24 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29928

YÖNETMELİK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINDA

ÇALIŞTIRILACAK YERLİ VE YABANCI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “klasik” ibaresinden sonra “ve/” ibaresi eklenmiş ve “test” ibaresinden sonra gelen “yahut klasik ve test” ibaresi kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak veya gerekli görülmesi halinde kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

b) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dili, YDS’den en az (C) düzeyinde veya Başkanlıkça buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyle bildiğini belgelemek; Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ancak YDS veya bu sınava Başkanlıkça denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için ise ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak.

c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“c) YDS’den veya Başkanlıkça buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin; YDS veya bu sınava Başkanlıkça denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen ancak Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı diller için ise ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya önlisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği.”

“ğ) Çalışacağı süre boyunca veya Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan kapsam dâhilindeki yasaklılıklara uyacağına ilişkin taahhüt beyanı.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Adaylar giriş sınavına en fazla iki kez başvurabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Komisyon, Başkanın onayı ile başkan, başkan yardımcıları, müşavirleri, daire başkanları, ÖSYM uzmanları ve yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından, biri başkan, dördü üye olmak üzere en az 5 kişiden teşekkül eder. Ayrıca, Başkan, biri başkan ikisi üye olmak üzere üç yedek belirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması durumunda; Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan dikkate alınarak, giriş sınavı duyurusunda belirtilen konulardan yazılı sınav yapılır.

(2) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde; giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların, Yabancı dil puanlarının % 40’ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 60’ ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak başvuru puanına göre; başvuru puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her bir alan için atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla on katına kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkraya göre sözlü sınava girme hakkı kazananların, sözlü sınav yeri ve tarihi Başkanlıkça elektronik ortamda duyurulur. Ayrıca tebligat yapılmaz.

(5) Sözlü sınav adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir.

(6) Adaylara komisyon başkan ve üyelerinin her biri tarafından beşinci fıkranın (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerde belirtilen ölçütlerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilerek ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekir. Komisyon sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

(7) Sınavlarda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır. Bu kişiler Başkanlıkça açılan personel alımı sınavlarına bir daha giremezler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde komisyon tarafından sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar kazananların listesi belirlenir.

(2) Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde komisyon; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını esas alarak başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle kazananların listesini belirler.

(3) Komisyon ayrıca, atama yapılacak alandaki pozisyon sayısını aşmamak üzere yedek liste belirleyebilir.

(4) Komisyon belirlediği kesin listeleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim eder. Giriş sınav sonuçları, Başkanlıkça elektronik ortamda duyurulur. Ayrıca tebligat yapılmaz.

(5) Yedek listede yar alan adaylar, ilgili alandaki asıl adayın göreve başlamaması durumunda kurum tarafından başarı sırasına göre atanabilir. Yedek adayların daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı yoktur.

(6) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 adet vesikalık fotoğraf” ibaresi “ve istenen belgeler” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlıkça kabul edilen” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bunlar ÖSYM tarafından yapılacak personel alım sınavlarına bir daha giremez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Sözleşmeli personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve ÖSYM mevzuatı ile belirlenen gizlilik hükümlerine sadakatle bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan “üçte birini” ibaresi “yarısını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2011

28123

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/7/2013

28704

2-

12/7/2015

29414