24 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29928

TEBLİĞ

         Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine 4.2.46 numaralı alt maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“4.2.47 – Konjenital jeneralize lipodistrofi tanısında metreleptin kullanım ilkeleri;

(1) Leptin düşüklüğü (erkeklerde < 8 ng/ml; kadınlarda < 12 ng/ml) bulunan ve metabolik bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerin (metformin,  glitazon, insülin, hipolipidemik tedavi ve diyet) en az 6 ay kullanılmasına rağmen yanıt alınamamış hastalarda, 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek tedaviye başlanır. Metabolik bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerden yanıt alınamama kriterleri:

a) HbA1c ≥ %8 veya,

b) Trigliserid > 300 mg / dl veya,

c) ALT ve AST düzeyleri üst sınırın 2 katından fazla veya,

ç) Günlük insülin dozu 1,5 ünite / kg üzerinde olması.

(2) 6 aylık metreleptin tedavisi sonrasında yukarıdaki kriterlerden en az ikisinde düzelme sağlanmaması durumunda tedavi kesilir. İdame tedavisine geçilen hastalarda 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek  tedavi sürdürülür.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “619910” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2531

619910

Müdahaleli vajinal doğum

 

241,15

”

b) Listede yer alan “619911” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2532

619911

Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)

 

301,43

”

c) Listede yer alan “619912” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2533

619912

Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

 

301,43

”

ç) Listede yer alan “619913” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2534

619913

Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

 

313,50

”

d) Listede yer alan “619920” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2535

619920

Normal vajinal doğum

 

241,15

”

   e) Listede yer alan “619921” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2536

619921

Normal vajinal doğum (İlk doğum)

 

301,43

”

f) Listede yer alan “619922” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2537

619922

Epidural anestezi ile vajinal doğum

 

241,15

”

g) Listede yer alan “619923” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2538

619923

Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)

 

301,43

”

ğ) Listede yer alan “619926” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2540

619926

Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

 

301,43

”

h) Listede yer alan “619927” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2541

619927

Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

 

313,50

”

ı ) Listeye “615980” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı eklenmiştir.

“

 

615990

Torakal transtorasik disk eksizyonu

 

1.198,99

”

i) Listede yer alan “615998” SUT kodlu işlem satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P602180” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

195

P602180

Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi

P602210, P602300, P602320, P602330, P602340, P615602 ile birlikte faturalandırılmaz.

B

 

     2.065,77 

”

b) Listede yer alan “P619910” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2071

P619910

Müdahaleli vajinal doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

876,90

”

c) Listede yer alan “P619911” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2072

P619911

Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

”

ç) Listede yer alan “P619912” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2073

P619912

Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

”

d) Listede yer alan “P619913” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2074

P619913

Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.138,80

”

e) Listede yer alan “P619920” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2075

P619920

Normal vajinal doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

876,90

”

f) Listede yer alan “P619921” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2076

P619921

Normal vajinal doğum (İlk doğum)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

”

g) Listede yer alan “P619922” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2077

P619922

Epidural anestezi ile vajinal doğum

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

931,70

”

ğ) Listede yer alan “P619923” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2078

P619923

Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

”

h) Listede yer alan “P619926” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2080

P619926

Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.096,12

”

ı) Listede yer alan “P619927” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

2081

P619927

Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil

D

*

1.138,80

”

MADDE 4 – Aynı Tebliğ eki İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P619910”, “P619911”, “P619912”, “P619913”, “P619920”, “P619921”, “P619922”, “P619926”, “P619927”, “P700941” SUT kodlu işlem satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listeye mevcut “P700941” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

“

P700944

Transkateter protez aortik kapak implantasyonu (Replasmanı)

30

”

c) Listeye “P700945” SUT kodlu işlem satırı eklenmiştir.

“

P700945

Transkateter protez pulmoner kapak implantasyonu (Replasmanı)

30

”

MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)’ndeki “103081”, “103082”, “103083”, “103084” SUT kodlu tıbbi malzemelerin altlarında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinin ikinci fıkralarındaki “Listede yer alan” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 –  Aynı Tebliğ eki Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)’nde yer alan “EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, DMSO İÇERMEYEN” başlığında yer alan “İÇERMEYEN” ibaresi “İÇEREN” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (Ek-4/E)’nde  “1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER” başlıklı kısmının “B) Sefalosporinler” alt başlıklı maddesinin “3.Kuşak Sefalosporinler” adlı alt bölümünde yer alan (10) ve (10.1) numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

10

Sefdinir

Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir. (600 mg lık formu günlük maksimum kullanım dozu 1 x 1)

 10.1

Sefdinir- Klavulanat (Oral)    

Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir.

”

MADDE 8 – Bu Tebliğin;

a) 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,

b) 5 ve 6 ncı maddeleri 1/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.