25 Aralık 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29929

YÖNETMELİK

İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi fakülte, yüksekokul, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İskenderun Teknik Üniversitesi fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile kayıtlı öğrencilerin; önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi veya Öğrenci İş Yükünü,

b) Dekanlık: Üniversitenin ilgili fakültesinin dekanlığını,

c) DNO: Dönem Not Ortalamasını,

ç) GNO: Genel Not Ortalamasını,

d) Müdürlük: İlgili yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

e) Rektörlük: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili biriminin yönetim kurulunu,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Süresi ve Programlar

Öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında öğretim süresi iki yıl; fakülteler, yüksekokullar ve konservatuvarda dört yıldır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre, mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

Azami öğretim süresi ve ek sınav hakları

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl; öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilere, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ve Senato esasları uygulanır.

Meslek yüksekokullarına intibak

MADDE 7 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Eğitim-öğretim dönemleri ve programları

MADDE 8 – (1) Bir öğretim yılı, normal olarak her biri en az yetmiş öğretim günü veya on dört haftadan ibaret güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Senato kararıyla dönem süreleri uzatılabilir.

(2) İlgili birim kurulları, YÖK’çe tespit edilen esaslara göre düzenleyecekleri bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programlarını, her yıl en geç bahar yarıyılı sonuna kadar akademik takvimle birlikte Senatoya sunarlar. Senato tarafından karara bağlanan akademik takvim; dekanlıklar ve müdürlüklerce yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.

(3) Sınavlar ve dersler, haftalık ders programında yer alması koşuluyla hafta sonu da yapılabilir.

(4) İlgili birimlerin talepleri durumunda eğitim-öğretim dönemleri, programları ve başarı değerlendirmesi Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim dili ve yabancı dil

MADDE 9 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarında eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak İngilizce veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir. İlgili birim yönetim kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Geçişler

Kesin kayıt

MADDE 10 – (1)  Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi bir okul mezunu olmak; liseyi yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diploma denkliğine sahip olmak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen yerleştirme sınavları sonucu, Üniversiteye bağlı fakültelere, yüksekokullara veya meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alımında, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak,

c) Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payını yatırmak ve bunu kayıt sırasında belgelemek.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun, bu durumun tespit edildiği andan itibaren Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler öğretim kurumlarından ayrılmışlarsa diploma dâhil kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(3) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile öğrenci seçme işlemleri, ilgili birim kurullarınca önerilen ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenciler, ilan edilen süreler içinde; kendisi veya noter tasdikli vekili aracılığıyla kesin kaydını yaptırır. Kayıtlar e-devlet üzerinden de yapılabilir.

(5) Uluslararası öğrencilere ilişkin işlemler ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(6) Özel öğrenci kabulü, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yürütülür.

Yatay geçişler

MADDE 11 – (1) Yatay geçiş başvuruları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 12 – (1) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Öğrenci değişimi

MADDE 13 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve Üniversite arasında Farabi, Erasmus, Mevlana ve benzeri değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumları ile öğrenci değişimi programları çerçevesinde gönderilen öğrenciler, o öğretim kurumundan aldıkları derslerden başarılı olmaları halinde; söz konusu veya eşdeğer sayılan derslerden aldıkları notlar ilgili yönetim kurulunca belirlenerek otomasyon sistemine işlenir.

Ders muafiyetleri

MADDE 14 – (1) Üniversiteye yeni kayıt sırasında talepte bulunan öğrencilere, Rektörlükçe belirlenecek ders/derslerden muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda CC ve üzeri not alan öğrenciler, ilgili ders/derslerden başarılı sayılırlar ve sınavda almış oldukları not ders/derslere harf notu olarak verilir.

(2) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt yaptıran öğrenci; daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıt yaptırdığı birimin ders programlarında yer alan derslere içerik ve kredi/saat bakımından uygun olması halinde, bu derslerden muaf sayılabilir ve otomasyon sistemine, bu Yönetmelikte belirtilen notları işlenir. Ders muafiyetleri, ders muafiyet komisyonunun/bölümün önerisi ve ilgili birimin yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin öğreniminin ilk yarıyılının başında sadece bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.

(3) Öğrenciler muafiyet ve/veya intibak başvurularını, akademik takvimde belirlenen tarihler içerisinde kayıt yaptırdıkları birimlerine yapmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin muaf olduğu toplam kredi; birinci sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin yarısı veya yarısından fazla ise ikinci sınıfa intibakı yapılır. Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin birinci sınıfta okutulan toplam kredinin 2/3’ünden ve ikinci sınıfta okutulan toplam kredinin yarısı veya yarısından fazla kredilik dersten muaf olması gerekir.

(4) Öğrencinin hangi sınıfa intibakının yapılacağı, üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre ilgili birimin yönetim kurulunca kararlaştırılır. Bu işlemler sonucu kabul edilen eşdeğer süre, azami öğretim süresinden düşülür. İntibakı yapılan öğrenciler öncelikle varsa muaf olmadığı alt sınıf derslerini alır.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler ders kayıtlarını; bulundukları sınıf ve durumlara göre, akademik takvimde belirlenen ve duyurulan gün veya günlerde başlatmak ve tamamlamak koşuluyla, öğrenci bilgi sistemi üzerinden çevrimiçi olarak dersleri seçmek suretiyle yenilemek zorundadır. Mazereti nedeniyle kayıt yenileyemeyen veya yenileyemeyecek öğrencilerin en geç ilgili yarıyıl ders ekleme/bırakma süresi bitimine kadar başvurması halinde; ilgili birim yönetim kurulunca incelenir ve mazereti geçerli görülenlerin ders kayıtları yenilenir.

(2) Belirtilen sürede ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılın derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler. 31 inci maddede belirtilen izinli sayılma durumu hariç, kayıt yenilemeyen öğrencinin kaybettiği süre, 5 inci maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(3) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, ilk verildiğinde tekrar almak zorundadırlar. Ders kayıtlarında öncelikle alt sınıf dersleri alınır. Alt sınıflardan ders bırakılarak üst sınıflardan ders alınamaz.

(4) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan dersleri almak zorunda olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alır, yerine konulan ders yoksa ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci bu derslerden notsuz muaf sayılır.

(5) Birinci sınıf öğrencileri üst sınıflardan ders alamaz. Bununla birlikte birinci sınıf öğrencileri, ilgili yönetim kurulunca bazı derslerden muaf tutuldukları takdirde, danışmanın onayıyla bir üst sınıftan en fazla muaf oldukları ders saati kadar ders alabilir.

(6) Bir öğrencinin hangi sınıf öğrencisi olduğu 25 inci maddeye göre tespit edilir. Normal ders yükü öğrencinin bulunduğu sınıfın ilgili döneminin zorunlu ders saati toplamıdır. Öğrenciler ders yüklerini öncelikle alt yarıyıl derslerinden tamamlamak zorundadır. Öğrencinin ders yükleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) GNO’su 2,00 - 2,25 arasında olan öğrenciler, normal ders yüklerini en fazla 6 ders saati artırabilir.

b) GNO’su 2,25 - 2,50 arası olan öğrenciler, normal ders yüklerini en fazla 9 ders saati artırabilir.

c) GNO’su 2,50 ve üzeri olan öğrenciler, normal ders yüklerini en fazla 12 ders saati artırabilir.

ç) Lisans eğitiminde 4 üncü, önlisans eğitiminde 2 nci sınıfta bulunan öğrencilerin GNO’suna bakılmadan, danışman onayı ile ders yükü toplamı 40 saate kadar artırılabilir.

d) Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği toplam ders saati 40 ders saatini geçemez.

(7) Gerekli görüldüğü takdirde, ilgili bölüm başkanlıkları tarafından seçmeli derslere öğrenci kotası konulabilir.

(8) Eğitim programlarına göre staj yapma mecburiyeti olan birimlerde, birim yönetim kurulunca belirlenecek staj programı uygulanır. Stajların, 6 ncı maddede belirlenen azami eğitim-öğretim süresi içerisinde bitirilmesi zorunludur. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde stajı eksik yaptığı veya stajda başarısız olduğu tespit edilen öğrenciler stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(9) Son yarıyıl müfredatları tüm bölümlerde/programlarda seçmeli derslerden teşkil edilir. Öğrenciler son yarıyıllarında ilgili bölüm/program müfredatında, ders saatleri/kredileri belirtilen seçmeli derslerin tamamını veya bunlara eşdeğer sayılan iş dünyası ile entegrasyon dersini almayı tercih edebilirler. Öğrenciler, tercihlerini son yarıyıllarından önceki yarıyılın en geç ikinci haftası sonuna kadar ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak yapmak zorundadırlar. Tercih yapmayan öğrenciler müfredatındaki son yarıyılında iş dünyası ile entegrasyon  dersini alamazlar. İş dünyası ile entegrasyon dersi ile birlikte aynı dönemde sadece bitirme projesi/ödevi dersi alınabilir. İş dünyası ile entegrasyon dersinin uygulaması ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dersten çekilme

MADDE 16 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıdaki kurallara göre çekilebilirler:

a) Öğrenciler ilk defa aldıkları derslerden akademik takvimde belirtilen hafta içerisinde danışman onayı ile çekilebilirler,

b) Çekilen bir dersin yerine başka bir ders alınamaz,

c) Bir yarıyıl içerisinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir,

ç) Farklı sınıflardan ders alan öğrenciler alt sınıf derslerinden çekilemez,

d) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan ve kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz,

e) Bir yarıyılda üç veya daha az ders alan öğrenciler bu derslerden çekilme işlemi yapamaz,

 f) İlk yarıyıl derslerinden çekilme işlemi yapılamaz.

Yan dal programı

MADDE 17 – (1) Yan dal programı; bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması koşuluyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası alabilmelerini sağlar. Yan dal ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal programı

MADDE 18 – (1) Çift anadal programı; herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlar. Çift anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Yaz öğretimi

MADDE 19 – (1) Akademik takvimde yaz okulu programlarına yer verilmesi durumunda, yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan öğretim

MADDE 20 – (1) Uzaktan öğretim ile ilgili uygulama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Sertifikalar

MADDE 21 – (1) Sertifika programları bir diploma programı değildir, bu programların sonunda programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz. Diploma programlarından farklı bir alanda ve düzeyde, yeteneklerini geliştirmek veya yeni bir alanda kariyer yapmak isteyenlere yönelik olarak Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından da sertifika programları açılabilir. Sertifikalar ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı ve Değerlendirme

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.

(2) Bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 23 – (1) Başarı notunun belirlenmesinde, aşağıdaki tabloda gösterilen harf notları, 100’lük puan ve 4’lük sistemine göre belirlenir:

Puanlar                   Notlar         Not Katsayıları

90 -100                     AA                        4,00

80-89                        BA                        3,50

70-79                        BB                        3,00

65-69                        CB                        2,50

60-64                        CC                        2,25

55-59                        DC                        1,75

50-54                        DD                        1,25

40-49                        FD                        0,75

39 ve aşağısı             FF                         0,00

Devamsız                 H                           0,00

(2) Aşağıdaki harfler ortalama hesabında dikkate alınmaz:

 a) G: Geçti

 b) K: Kaldı

 c) M: Muaf

 ç) V: Dersten çekilme

Not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencilerin DNO ve GNO’su hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi, o ders için belirlenen haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve/veya uygulama saatinin yarısının toplamıdır. Bölümün önerisi, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla bazı dersler için özel kredilendirme yapılabilir.

(3) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredisi ile yarıyıl sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(4) DNO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) GNO, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Bu hesaplamada öğrencilerin derslerden almış olduğu son harf notları kullanılır.

(6) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez; 5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 25 – (1) Öğrencilere, aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 23 üncü maddesinde belirtilen harf notlarından bir tanesi verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.

(2) 8 inci maddeye göre ayrıca düzenleme yapılmaması halinde; öğrencilerin yarıyıl içi performansının %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı dikkate alınarak harf notları olarak belirlenir. Ancak, yarıyıl sonu veya bütünleme notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Yarıyıl içi performans, öğrencilerin yarıyıl içerisinde o ders için sorumlu oldukları ara sınav(lar), ödevler, projeler, sunumlar, uygulamalar ve benzeri çalışmalarından oluşur. Bunların yarıyıl içi performansına katkısı ve ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek, yarıyıl başında öğrencilere dersin izlencesinde açıklanır.

(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DD ve DC notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için, dersin son alındığı dönemdeki DNO’sunun en az 2,25 olması gerekir. Aksi takdirde, öğrenciler bu dersleri verildikleri ilk yarıyılda tekrar eder. Öğrenciler, FD, FF, H ve K aldıkları derslerden her koşulda başarısız sayılırlar ve başarısız olunan bu dersleri, verildikleri ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Öğrenciler GNO’larını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, 15 inci maddede belirtilen koşulları sağlamak şartıyla, daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Öğrenciler başarılı oldukları halde, not yükseltmek için tekrar aldıkları derslerden çekilemezler. Ortalamalar hesaplanırken, dersler için en son alınan not geçerli sayılır.

(4) Eğitim-öğretim yılı sonunda GNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılırlar. GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler sınıf tekrarına kalır ve izleyen öğretim yılının hem güz hem bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersleri tekrar ederler. Ancak, 15 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla tekrar ettiği sınıftan veya alt sınıflardan, daha önce almadığı dersler varsa bu dersleri de alabilir, üst sınıftan ise ders alamaz. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, sınıf tekrarı yaptığı öğretim yılında derece değerlendirmesine alınmaz.

(5) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesinden anlaşılan öğrenciye sıfır (0) puan verilir. Ayrıca bu durumdaki öğrenciler hakkında yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılır.

(6) GNO’su akademik yıl bitiminde 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise üstün onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her eğitim-öğretim yılı bitiminde ilan edilir. Sınıf tekrarı yapan veya başarısız dersi bulunan öğrenciler, onur ve üstün onur öğrencisi listesi için değerlendirmeye alınmazlar.

Devam mecburiyeti

MADDE 26 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin; teorik derslere en az %70, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi zorunludur. Ancak bir dersin devam ve uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren, fakat sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin bu dersi tekrarında devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin, tekrarladıkları dersin yapılacak ara sınavlarına katılmaları şarttır. Uygulamalarda başarısız olma durumunda ise ders tekrarında devam şartı aranır.

(2) Sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olarak geçirdiği süre, devamsızlık olarak kabul edilir.

Danışmanlık

MADDE 27 – (1) Öğrencilere; eğitim-öğretim ile konularında ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer hususlarda karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak için, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, yeteri kadar öğretim üyesi bulunmayan birimlerde mevcut öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

(2) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile bölüm başkanlığına bildirir. Bu danışman yerine geçici olarak bir öğretim elemanı görevlendirilir ve ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavlar

MADDE 28 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavları kapsar. Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda; bütünleme sınavı, ait olduğu yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden sonra Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.

(2) Staj, İş Dünyası ile Entegrasyon ve benzeri ders ve/veya uygulamaların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya etkileşimli olarak yapılabilir. Ayrıca proje, ödev, sunum, uygulama ve benzeri çalışmalar dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrencinin harf notuna katkı yapmak üzere değerlendirilebilir.

(4) Bir dersin öğretimi ile ilgili olarak yaptırılan araştırma, inceleme ödevleri ve kısa süreli bilgi yoklama sınavı ile öğretim uygulamaları da ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir.

(5) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve/veya gerektiğinde bunların birbirleriyle bağlantılı olmasına, dersi veren öğretim elemanının isteği ve bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili birimlerin yönetim kurulları karar verebilir.

(6) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programları; ilgili birimlerin dekanlık veya müdürlükleri tarafından, sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir.

(7) Mezun olabilmek için, tek bir ders dışında bütün derslerini başarmış ve genel not ortalaması en az 2,25 olan öğrencilere başarısız oldukları bu tek dersin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları halinde, yarıyılın sonunda bir kez tek ders sınavı hakkı verilir, başarı notu hesaplanırken ara sınav notu dikkate alınmaz.  Tek ders sınavından en az CC alan öğrenci başarılı sayılır. İlgili birimin müfredatında bulunan zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler de tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkını kullanan öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(8) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözetmenleri sorumludur.

(9) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(10) Her ders için akademik takvimde belirlenen tarihler arasında en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihleri sınavlardan en az on beş gün önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Ara sınav sonuçları, akademik takvimde ilan edilen tarihler içerisinde açıklanır.

(11) Bir günde, öğretim programlarının aynı yarıyılda aynı sınıf için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Bu kural, tekrar edilen derslerin ara sınavları için geçerli değildir.

(12) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonunda başarı notları hesaplanırken öğrencinin yarıyıl içi performansının başarı notuna katkısı konusunda, 25 inci madde hükümleri uygulanır.

(13) Öğrencinin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilmesi için:

a) İlgili derslere kaydını yaptırmış olması,

b) Teorik derslerin %70’ine katılmış olması,

c) Uygulamalı derslerde, uygulamaların %80’ine katılmış olması,

ç) Uygulamalarda başarılı olmak ve verilen projeleri tamamlamış olması,

zorunludur.

(14) Başarı notu FD, FF veya K olan öğrencilerin yanı sıra;  DC, DD ve üzeri olan öğrenciler de o yarıyılda aldıkları derslerin bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan harf notu, öğrencinin bu dersin final sınavı sonucu almış olduğu harf notu yerine geçer. Öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanmasında bütünleme sınavında aldığı harf notunun katsayısı kullanılır.

(15) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Değerlendirme ve sınav sonuçları

MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları, akademik takvimde ilan edilen tarihler içerisinde açıklanır. Sınav sonuçları, maddi hata durumunun tespit edilmesi dışında değiştirilemez.

(2) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. Öğretim elemanlarının not takdiri konusunda itirazda bulunulamaz. Not değişikliği, ancak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

(3) Öğrenciler, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili bölüm başkanlığına yapabilir. Bölüm başkanlığı itirazı, ilgili öğretim elemanına veya konu ile ilgili olarak kurabileceği bir itiraz komisyonuna incelettirir. Sonuç, en geç beş iş günü içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. İtirazlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılan son incelemeden sonra karara bağlanır. Maddi hata bulunduğu takdirde, öğrenci bilgi sistemine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(4) Öğrencinin notu öğrenci bilgi sistemine sehven hatalı bir şekilde girilmiş ve ilan edilmiş ise; ilgili öğretim elemanı bu hususu yazılı olarak bağlı olduğu bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanlığı durumu değerlendirir veya konu ile ilgili olarak kurabileceği bir komisyona incelettirir. Sonuç, en geç beş iş günü içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Konu, ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılan son incelemeden sonra karara bağlanır. Düzeltme yapılması gerektiğinde, ilgili karar, öğrenci bilgi sistemine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(5) Sınav, staj, rapor ve benzeri ilgili tüm evraklar, yarıyıl sonunda kapalı zarf içerisinde ilgili birime teslim edilir. Söz konusu evraklar, ilgili birimler tarafından mevzuatın gerektirdiği süre zarfınca saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma, Kayıt Silme ve Sildirme

Mazeretler

MADDE 30 – (1) 26 ve 28 inci maddelerindeki koşullara aykırı olmamak şartıyla; devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre, en az bir yarıyıl ise azami öğretim süresine eklenir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş mazeretinin ortaya çıkması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Öğrencinin, belgelendirmek şartıyla öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası gerektiren mahkûmiyet hallerinin dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden tutukluluğun takipsizlikle sonuçlanması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi,

ğ) Kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsil etmesi veya Rektörlük ya da ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlerin görevlendirilmesi.

(2) İlgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren öğrenci, derslere devam şartını yerine getirememişse, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başından başlayarak öğrenciliğine devam eder. Bu öğrenciler, ders kayıt işlemlerini o yarıyıla ders kaydı yaptıran öğrenciler gibi yaptırmak zorundadır.

(3) Mazeret sınavı hakkından yararlanabilmek için mazeretle ilgili belgelerin; mazeretin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına verilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(4) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının mazereti yoktur. Ara sınava giremeyen ve/veya tek ders sınavına haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla katılamayan öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabulü halinde; ilgili öğretim elemanı ve bölüm başkanlığı tarafından teklif edilerek dekanlıklarca/müdürlüklerce onaylanan mazeret halinin kalktığı bir günde mazeret sınavı yapılır.

İzinli sayılma

MADDE 31 – (1) Öğrencinin; haklı ve geçerli bir nedenle kayıt yaptıramaması, 30 uncu maddede belirtilen haklı nedenleri ve sorunları bulunması veya öğrenimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması durumunda, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrencilere kanuni zorunluluk halleri dışında en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süreleri, azami öğretim süresine eklenir. Ancak, bu tür izinler ile ilgili başvuruların, öğretim yarıyılının en geç ilk dört haftası içinde yapılması gerekir.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 32 – (1) Öğrenciler şahsen dilekçe vererek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını sildirirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Önlisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenimi Tamamlama İçin Gerekli Koşullar ve Diplomalar

Öğrenimi tamamlama için gerekli koşullar

MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün/programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması 2,25 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

(2) Öğrencilerin; iki yıllık önlisans programlarında en az 120 AKTS, dört yıllık lisans programlarında ise en az 240 AKTS ders almaları gerekmektedir.

(3) Diploma almaya hak kazanan öğrencilerin, derece sıralamasına girebilmesi için; kayıtlı olduğu programı veya bölümü normal eğitim-öğretim süresinde bitirmiş olması ve ilgili program veya bölüme en fazla ikinci sınıftan intibak yapması gerekir.

(4) Öğrencinin mezun olabilmesi için öğrencinin danışmanı, kayıtlı olduğu bölümün başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ortak mutabakatı aranır.

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Öğrenim programlarını tamamlayan öğrencilere diplomaları, her eğitim-öğretim yılı sonunda verilir.

(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilecek diplomalar, Üniversitenin kurumsal kimlik kılavuzuna göre hazırlanır.

(3) Gerekli görülmesi halinde; diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere onaylı geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Mezuniyet tarihleri akademik takvime uygun olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

(5) Lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden, kayıtlı olduğu programın ilk dört yarıyılında alması gereken bütün dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olanlara, kaydını sildirmesi şartıyla önlisans diploması verilir. Bu husustaki işlemler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(6) Diploma bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenir ve verilir. Diplomanın kaybı halinde, ilgililere diplomaları ikinci nüsha olarak düzenlenir. İkinci nüsha, Türkiye baskısı olan bir gazetede söz konusu belgenin/belgelerin kayıp olduğunun ilan edilmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenir.

(7) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve paraflanan;

a) Geçici mezuniyet belgeleri, ilgili bölüm başkanı ve bağlı bulundukları birimin dekanı/müdürü,

b) Diplomalar ise, öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümün başkanı, ilgili birimin dekanı/müdürü ve Rektör

tarafından imzalanır.

Engelli öğrenciler

MADDE 35 – (1) Öğrencinin engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine getiremediği hallerde öğrencinin talebi, danışmanının ve ders öğretim elemanının görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla, kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılabilir.

Etik sözleşmesi

MADDE 36 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle, içeriği Senato tarafından belirlenecek etik sözleşmesi imzalanabilir.

Tebligat

MADDE 37 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

SEKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.