiklik isteği sınava girecek tüm öğrencilerin imzalarını içeren belge ile birlikte ilgili öğretim üyesine sunulur. Öğretim üyesinin uygun görmesi halinde, sınavın yapılacağı yeni tarih Dekanlık onayına sunulur.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 25 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ara sınav, final veya bütünleme sınavının not ortalamalarının beraber değerlendirilmesi ile belirlenir.

(2) Bir dersin başarı notu; ara sınavların aritmetik ortalamasının %40’ı ve final veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir dersten geçebilmek için başarı notu en az 60 puan veya CC olmak zorundadır.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ara sınavların aritmetik ortalamalarına bakılmaksızın final veya bütünleme sınavından en az 60 puan veya CC almak zorundadır.

(4) Bir dersin başarı notunun kesirli olması halinde, 0,5 ve üzeri kesirler bir üst sayıya tamamlanır.

Notların değerlendirilmesi ve dereceleri

MADDE 26 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği her sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin dönem sonu başarı notunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır:

a)

Not Aralığı (Puanlar)        Harf Karşılığı         Katsayılar          Anlamı

90-100                              AA                         4,0                    Geçer

80-89                                BA                         3,5                    Geçer

75-79                                BB                         3,0                    Geçer

70-74                                CB                         2,5                    Geçer

60-69                                CC                         2,0                    Geçer

55-59                                DC                         1,5                    Geçmez

50-54                                DD                         1,0                    Geçmez

45-49                                FD                         0,5                    Geçmez

0-44                                  FF                          0,0                    Geçmez

 

b) (a) bendindeki harf notları dışında, aşağıda tanımlanan işaretler de kullanılır:

Kısaltma          Açıklama                                             Anlamı

S                     Başarılı (Kredisiz dersler için)             Geçer

U                     Başarısız (Kredisiz dersler için)           Geçmez

NA                  Devamsız                                             Geçmez

I                      Sınava Girmedi                                    Geçmez

EX                  Muaf (Ortalamaya katılmaz)                Geçer

(2) Notlar aşağıdaki gibi tanımlanır:

a) Bir dersten alınan DC, DD, FD ve FF notları bu dersten başarısız olunduğunu ifade eder.

b) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere NA notu verilir. Bu öğrenciler final sınavına alınmaz ve doğrudan o dersten başarısız sayılır. NA notu FF gibi işlem görür ve genel not ortalamasına katılır.

c) Final sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav notlarına ve dönem içindeki çalışmalarına bakılmaksızın I notu verilir. I notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. I notu FF gibi işlem görür ve genel not ortalamasına katılır.

ç) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Fakülteye yatay geçiş ile gelen öğrencilerin notları birinci fıkranın (a) bendindeki tabloya göre hesaplanır.

Ağırlıklı not, yarıyıl/yılsonu ağırlıklı not ortalaması, genel not ortalaması

MADDE 27 – (1) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(2) Yarıyıl/yılsonu ağırlıklı not ortalaması; yarıyıl/yıl içinde alınan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması toplamının o yarıyıl/yıl içindeki tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyılda/yıllardaki derslerin ağırlıklı not ortalaması toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Genel not ortalaması virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Üçüncü hanenin değerine göre yuvarlama yapılmaz.

Mezuniyet başarı notu

MADDE 28 – (1) Mezuniyet başarı notu, genel not ortalamasıdır. Bu notun en az 2,00 olması şarttır.

Sınavın geçerliliği

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, ilan edilen yer, gün ve saatte sınava girmek ve istenildiğinde öğrenci kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. İstenildiği halde kimliğini göstermeyen veya o an için kimliğinin yanında olmadığını söyleyen öğrenci için bir tutanak düzenlenir, gerekirse öğrencinin fotoğrafı da tutanağa eklenerek hem öğrenci hem de öğretim elemanı/elemanları tarafından imza altına alınır. Sınava başka birini kendi yerine soktuğu tespit edilen öğrenci ve sınava giren kişi hakkında disiplin soruşturması açılır ve öğrencinin sınavı da geçersiz sayılarak FF notu verilir.

(2) İlgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından öğrencinin kayıtlandığı dersin başarı notuna etki eden dönem içi etkinlik notları, etkinlik tarihini takiben en geç yedi iş günü içerisinde öğrenci bilgi sistemine işlenir ve öğrenci işlerine bildirilir.

(3) Sınav belgeleri, ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından sınav bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir.

(4) Sınav kâğıtları, sınav giriş tarihinden itibaren iki yıl süre ile Dekanlık tarafından saklanır. İki yılın sonunda ise Dekanlık tarafından sınav evraklarının imhası gerçekleştirilebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar, maddi hata bakımından yapılır. İtiraz Dekanlık tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim üyesi/üyelerine sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür ve Fakülte Yönetim Kurulu bu kararı on beş iş günü içinde Öğrenci İşlerine bildirir. Sınav sonucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik olması halinde, değişiklik ilgili öğrenciyi kapsar. Diğer öğrencilerin notlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Öğrencinin itirazının devam ettiği durumlarda öğrenci, bölge idari mahkemelerine başvurmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Staj, Diploma, Mazeret Halleri, Üniversiteden İlişik Kesme ve

Disiplinle İlgili Esaslar

Stajlar

MADDE 31 – (1) Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde Dekanlığın belirlediği esaslara uygun olarak rotasyon halinde staj yaparlar. Staj saatleri, süreleri ve stajlar ile ilgili diğer düzenlemeler Eğitim–Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenerek, Dekanlık tarafından Fakülte Kurulunun onayına sunulur.

(2) Beşinci sınıfta yapılan entegre stajı; dört anabilim dalının stajlarının birleşmesinden oluşur. İlgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından en az birer öğretim üyesi/görevlisi entegre stajında bulunmak üzere görevlendirilir.

(3) Entegre staj sorumlusu öğretim üyesi/görevlisinin tespiti Dekanlık tarafından yapılır.

Diploma

MADDE 32 – (1) Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir. Diploma verilebilmesi için, öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir. Derecelendirme, diş hekimliği eğitim–öğretim süresini beş yılda tamamlamış mezunlar arasında yapılır.

(2) Diş hekimliği programına kayıtlı öğrencilerden ilk iki yıldaki bütün derslerin sınavlarını başaranlara, öğrenimlerine devam etmemeleri halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

Ara sınavlarda mazeret halleri

MADDE 33 – (1) Bir dersin ara sınavına katılamayan öğrenciler, mazeretlerini rapor bitim tarihinden sonraki üç iş günü içinde, haklı ve geçerli mazeretlerini gösteren belgelerini eklemek suretiyle, Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(2) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları tarihlerde hiçbir sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.

Disiplin

MADDE 34 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Ders Muafiyeti, İntibaklar ve Değişim Programları ile İlgili Esaslar

Ders muafiyeti, intibaklar

MADDE 35 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ders kayıt süresi içinde, daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için mezuniyetinden veya ayrılış tarihinden itibaren, üzerinden üç yıl geçmemiş olmak koşuluyla muafiyet talebinde bulunabilir.

Değişim programları

MADDE 36 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. AKTS ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 37 – (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itina ile davranmamaları sebebiyle kamu malında meydana gelen zararlar sorumlu ve ilgililerce tazmin edilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri süremezler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 21/9/2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.