22 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29926

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO

VE SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE

PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR’IN

6 NCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ

MADDESİNİN, YAPRAK SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’İN
23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME
KURULU KARARI

Karar No             : 12382

Karar Tarihi        : 07/12/2016

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 2017 yılı için Uygunluk / hizmet bedellerinin;

1. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesi çerçevesinde;

1.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: 

1.1.1. Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 12.838,57 (onikibinsekizyüzotuzsekiz Türk Lirası elliyedi Kuruş),

1.1.2. Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 155,74 (yüzellibeş Türk Lirası yetmişdört Kuruş),

1.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:   

1.2.1. Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 12.838,57 (onikibinsekizyüzotuzsekiz Türk Lirası elliyedi Kuruş),

1.2.2. Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 155,74 (yüzellibeş Türk Lirası yetmişdört Kuruş),

1.3. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedelinin 2,41 (iki Türk Lirası kırkbir Kuruş),

2. Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı maddesi çerçevesinde;

2.1. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi karşılığında bu hizmetler için 74.553,05 (yetmişdörtbinbeşyüzelliüç Türk Lirası beş Kuruş),

2.2. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin, yıllık olarak süre uzatımı için 6.258,87 (altıbinikiyüzellisekiz Türk Lirası seksenyedi Kuruş),

3. Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesi çerçevesinde,

3.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim tesisleri için her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 12.838,57 (onikibinsekizyüzotuzsekiz Türk Lirası elliyedi Kuruş),

3.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 2.404,70 (ikibindörtyüzdört Türk Lirası yetmiş Kuruş),

3.3. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için 2.413 (ikibindörtyüzonüç),

3.4.  Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için 2.413 (ikibindörtyüzonüç),

3.5. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedelinin 12,06 (oniki Türk Lirası altı Kuruş),

4. Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesi çerçevesinde,

4.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: yaprak sigara kağıdı üretim tesisleri için her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 6.748,95 (altıbinyediyüzkırksekiz Türk Lirası doksanbeş Kuruş),

4.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 6.748,95 (altıbinyediyüzkırksekiz Türk Lirası doksanbeş Kuruş),

4.3. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için 2.413 (ikibindörtyüzonüç),

4.4. Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için 2.413 (ikibindörtyüzonüç),

4.5. Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedelinin 0,51 (ellibir Kuruş),

Türk Lirası şeklinde belirlenmesini,

Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.