20 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29924

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DOĞU ANADOLU YÜKSEK TEKNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim ve araştırma kurumları ile endüstriye  hizmet vermek, Türkiye’nin ve Üniversitenin araştırma gücünü ve bilimsel saygınlığını ulusal ve uluslararası ölçekte üst düzeylere taşımak ve uluslararası ortak proje işbirlikleriyle bilime katkıda bulunmak, bu kapsamda üretim ve tasarım aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün, süreç veya malzemeleri geliştirmeyi amaçlayan temel bilimler, mühendislik bilimleri, malzeme bilimi, nanoteknoloji, moleküler biyoloji, genetik, biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanlarında bilimsel araştırmalara yönelik ileri teknolojik cihaz ve laboratuvar altyapısı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Yeni malzeme ve yeni üretim süreçleri ile ticarileşme şansı olan ürün geliştirilmesi noktasında yenilikçi, katma değeri yüksek ve amaçlar bölümünde anılan alanlarda ileri teknolojilere dayalı araştırmalar yürütmek,

b) Geliştirdiği, ürettiği veya sınadığı yeni metot ve malzemelerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mekanik ve elektronik yönden karakterizasyonunu kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmek,

c) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı, uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde koordinasyonu sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek; araştırma ve geliştirme olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,

ç) Merkez bünyesinde sürdürülen çalışma ve elde edilen araştırmalar sonucunda gerektiğinde ulusal veya uluslararası patent başvuruları yaparak bunları Doğu Anadolu Bölgesindeki ve ülkemizdeki sanayici ve girişimcilerin kullanımına tam olarak açmak,

d) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını uluslararası bilimsel dergilerde yayınlamak,

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler ve enstitüleri yakından izlemek; onlarla gerektiğinde işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar ve çalıştaylar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek, bu ortak projelere finans kaynağı bulmak ve bu projeleri fikri mülkiyet hakları çerçevesinde yürütmek,

f) Doğu Anadolu Bölgesinde mevcut olan ve kurulması planlanabilecek diğer teknopark, sanayi geliştirme ve teknoloji geliştirme merkezleri ve bunlara ilgi duyan sanayi kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç halinde danışmanlık hizmetleri vermek ve araştırma altyapısı imkânı sunmak,

g) Yıllık performansını, her yılın Ocak ayının son gününde, bir önceki yıla ait olacak şekilde, yayınlayacağı aktivite raporu, broşür ve kitapçıklarla, ülke genelinde kamuoyuna duyurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir; görev süresi sona erdiğinde tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün talebi üzerine, müdür yardımcılarının yerine yenileri görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkez faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektöre sunmak,

ç) Etkinliklerin uygun yerlerde ilanını sağlamak,

d) Merkezin görevleriyle ilgili etkinliklere katılmak,

e) Merkezin personel ihtiyaçlarını gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve ayrıca Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on öğretim üyesi olmak üzere on dört kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle yenisi görevlendirilebilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uygulamaları ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak,

c) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda gerekli kararları almak,

ç) Bir eğitim-öğretim yılında, Merkezin vereceği hizmetleri ve yapacağı tüm etkinlikleri tespit etmek ve planlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin bütçe harcamalarında harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan ve/veya temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 15 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.