20 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29924

YÖNETMELİK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN BAĞLI ENSTİTÜLERİN

KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2001 tarihli ve 24556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Doğrudan Bağlı Enstitülerin Kuruluş ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrada geçen “Kurum” ibaresi ise “Enstitü” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bu tür projelerde çalışacak Enstitü personelinin görevlendirilmeleri ve gerektiğinde görevlendirilmelerinin sona erdirilmesi Enstitü Müdürünce yapılır. Ücretleri ilgili proje bütçesinden karşılanmak üzere belirli süreli iş sözleşmesi ile projede çalışmak üzere istihdam edilecek proje personelinin atamaları ve gerektiğinde iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi TÜBİTAK Başkanınca yapılır. Başkan bu yetkisini kısmen veya tamamen devredebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.