22 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29926

YÖNETMELİK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI VE KRONİK HASTALIKLAR ENSTİTÜSÜNÜN

YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsünün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsünün yapılanması, faaliyetleri ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,

b) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanını,

c) Başkanlık (TÜSEB): Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

ç) Enstitü (TÜHKE): Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsünü,

d) Enstitü Başkanı: Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanını,

e) Kanun: 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

f) Yönetim Kurulu: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Görev ve Yetkileri

Enstitünün görev ve yetkileri

MADDE 4 – (1) Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsünün görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

a) Türkiye’nin, halk sağlığı ve kronik hastalıkları ilgilendiren temel ve klinik bilimler açısından rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, kalkınma planı hedefleri doğrultusunda, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak üzere koruyucu hekimlik, epidemiyoloji, etyoloji, klinik ve laboratuvar bulguları, patofizyoloji, tedavi ve rehabilitasyona yönelik deneysel ve klinik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları desteklemek.

b) Görev alanında araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek için desteklerde bulunmak; bu amaçla araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında imkanlar sağlamak.

c) Kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek.

ç) İlgili sağlık sorunları ve hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi, önlenmesi, teşhis ve tedavilerine yönelik teknik ve yöntemlerin üretimi, kullanılması ve bunlardan yararlanılmasını sağlamak; bu maksatla özel, vakıf veya kamu sektöründe ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortaklıklar yapmak; bu alanlardaki girişimciliği desteklemek amacıyla hibe ve/veya geri ödemeli desteklemeler yapmak, öncelikleri belirlemek ve gelen önerileri değerlendirmek.

d) Çalışma alanına giren konularda hastalıkların teşhis ve tedavi standartlarının oluşturulmasına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, Ar-Ge yapmak veya yaptırmak.

e) Halk sağlığı ve kronik hastalıklarla ilgili bilim ve teknolojideki gelişmelerin uygulamaya aktarılması, Ar-Ge’nin özendirilmesi maksadıyla seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ile sertifikalı eğitim ve öğretim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

f) Her yıl ülke açısından öncelikli sorunları belirleyerek özendirilecek çalışma alanlarını ilan etmek ve araştırma projeleri için çağrıda bulunmak, projelendirmek ve desteklemek.

g) Türkiye’nin halk sağlığı ve kronik hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesinde öncü rol oynayabileceği alanların belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

ğ) Türkiye için kronik hastalık yükü ile ilgili mevcut çalışmalar ışığında öncelikli sorun alanlarını tespit etmek.

h) Kaynakların kullanımında TÜSEB araştırmacıları ile üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer kurumlar arasında öncelikli hedefler doğrultusunda adaletli ve rasyonel dağılımı konusunda çalışmalar yapmak.

ı) Toplum sağlığının korunması ve kronik hastalıkların tedavileri alanında geri ödeme kurumlarına danışmanlık yapmak, sağlık politikalarında tavsiye kararları oluşturmak, tedavi protokollerinin geliştirilmesi ve tedavi hizmetlerinin sonuçlarının izlenmesi konularında katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enstitü Yapılanması ve Birimler

Enstitü yapılanması

MADDE 5 – (1) Enstitü; Enstitü Başkanlığı, Bilim Kurulları ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer birimlerden oluşur.

(2) Enstitü Başkanı, 6569 sayılı Kanunda belirtilen şekilde atanır. Enstitü Başkanının en az doçentlik derecesi sahibi olması, İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birini iyi derecede bilmesi ve en az on yıl Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar ile ilgili alanlarda kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması ve Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar ile ilgili alanlarda uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmalarının olması şartı aranır.

Enstitü Başkanının görevleri

MADDE 6 – (1) Enstitü Başkanının görevleri şunlardır:

a) Enstitüyü yönetmek ve temsil etmek.

b) Enstitü Bilim Kurullarına başkanlık yapmak.

c) TÜHKE Bilim Kurullarınca kabul edilen bir milyon Türk lirasının altındaki Ar-Ge proje tekliflerini hazırlayarak Başkanın onayına sunmak, bir milyon Türk lirasının üzerindeki Ar-Ge proje tekliflerini ise TÜSEB Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Enstitünün yıllık faaliyet programını, bütçe teklifini, istihdam edilecek personelin kadro normlarını hazırlayarak Başkanın onayına sunmak ve yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Enstitünün görev alanı ile ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olması ve Enstitünün bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi hususlarında Başkana teklifte bulunmak.

e) Oluşturulacak TÜHKE Bilim Kurulları üyelerinin belirlenmesinde Başkana teklifte bulunmak.

f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Başkan tarafından verilen görevleri yürütmek.

Bilim kurulları

MADDE 7 – (1) Bilim Kurulları, 18/12/2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde seçilir ve çalışır.

(2) Enstitü bünyesinde Halk Sağlığı, Kronik Hastalıklar, Diyabet-Obezite, Sinirbilim Araştırmaları ile Yaşlanma ve Yaşlı Sağlığı konularında çalışmak üzere beş Bilim Kurulu oluşturulur. Bilim kurulları bünyesinde ihtiyaca göre alt çalışma grupları oluşturulabilir. Değerlendirilecek konuların hangi bilim kurulu tarafından ele alınacağını, bilim alanı ile ilgisi göz önüne alınarak, Enstitü Başkanı tarafından belirlenir.

(3) Bilim Kurulları, Enstitü Başkanı ve 10 üyeden oluşur. Enstitü Başkanı bilim kurullarının da başkanlığını yürütür. Enstitü Başkanının olmadığı durumlarda görevlendireceği bir üye başkanlık yapar.

(4) Bilim Kurulu üyeleri, halk sağlığı, epidemiyoloji, temel bilimler, klinik bilimleri veya sağlık teknolojileri alanında, en az doktora derecesine sahip, eser, araştırma, buluş veya çalışmalarıyla temayüz etmiş veya bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş kişiler arasından Enstitü Başkanının teklifi ile Başkan tarafından iki yıllığına seçilir. Görev süresi biten üye aynı usulle tekrar seçilebilir.

(5) Bilim Kurulları, Enstitü Başkanının belirleyeceği tarihlerde üç ayda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Ayrıca kurul üyelerinin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu ya da Enstitü Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

(6) Bilim Kurulları üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Bilim kurullarının kararları tavsiye niteliğindedir.

(7) Bilim Kurulu toplantılarına gündemdeki konulara göre, oy kullanmamak kaydıyla, kurul Başkanı tarafından görüşlerine başvurulmak amacıyla alanında uzman, yerli ve yabancı kişiler davet edilebilir ve bu kişilere rapor hazırlattırılabilir.

(8) Bilim Kurullarının çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Enstitü tarafından karşılanır ve sekreterlik işleri Enstitü tarafından yürütülür.

(9) Bilim Kurulu üyelerine; 18/12/2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre huzur hakkı ödenir.

(10) Bilim Kurullarının görevleri şunlardır:

a) Enstitünün bilim politikası, strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde ve çalışma programının oluşturulmasında görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Ar-Ge proje teklifleri hakkında tavsiye kararları almak.

c) Araştırmacılara bilimsel ortam temini konusunda destek verilmesi, araştırmacı yetiştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında imkânlar sağlanması konularında gerekli kararları almak.

ç) Kamu ve özel hukuka tabi tüzel kişilerle bilimsel işbirliğinin teşvik, koordinasyon ve uygulanması için kararlar almak.

d) Düzenlenecek seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ile sertifikalı eğitim ve öğretim programlarını değerlendirmek.

e) Öncelikli sorunları belirleyerek özendirilecek çalışma alanları ve araştırma projelerini değerlendirmek ve belirlemek.

f) Türkiye’nin halk sağlığı ve kronik hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesinde öncü rol oynayabileceği alanlar ile öncelikli sorun alanlarının belirlenmesi konusundaki çalışmaları değerlendirerek karara bağlamak.

g) Kaynakları adaletli ve akılcı kullanmak amacıyla ülkenin ihtiyaçları, bilimsel gelişmeler, aktüel araştırma alanları, geliştirilebilecek işbirliği fırsatları gibi parametreleri değerlendirerek belirli dönemler için faaliyet planları yapmak.

Diğer birimler

MADDE 8 – (1) Enstitü bünyesinde aşağıdaki birimler kurulabilir:

a) Halk Sağlığı Birimi.

b) Kronik Hastalıklar Birimi.

c) Diyabet/Obezite Birimi.

ç) Sinirbilim Araştırmaları Birimi.

d) Yaşlanma ve Yaşlı Sağlığı Birimi.

e) Dokümantasyon ve İstatistik ile Çalışma İzlem Birimi.

f) Genel İdari Hizmetler Birimi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.