24 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29928

YÖNETMELİK

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

ATOM ENERJİSİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2013 tarihli ve 28641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “yazılı ve sözlü sınavı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yalnızca sözlü sınavı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı ve sözlü” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yalnızca sözlü” ibaresi, dördüncü fıkrasında yer alan “Yazılı sınava,” ibaresinden sonra gelmek üzere “KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak” ibaresi ve dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Yarışma sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak; atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Yarışma sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, öğrenim alanları, sınavın şekli, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar sınava başvuru için öngörülen son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı ve sözlü sınav puanlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı, yapılmamışsa sözlü sınav puanı, KPSS puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan, YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak şartına bağlıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tez danışmanının belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurumda uzman sayısı 50 oluncaya kadar, yüksek lisans ve/veya doktora programını tamamlamış Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel de tez danışmanı olarak belirlenebilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/5/2013

28641